Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 21.11.2022 (745/03.01.01/2022) Johanna Selkee

HE 255/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja HE 282/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi arpajaislain muuttamisesta johtuviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädösmuutoksiksi.

Suomen Kuntaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arpajaislain muutoksista, erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. 

Rahapelitoiminnan tuoton järjestäminen valtion talousarviossa

Hallituksen esityksessä arpajaislain muuttamiseksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi rahoitusmalli. Tässä rahoitusmallissa Veikkaus Oy:n tuotot otettaisiin jatkossa yleiskatteellisena valtion talousarvioon käytettäväksi talousarvion mukaisiin menoihin. Uudistus astuisi voimaan vuodesta 2024 alkaen.

Uuden rahoitusmallin käyttöönotto edellyttää arpajaislain lisäksi muutoksia opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöön. Nämä ministeriöissä valmistellut hallituksen esitykset on tarkoitus käsitellä eduskunnassa samanaikaisesti.

Ehdotettu uusi rahoitusmalli tarkoittaisi sitä, että luovutaan arpajaislaissa nykyisin olevasta Veikkaus Oy:n tuoton yksilöidyistä käyttötarkoituksen ja rahoituksen jakautumisen säätelystä eri käyttökohteisiin opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla.

Uudessa rahoitusmallissa valtion talousarvioon otettaisiin vuosittain käytettäväksi määräraha, joka vastaa Veikkaus Oy:n tilinpäätöksen osoittamaa voittoa. Tämä voitto tilitetään valtiolle käytettäväksi yleiskatteellisena talousarvion mukaisiin menoihin.

Suomen Kuntaliitto kannattaa uuteen rahoitusmalliin siirtymistä. Uudistus parantaisi valtion tulojen ja menojen kokonaistarkastelua, kun myös Veikkaus Oy:n voittoja vastaavien määrärahojen kohdalla noudatetaan valtion talousarvion kehysmenettelyä ja yleiskatteellisuuden periaatetta. 

 

Tällä hetkellä rahapelitoiminnan tuottoa vastaavat menot ovat olleet kehyksen ulkopuolisia menoja, koska tuottoa on voitu käyttää vain arpajaislain 17 §:ssä säädettyihin käyttötarkoituksiin säädettyjen jako-osuuksien mukaisesti. Tämä käytäntö on eronnut valtion talousarviossa muutoin käytössä olevasta tulojen yleiskatteisuuden periaatteesta.

Suomen Kuntaliitto muistuttaa, että yli 20 % rahapelitoiminnan tuotoilla osoitetuista määrärahoista kohdistuu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tavalla tai toisella kuntiin. Pääasiallisesti kyse on ollut kuntien lakisääteisten tehtävien valtionosuuksista ja -avustuksista liikunnassa, nuorisotyössä ja taiteessa.

Kunnilla on lisäksi keskeinen rooli järjestökentän toimintaedellytysten edistäjänä. Jatkossa, kun hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä kuntien että hyvinvointialueiden tehtävänä, on tärkeää turvata hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työtä tekevän järjestökentän toimintaedellytykset.

Uusi rahoitusmalli on niin kutsuttu päätösperusteinen malli. Siinä valtionavustustoiminnan kokonaisrahoituksen tasosta ja kolmen ministeriön keskinäisistä osuuksista päätetään valtion talousarvion ja kehysmenettelyn yhteydessä. Arpajaislain muutoksen voimaantulon ja uuden rahoitusmallin käyttöönoton myötä valtionrahoitus on tarkoitus myöntää sektorikohtaisen erityislainsäädännön ja valtionavustuslain mukaisesti.

Suomen Kuntaliitto kannattaa arpajaislain soveltamisalaan tehtyä muutosta. Lailla on tarkoitus edistää arpajaisiin osallistuvien oikeusturva, estää arpajaisiin liittyvät väärinkäytökset ja rikokset sekä ehkäistä ja vähentää arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Uuden rahoitusmallin valmistelun lähtökohtana on 8.2.2022 julkaistu parlamentaarinen yhteisymmärrysmuistio. Sen mukaan valtionavustusrahoituksen kokonaistason suuruusluokka tulisi jatkossakin olla vähintään Veikkaus Oy:n tuoton tasolla. Tämä tuotto on laskenut vuoden 2017 yli miljardin tasosta alle 700 miljoonaan. Parlamentaarisen linjauksen mukaan vuodelle 2024 kohdennettava avustustoiminnan kokonaisrahoitustaso on 990 miljoonaa euroa. Julkisen talouden suunnitelmassa vuoden 2023 rahoitustaso vastaa vuodelle 2024 linjattua rahoitustasoa.

Veikkaus Oy:n tuotot ovat tärkeitä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialojen valtionrahoitukselle. Ne ovat olleet vähän yli puolet taiteen rahoituksesta, urheilun ja liikuntakasvatuksen rahoituksesta yli 90 prosenttia, nuorisotoiminnan rahoituksesta noin 70 prosenttia ja tieteen rahoituksesta noin viidesosa.

Suomen Kuntaliitto pitää tarpeellisena, että uudistamisessa on huomioitu hallitusohjelman tavoite kompensoida Veikkaus Oy:n edunsaajille arpajaislain vaikutuksen johdosta mahdollisesti vähenevät määrärahat taiteen, liikunnan ja nuorisotoiminnan osalta. Tämä on tarkoittanut muun muassa sitä, että teattereiden, museoiden, orkesterien ja liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuksien ja nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoitusta on jo siirretty maksettavaksi yleiskatteellisista budjettivaroista.

Suomen Kuntaliitto on tyytyväinen, että lakisääteiset ja valtionosuuteen perustuvat määrärahat siirretään varsinaisen budjetin puolelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla määrärahoja on keinotekoisesti jaoteltu budjetin ja Veikkauksen määrärahoihin. Tämä on vaikeuttanut näiden määrärahojen tason seuraamista ja toiminnan kehittämistä. Uudistus mahdollistaa jatkossa samaan käyttötarkoitukseen käytettävän rahoituksen budjetoinnin yhdelle momentille. Uudistus antaa mahdollisuuksia määrärahan joustavammalle käytölle. Tällä lisätään ennakoitavuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä valtion panostuksista tieteeseen, taiteeseen, liikuntaa ja nuorisotyöhön.

Tuleva muutos asettaa kaikki toimijat samalle viivalle ja arvioinnin kohteeksi

Suomen Kuntaliiton näkee tärkeänä, että julkisen rahan käytöstä päätetään avoimesti hallituksen ja eduskunnan toimesta, kuten muidenkin valtion määrärahojen kohdalla. Kyse on julkisen rahan käytöstä yhteiskunnan kannalta yleishyödylliseen toimintaan. Kyse on myös tarpeesta arvioida, millä tavoin jatkossa turvataan erityisesti lakisääteisten kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön valtionrahoitus. Uuden mallin tärkein periaatteellinen muutos on, että se katkaisee Veikkauksen edunsaajien ja rahapelitoiminnasta saadun tuoton välisen suoran riippuvuuden.

Valtion määrärahojen käyttöä ja tasoa ohjaavat valtiontalouden kehyksissä ja vuosittain annetuissa talousarvioissa lisäksi erityislait, joissa säädetään lakisääteisistä tehtävistä. Näiden toteuttamiseen valtion on kohdennettava erityislaissa olevien säädösten mukaisesti määrärahoja.  

Vuosien 2024–2027 julkisen talouden suunnitelmaan ja vuoden 2024 valtion talousarvioon määrärahat sisällytettäisiin talousarviossa pääluokan lukuihin vielä arpajaislain mukaisten jakosuhteiden mukaisesti. Näin rahoituksen jako pääluokan 29 sisällä toteutettaisiin nykyisen lain mukaisin osuuksin tieteen, taiteen, liikunnan ja urheilun sekä nuorisotyön kesken.

Suomen Kuntaliitto kannattaa esitystä rahapelitoiminnan tuottojen järjestämisestä ehdotetulla tavalla vuotta 2024 koskien, jotta toimijakentälle annetaan aikaa sopeutua tulevaan muutokseen.

Uuteen malliin on arvioitu liittyvän myös riskejä. Kuten sen, että hallitus voisi jatkossa päättää joustavammin yhden sektorin rahoituksen lisäämisestä toisen sektorin rahoituksen kustannuksella. Tätä riskiä pienentämään on ehdotettu parlamentaarisen neuvottelukunnan perustamista.

Suomen Kuntaliitto suhtautuu varauksellisesti ehdotukseen parlamentaarisen neuvottelukunnan perustamiseksi. Veikkaus Oy:n uudistamisen yhteydessä on aiheellisesti nostettu esille päätöksenteon avoimuus. Mahdollisen neuvottelukunnan kohdalla olisi turvattava kaikkien toimijoiden tasa-arvoinen kohtelu ja kuuleminen.

Uudistuksen vaikutukset opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Hallituksen esitys 282/2022 sisältää Veikkaus Oy:tä koskevasta rahoitusmallin uudistamisesta johtuvat teknisluonteiset muutokset opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan lainsäädäntöön.

Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan lainsäädännöstä rahapelitoiminnan tuottojen käyttämiseen liittyvät maininnat tieteen, taiteen, liikunnan ja urheilun sekä nuorisotyön rahoittamiseen. Tämä muutos koskee 9 lakia.  

Arpajaislain 17 §:ssä säädetään Veikkaus Oy:n tuoton käyttötarkoituksesta niin, että tuotosta voidaan käyttää 53 prosenttia urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämiseen. Arpajaislain 17 a §:ssä säädetään Veikkaus Oy:n tuoton käyttötarkoituksista erikseen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi hallituksen esityksessä arpajaislain muuttamiseksi. Kyseisiä toimintoja rahoitettaisiin jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan määrärahoista.

Suomen Kuntaliitto kannattaa esitystä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta                                        Johanna Selkee                               
johtaja, hyvinvointi ja sivistys -yksikkö       erityisasiantuntija             

               

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme