Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 4.11.2022 (564/03.01.00/2022) Kaisa-Maria Kimmel

Kuntaliiton lausunto: sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 § ja hoitopaikan valinta

Kiitämme mahdollisuudesta esittää näkemyksemme esitysluonnoksesta, jolla ehdotetaan muutettavaksi ns. voimaanpanolakia, terveydenhuoltolakia, sosiaalihuoltolakia ja kotikuntalakia.

Esityksen seurauksena Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueet voisivat jatkossa ylläpitää useampaa kuin yhtä ympärivuorokautisesti päivystävää yhteispäivystysyksikköä sairaaloidensa yhteydessä. Lisäksi esityksellä pyritään selkeyttämään kiireettömän hoidon hoitopaikan valintaa teknisluonteisilla tarkistuksilla terveydenhuoltolakiin, sosiaalihuoltolakiin ja kotikuntalakiin.

Ympärivuorokautisesti päivystävät yhteispäivystysyksiköt Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla

Kuntaliitto pitää esitettyä muutosta Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden alueellisen itsehallinnon toteuttamisen kannalta myönteisenä. Jatkossa näillä hyvinvointialueiden mahdollisuus ylläpitää ympärivuorokautisesti päivystävää yhteispäivystysyksikköä sairaaloidensa yhteydessä ei rajoittuisi yhteen yhteispäivystysyksikköön.

Päivystystä voitaisiin jatkossa järjestää väestön tarpeita vastaavalla tavalla ilman, että hyvinvointialueiden on välttämätöntä valmistautua ajamaan toimintaa alas nimenomaan 2032 lopussa. Sääntely jättäisi hyvinvointialueille myös mahdollisuuden päättää luopua yksikön ylläpidosta, jos tämä on tarpeen väestön tarpeita vastaavan palveluverkon ylläpitämiseksi.

Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta

Kuntaliitto kannattaa esitettyjä selvennyksiä kiireettömän hoidon hoitopaikan valintaa sekä toisen hyvinvointialueen alueelle hoitoon hakeutumista koskien.

Kiinnitämme kuitenkin huomiota siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 55 § ei ole sisällöltään identtinen kumottavaan sosiaalihuoltolain 60 §:ään nähden. Sosiaalihuoltolain 60 §:ssä hakeutuminen toisen hyvinvointialueen palveluihin on sidottu kykyyn asua itsenäisesti. Järjestämislain 55 §:ssä taas lähtökohtana on, ettei henkilö ”kykene asumaan siellä ilman perhehoitoa, laitospalveluja tai asumispalveluja”. Pykälässä mainittuja asumispalveluja koskeva sosiaalihuoltolain 21 § on kumottu 1.1.2023 alkaen ja jatkossa sosiaalihuoltolain mukaan hyvinvointialueen tulee järjestää tilapäistä asumista, tuettua asumista, yhteisöllistä asumista sekä ympärivuorokautista palveluasumista.

Järjestämislain 55 §:ää ei sovelleta tilanteissa, joissa hyvinvointialueen järjestämässä perhehoidossa, laitospalvelussa tai asumispalvelussa asuva henkilö haluaa muuttaa toisen kunnan alueelle hyvinvointialueella. Siten hyvinvointialueen sisällä tapahtuvan toiselle paikkakunnalle kohdistuvan hakemuksen kohdalla hyvinvointialue perustaisi harkintansa muuhun sosiaalihuollon lainsäädäntöön, esimerkiksi sosiaalihuollon asiakaslakiin.

Suomen Kuntaliitto ry

Sari Raassina                                                Kaisa-Maria Kimmel                                     
Sosiaali- ja terveysyksikön johtaja           Lakimies   

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.