Kuntaliiton lausunto eduskunnalle 17.11.2022 (729/03.01.00/2022)

HE245/2022 Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Me kuntaliitossa kiitämme mahdollisuudesta lausua lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävästä lainsäädäntö esityksistä.

Pidämme esityksen tavoitteita lääkehuollon kustannusten kohtuullistamisen ja hintakilpailun vahvistamisen osalta kannatettavina. Kannatamme biologisten lääkkeiden ja inhaloitavien lääkkeiden lääkevaihdon mahdollistamista, hallituksen esityksen perusteluissa esitetyllä tavalla, mutta näkemyksemme mukaan useat esitetyt toimenpiteet ovat sen kaltaisia, että niiden vaikutustenarvioinnin on oltava systemaattista ja valmiudet säädösten- tarvittaessa nopeaankin -uudelleen tarkasteluun on oltava todellisia.

Pidämme myönteisenä biosimilaarien lääkevaihdon ajoittamista vuoden 2024 alkuun, jotta hoidosta vastaavien lääkäreiden on mahdollista tehdä lainsäädännön mahdollistamat potilaskohtaiset ratkaisut reseptin kirjoittamisen tai uusimisen yhteydessä.

Taloudelliset vaikutukset

Esityksen tavoitteeksi on asetettu vanhuspalvelulain hoitajamitoituksen rahoittaminen. Emme pidä todennäköisenä, että tavoitellulla aikavälillä saavutettaisiin hoitajamitoituksen rahoittamiseksi tarvittavia säästöjä.

Katsomme kuitenkin, että biosimilaarien lääkevaihdolla voitaneen vaikuttaa lääkevalmisteiden hintakehitykseen kannustamalla edullisempien valmisteiden markkinoille tuloa. Muutokset aiheuttaisivat haasteita lääkehuollon saatavuuden ja saavutettavuuden sekä potilaan yksilöllisen lääkehuollon varmistamiselle. Tämä näkyisi potilaiden lääkehuollon ja omahoidon puutteina, joita puolestaan jouduttaisiin paikkaamaan hyvinvointialueiden palveluissa. Myös esim. kotisairaanhoidossa toimivan henkilökunnan koulutusta on tehostettava mm. erilaisten inhalaatioapuvälineiden oikeassa käytössä.

 Vaikutukset apteekkiverkkoon

Esitys sisältää riskin apteekkiverkon ohentumisesta mm. harvaan asutuilla alueilla. Pidentyneiden matkojen takia näiden alueiden asukkaille aiheutuisi entistä enemmän kustannuksia. Tämä olisi merkittävä riski avohuollon lääkkeiden vaikuttavan käytön toteutumiselle merkittävässä osassa Suomea.

Vaikutuksia apteekkiverkon kattavuuteen on seurattava ja erityisesti harva asutusalueiden apteekkiverkon säilymistä tulee tukea tarvittaessa lääketaksan ja apteekkiverotuksen uudistamisella.

Lopuksi

Kuntaliitto pitää parempana lääkehoidon kustannusten hillintää erityisesti informaatio-ohjauksen keinoin. Pidämme tärkeänä, että biologisten ym. lääkkeiden määräämiskäytäntöjä kehitetään kustannusvaikuttavuuden parantamiseksi. Tämän tavoitteen edistämiseksi tulisi ensisijaisesti tukea ja hyödyntää hyvinvointialueiden tiedolla johtamista ja yhtenäisiä käytäntöjä. Kustannusvaikuttavasta lääkkeiden määräämisestä tulee tehdä lääkärille mahdollisimman sujuvaa ja helppoa. Tämä toteutuu parhaiten kouluttamalla henkilöstöä ja kehittämällä työkaluja kustannusvaikuttavan lääkehuollon tueksi, esimerkiksi tarjoamalla helposti saavutettavaa tietoa biologisista lääkkeistä ja niiden kustannuksista.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Sari Raassina                                                   
Johtaja -Sosiaali- ja terveysyksikkö

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.