Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 5.5.2022 (272/03.01.01/2021) Minna Antila

HE 63/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja antaa lausunto.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmiuslakia ja asevelvollisuuslakia. Valmiuslain poikkeusolojen määritelmää ehdotetaan täydennettäväksi siten, että määritelmässä otettaisiin nykyistä kattavammin huomioon erilaiset hybridiuhat. Esityksessä ehdotetaan valmiuslain 3 §:n täydennettäväksi uudella erityisesti hybridiuhkatilanteisiin tarkoitetulla poikkeusolomääritelmällä, joka mahdollistaisi täyttyessään rajatusti valmiuslain käyttöönoton ja sen toimivaltuuksien aktivoinnin myös hybridiuhkien ja muiden kansallista turvallisuutta, yhteiskunnan toimintakykyä tai väestön elinmahdollisuuksia vakavasti ja monialaisesti vaarantavien uhkien ja tapahtumien johdosta.

Esityksen mukaan Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut merkittävästi sen jälkeen, kun valmiuslain voimassa oleva poikkeusolojen määritelmä on laadittu. Muutos ja uhkakuvien muuttuminen on monelta osin jo otettu huomioon suomalaisessa normaaliolojen lainsäädännössä. Esityksen mukaan normaalioloja koskevalla sääntelyllä ei kuitenkaan ole mahdollista vastata hybridivaikuttamisen kaikista vakavampiin muotoihin, minkä vuoksi myös valmiuslaissa olevaa poikkeusolojen määritelmää ja valmiuslain toimivaltuuksia on syytä hybridivaikuttamisen näkökulmasta tarkastella.

Esityksen tarkoituksena on varmistaa viranomaisten mahdollisuudet vastata tehokkaasti ja oikeasuhtaisesti vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen mukaisiin turvallisuusuhkiin. Esityksen tavoitteena on varmistaa mahdollisuus tarvittaessa ottaa käyttöön valmiuslain toimivaltuuksia sellaisessa hybridiuhkatilanteessa, joka erityisen vakavasti ja olennaisesti vaarantaa kansallista turvallisuutta, yhteiskunnan toimintakykyä tai väestön elinmahdollisuuksia. Esityksessä ehdotetaan lain nykyisen sääntelytekniikan mukaisesti säädettäväksi niistä toimivaltuuksista, jotka olisivat käyttöönottoasetuksella aktivoitavissa ehdotetun uuden 3 §:n 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa. Näihin kuuluisivat myös valmiuslain 88 §:n varhaiskasvatusta sekä 109 §:n opetusta ja koulutusta koskevat toimivaltasäännökset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Kuntaliitolla ei ole poikkeusolojen määritelmän ja valmiuslain varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen toimivaltuuksien aktivointimahdollisuuksien täydentämistä koskevaan esitykseen huomautettavaa.

Kuntaliitto kiinnittää huomioita, että jatkossa kuntien, kuntayhtymien ja muiden varautumisvelvollisuuden piirissä olevien sivistyspalveluiden järjestäjien tulee normaaliolojen varautumisessaan ottaa huomioon myös ehdotettu uusi poikkeusolomääritelmä.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että myös opetuksen ja koulutuksen normaalioloja koskevan lainsäädännön kehittämistä jatketaan niin, että siinä huomioidaan myös normaaliolojen poikkeus- ja häiriötilanteet.

 

tags
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.