Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 13.6.2022 (379/03.01.00/2022) Johanna Selkee

HE 95/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta.

Suomen Kuntaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta.Suomen Kuntaliitto keskittyy lausunnossaan 6§:n kirjastoverkon yhteistyöhön ja yleistä kirjastoista annetun lain 11§:n muuttamiseen.Suomen Kuntaliitto kannattaa hallituksen esitystä.

Yhteistyö, 6§

Saavutettavuuskirjasto Celia tekee yhteistyötä yleisten kirjastojen, muiden kirjastojen sekä oppilaitosten kanssa. Yleisten kirjastojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä on säädetty yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016). Yhteistyössä oli vuonna 2021 mukana 288 kuntaa ja 482 kirjastotoimipistettä. Olisi tarkoituksenmukaista, että erityisesti yleisten kirjastojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä säädettäisiin lain tasolla.

Ehdotettu pykälä on uusi.

Pykälän 1 momentin mukaan kirjasto toimii yhteistyössä yleisten kirjastojen, muiden kirjastojen, koulujen ja oppilaitosten kanssa. Kyse on vakiintuneesta yhteistyöstä, jonka avulla näkövammaiset ja muut lukemisesteiset henkilöt voivat hakeutua Saavutettavuuskirjasto Celian asiakkaiksi esimerkiksi lähikirjastonsa tai oppilaitoksensa kautta.

Yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) 11 §:ssä on säädetty Näkövammaisten kirjaston kanssa tehtävästä yhteistyöstä, joten pykälässä säädettäisiin vastaavanlaisesta yhteistyöstä erityisesti yleisten kirjastojen kanssa. Muilla kirjastoilla tarkoitetaan esimerkiksi korkeakoulukirjastoja.

Yhteistyötä koskevaan pykälään 6 Kuntaliitto ehdottaa pientä lisäystä, jolloin hallituksen esityksen 6 §:n pykälän 1 momentti olisi: Kirjasto toimii ja kehittää toimintaansa yhteistyössä yleisten kirjastojen, muiden kirjastojen sekä koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Lisäystä Kuntaliitto perustelee sillä, että Celian toiminnassa myös sen oman toiminnan kehittäminen yhteistyössä kirjastoverkoston kanssa on tärkeää.

Laki yleistä kirjastoista, 11 §:n muuttamisesta

Suomen Kuntaliitto kannattaa muutosta, jolla lain yleisistä kirjastoista 11 §:n kohdalla muutetaan voimassa olevassa laissa Näkövammaisten kirjaston nimi Saavutettavuuskirjasto Celiaksi.

SUOMEN KUNTALIITTO

Johanna Selkee                              
erityisasiantuntija                           

 

tags