Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 31.8.2022 (399/03.01.00/2022), Anna Haverinen

Lausunto Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä

Kuntaliitto pitää tärkeänä mahdollisuutta antaa lausunto Ikäohjelman periaatepäätösluonnokseen. Lausunto on annettu pyynnön mukaisesti lausuntopalveluun.

Vastaukset lausuntopalvelun kysymyksiin:

Osio 1: Ikääntymiseen varautuminen

Vastuu ikääntymiseen varautumiseen on kunnilla ja hyvinvointialueilla:
Samaa mieltä

Kolmannella sektorilla on merkittävä rooli ikääntymiseen varautumisessa:
Samaa mieltä

Ihmisten omaa vastuuta ikääntymiseen varautumisessa tulee jatkossa kasvattaa: 
Samaa mieltä

Ikääntymiseen varautuminen edellyttää kansallisia poliittisia linjauksia ja päätöksentekoa: 
Samaa mieltä

Teknologialla on keskeinen rooli ikääntymiseen varautumisessa: 
Samaa mieltä

Ikääntymiseen voidaan varautua hyödyntämällä ikääntyneen väestön mahdollisuuksia ja iäkkäiden omia voimavaroja: 
Samaa mieltä

Osio 2: Arvio läpileikkaavien teemojen tarkoituksenmukaisuudesta

Iäkkäiden henkilöiden osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja voimavarojen vahvistaminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla: 
Tarkoituksenmukaisuus on suuri

Iäkkäiden henkilöiden yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden sekä iäkkään väestön moninaisuuden parempi huomioiminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla: 
Tarkoituksenmukaisuus on suuri

Ikääntymiseen liittyviin asenteisiin vaikuttaminen ja sukupolvien välisten suhteiden syventäminen: 
Tarkoituksenmukaisuus on suuri

Kerättävän tiedon luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden parantaminen, toimintakäytänteiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen ja indikaattoreiden määrittely toiminnan laadun varmistamiseksi: 
Tarkoituksenmukaisuus on suuri

Väestön ikääntymiseen liittyvien mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen: 
Tarkoituksenmukaisuus on suuri

Avoin palaute:
Läpileikkaavat teemat ovat tärkeitä ja tarkoituksenmukaisia. Tärkeää on myöskin, etteivät ne ole toimija- tai toimialariippuvaisia.

Osio 3: Arvio vaikuttavuustavoitteisiin kytkeytyvien tarkempien tavoitteiden ja toimenpiteiden täsmennyksen tarpeista

Vaikuttavuustavoite: Ikääntyvien työikäisten työkyky on parantunut ja työurat ovat pidentyneet

Ikääntymiseen varautuminen aloitetaan keski-iässä ja sitä jatketaan eläkkeelle siirryttäessä (sekä omana että yhteiskunnan toimintana): 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Erilaisilla ratkaisuilla ja joustoilla varmistetaan entistä pidemmät työurat ja ehkäistään ikäsyrjintää työelämässä: 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Ikäihmisten palveluissa työskentelevän henkilöstön osaamista, työ- ja toimintakykyä ja jaksamista sekä alan vetovoimaa on parannettu: 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Työhyvinvoinnin kehittäminen on integroitu palvelutoiminnan ja hoidon laadun kehittämiseen sekä omavalvontaan ja sen vaikutuksista kerätään systemaattisesti tietoa organisaatioista ja kansallisesti tiedolla johtamisen tueksi: 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Olemassa oleva lainsäädäntö ja lainsäädännön muutokset tukevat tavoitteiden saavuttamista ja kulkevat mukana huomioiden eri palvelut ikääntyneiden palveluissa: 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Vahvistetaan esihenkilöiden ja työyhteisöjen osaamista ja ymmärrystä moninaisuuden huomioon ottamisesta ja johtamisesta valmentavan johtamisen keinoin, jonka myötä ikäihmisten palveluissa voidaan tehdä yhä useammin työtä yhteisöohjautuvasti: 
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Kehitetään ja tutkitaan, miten työhyvinvoinnin kehittäminen parhaiten integroidaan palvelutoiminnan ja hoidon laadun kehittämiseen sekä toimintayksiköiden omavalvontaan, tavoitteena ikäihmisten palveluissa työskentelevien työkuormituksen pysyminen hallinnassa:
Toimenpiteen täsmennyksen tarve on pieni

Kerätään systemaattisesti tietoa työhyvinvoinnista organisaatioista ja kansallisesti tiedolla johtamisen tueksi: 
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Vastataan työelämän ja ikääntyvien työikäisten osaamistarpeisiin edistämällä jatkuvaa oppimista työpaikoilla ja vapaa-ajalla: 
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Ikäihmisten palveluissa tutkitaan ja kehitetään sekä otetaan käyttöön uudenlaisia toimintamalleja moniammatillisuuden lisäämiseen ja uramalleja ammatillisen osaamisen vahvistamiseen: 
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Osallistetaan henkilöstöä toiminnan kehittämiseen ja levitetään parhaita käytäntöjä valtakunnallisesti: 
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Tehdään yhteistyötä poikkihallinnollisen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden -ohjelman sekä TYÖ2030 -ohjelman kanssa:
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Avoin palaute:
Toimenpiteessä koskien työhyvinvointia jää epäselväksi, kenen näkökulmasta työkuormituksen tavoitellaan pysyvän hallinnassa? Mikäli kyseessä on työntekijöiden kokema työn kuormittavuus, tulisi tehdä toimenpiteitä kuormittavuuden vähenemiseksi.

Vaikuttavuustavoite: Iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään

Iäkkäiden toimintakyky ja osallisuus ovat vahvistuneet siten, että aktiivisten, toimintakykyisten elinvuosien määrä on kasvanut 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Uudet toimintatavat tukevat ja motivoivat iäkästä väestöä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kuten liikunnan, mielen hyvinvoinnin, kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä ja ravitsemuksen parantamisessa 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Panostamalla riskiväestöjen varhaiseen tunnistamiseen ja kohdentamalla heille ennaltaehkäiseviä toimia, on vähennetty toimintakyvyn laskua ja sairastavuutta, erityisesti muistisairauksia 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Iäkkäiden toimintakyvyn kehittäminen, suositukset ja toimenpiteet perustuvat näyttöön perustuvaan tietopohjaan 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Iäkkäiden osallisuus ja itsemääräämisoikeus ovat vahvistuneet 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Jatketaan hyvien ja toimivien toimintamallien käyttöönottoa ja kehittämistä iäkkäiden toimintakyvyn tukemisessa, esimerkiksi elintapaohjauksen, liikunnan, ravitsemuksen, mielen hyvinvoinnin, kulttuurihyvinvoinnin ja kansalaistoiminnan alueilla 
Toimenpide on hyvä sellaisenaan

Jatketaan arviointi-, toteuttamis- ja levittämismallien kehittämistä 
Toimenpide on hyvä sellaisenaan

Kehitetään ja otetaan käyttöön toimivia käytänteitä hyvinvointialueiden ja kuntien toteuttamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) toiminnan ja kuntien muun toiminnan sekä kolmannen sektorin välisen yhdyspintatyön ja yhteistyön parantamiseksi 
Toimenpide on hyvä sellaisenaan

Kehitetään ja otetaan käyttöön iäkkäiden henkilöiden osallisuutta parantavia toimintakäytänteitä palveluissa ja muussa toiminnassa 
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Rakennetaan näyttöön perustuvaa tietopohjaa, jonka avulla saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa väestön ikääntymiseen varautumisessa ja taloudellisen kestävyyden varmistamisessa (esim. RAI –mittariston laajempi hyödyntäminen, laatuindikaattorit, Active Ageing Index (AAI). 
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Avoin palaute:
Yhteisen kansallisen tietopohjan sekä mittaristojen sekä yhteisen vaikuttavuusarvioinnin rakentaminen tulee olla oleellinen osa kansallista ikäohjelmaa siten, että tavoitteena on sekä kansallisen, alueellisen että toimijatason tiedolla johtamisen paraneminen

Vaikuttavuustavoite: Vapaaehtoistoiminnalla on vakiintunut asema ikääntyvässä yhteiskunnassa

Julkinen sektori tunnistaa ja mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan yhteiskuntaa ja vapaaehtoisia hyödyttävällä tavalla 
Alatavoitteen täsmennyksen tarve on pieni

Kunnat ja hyvinvointialueet vakiinnuttavat toimintaansa rakenteita, jotka edistävät ja aktivoivat paikallisen ja alueellisen tason vapaaehtoistoimintaa
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Julkinen sektori on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja, miten vapaaehtoistoimijoille voidaan tarjota tukea niiden hallinnollisissa asioissa 
Alatavoitteen täsmennyksen tarve on pieni

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on lisännyt ikääntyvien osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Vapaaehtoistoiminta on edistänyt ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Jatketaan vapaaehtoistoiminnan asemaa edistävien rakenteiden levittämistä kuntatasolla aiemmin toteutetun kehittämistyön pohjalta
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön valtakunnallinen ratkaisu kansalaistoimijoiden tukemiseksi niiden hallinnollisissa asioissa (mm. talousosaaminen, yhdistysten perustaminen ja rahoitushaut) 
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Selvitetään, mallinnetaan ja jalkautetaan vapaaehtoistoimintaa koordinoivien tahojen toimintaan erilaisia vaihtoehtoja vapaaehtoistoimijoiden uudistumisen tukemiseksi 
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Avoin palaute:
Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä tulee ottaa huomioon ja mukaan kehittämiseen julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden lisäksi myös yritykset sekä monipuolinen kansalaistoiminta. Myös rahoituskysymykset on ratkaistava pitkäjännitteisellä tavalla runsaiden määräaikaisten hanketyyppisten rahoitustapojen sijaan. Hallinnointiin liittyvien vaihtoehtojen selvittäminen ei tule johtaa automaattisesti siihen, että julkinen sektori ottaa myös tehtäväkseen hallinnoinnin tuen toteuttamisen.

Vaikuttavuustavoite: Teknologia on lisännyt hyvinvointia

Teknologian hyödyntäminen ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä hoidon ja huolenpidon tukena on lisääntynyt. Teknologiset ratkaisut sisältyvät luontevana osana ikääntyvän henkilön omasta hyvinvoinnista, terveydestä ja toimintakyvystä huolehtimiseen sekä palvelujärjestelmään.
Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Iäkkäät pystyvät hyödyntämään itsenäistä arkea tukevaa teknologiaa oman hyvinvointinsa, terveytensä ja toimintakykynsä parantamiseksi. 
Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Yhteiskunta tukee ikääntyneiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyödyntää itsenäistä suoriutumista tukevaa teknologiaa. 
Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Teknologian hyödyntäminen on lisännyt ammattilaisten työhyvinvointia. 
Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Asenteet teknologian käyttöön ovat myönteisiä. Ammattilaiset, ikäihmiset ja heidän omaisensa ovat mukana teknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa. 
Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Analytiikan ja tekoälyn käyttö suurten tietomassojen hyödyntämisessä on parantanut toiminnan kustannusvaikuttavuutta, laatua ja läpinäkyvyyttä. Tietojen käyttö on eettistä ja tietoturvasta ja –suojasta on huolehdittu. 
Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Suomi on ikäteknologian kehittämisen ja hyödyntämisen mallimaa ja kokemuksiamme sekä osaamistamme hyödynnetään laajasti maailmalla. Teknologian vienti on luonut hyvinvointia Suomeen esimerkiksi työpaikkoina, investointeina ja uusina ratkaisuina. 
Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Jatketaan teknologian hyödyntämistä aiemman kehittämistyön pohjalta, sisältöinä:

 • Autetaan iäkkäitä löytämään ja hyödyntämään itselleen sopivia teknologioita, jotka tukevat itsenäistä kotona asumista, omasta hyvinvoinnista, terveydestä ja toimintakyvystä huolehtimista sekä omaehtoista sosiaalista kanssakäymistä.
 • Kehitetään teknologian hyödyntämismahdollisuuksia palvelujärjestelmässä
 • Kootaan erilaiset iäkkäiden palvelut yhteen toimivien alustaratkaisujen ja kokonaisarkkitehtuurien avulla sekä ratkaisuja yhteen sovittamalla. Arvioidaan mahdollisuudet sisällyttää kokoaville alustoille myös itse hankittua teknologiaa.
 • Hyödynnetään teknologian käytöstä kertyvää tietoa sekä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä että palvelujärjestelmässä
 • Kehitetään hankintaprosesseja siten, että hankittavien teknologisten ratkaisujen vaikuttavuus, potilasturvallisuus, käytettävyys ja sujuva käyttöönotto varmistetaan

Toimenpiteet ovat hyviä tällaisenaan

Otetaan käyttöön ikäteknologian kansallinen koordinaatiomalli:

 • Kootaan ja jaetaan tietoa vaikuttavista toimintamalleista ja käytänteistä sekä tuetaan niiden kehittämistä, käyttöönottoa ja seurantaa.
 • Arvioidaan ikäteknologiaratkaisujen vaikuttavuutta ja kustannushyötyjä sekä kootaan tieto Digi-HTA-menetelmällä arvioiduista ratkaisuista.
 • Edistetään myönteistä asennetta teknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen, jotta hyvät käytännöt saadaan leviämään.
 • Ohjataan alueita ja organisoidaan vertaisoppimista sekä edistetään verkostomaista kansallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken tukemaan teknologian käyttöönottoa laajasti eri alueilla
 • Edistetään ikäteknologian toimintamallin kaupallisia ja kansainvälisiä mahdollisuuksia mm. selkiyttämällä koordinaatiota palvelujärjestelmän ja muun rahoituksen välillä.

Toimenpiteet ovat hyviä tällaisenaan

Käyttäjälähtöisyyden edistäminen:

 • Varmistetaan ikääntyneille, omaisille ja ammattilaisille digituen ja jatkuvan teknologisen oppimisen keinoin valmiudet käyttää koko ajan kehittyvää teknologiaa
 • Varmistetaan ikäteknologiaratkaisujen tietosuoja ja –turva sekä potilasturvallisuus ja kyberturvallisuus
 • Huolehditaan yksityisyyden suojasta, eettisyydestä ja vastuullisuudesta
 • Tuetaan ikäihmisten osallistumista käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen

Toimenpiteet ovat hyviä tällaisenaan

Avoin palaute:
Olemassa olevan lainsäädännön kannustinloukut teknologian hyödyntämiselle tulee poistaa (esim. teknologiaa ei huomioida henkilöstömitoituksessa) ja tulee huolehtia, uudessa lainsäädännössä teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksia tuetaan myös taloudellisesti.

Vaikuttavuustavoite: Asuminen ja asuinympäristöt ovat ikäystävällisiä

Ihmiset ennakoivat ja varautuvat ikääntymisen haasteisiin asumisessaan:
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Ikääntyneille soveltuvia esteettömiä ja muunneltavia asuntoja on kehitetty, korjattu ja rakennettu 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Asuinympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä on huomioitu ikääntyvien tarpeet, osallisuus ja teknologian hyödyntäminen 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Tuetaan ikääntyneiden asumisen ennakointia ja varautumista asumisen neuvontaa ja korjausneuvontaa lisäämällä 
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Vahvistetaan kuntien ja hyvinvointialueiden ikääntyneiden asumisen ja asumispalveluiden kehittämistä

 • vanhuspalvelulain toteutuksen tuki ja osaamisen lisääminen asumisessa ja asumispalveluissa
 • tuki kuntien ja hyvinvointialueiden kehittämishankkeisiin
 • ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittäminen verkostoyhteistyön avulla
 • hyvien käytäntöjen ja esimerkkien levittäminen

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Edistetään asuntokannan korjaamista ikäystävälliseksi

 • korjausavustusten saatavuuden turvaaminen ja avustusehtojen ajantasaisuuden tarkistaminen
 • asunnon korjaustarpeiden arviointimenetelmien kehittäminen ja levittäminen

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Kehitetään ja lisätään ikääntyneiden asumisratkaisuja

 • kaikille sopivan suunnittelun (Design for All) -periaatteen vahvistaminen asuntosuunnittelussa
 • yhteisöllisen asumisen (shl) ja muun välimuotoisen asumisen kehittäminen ja toteuttaminen ARAn erityisryhmien asumisen investointiavustuksella
 • eri hallintamuotojen hyödyntäminen ikääntyneiden asumisessa.

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Avoin palaute:
Käytännössä esim. korjausneuvontaresurssit ovat olleet riippuvaisia kunnan talouden reunaehdoista. Toisaalta hyviä esim. järjestöjen tuottamia palveluita ei tule rapauttaa (esim. Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta) sillä, että kunnille lisätään tehtäviä lakisääteisiksi velvoitteiksi

Vaikuttavuustavoite: Palvelut toteutetaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla

Iäkkäiden palveluja on uudistettu sisällöllisesti ja rakenteellisesti varmistaen iäkkäille heidän tarvitsemansa hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä edistävä laadukas hoito ja huolenpito 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Asiakas- ja palveluohjauksessa sekä palveluissa on varmistettu palveluintegraatio, oikea-aikaiset, turvalliset ja tarpeenmukaiset palvelut ja kustannusvaikuttavien palvelujen järjestämisen. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä neuvontatyö on osa ohjausta. 
Alatavoitteen täsmennyksen tarve on pieni

Kotiin annettavissa palveluissa on käytössä akuuttihoidon, kuntoutuksen ja omaishoidon toimintamallit, uusia teknologioita hyödynnetään, palvelut toimivat ympärivuorokauden ja toiminnanohjaus-järjestelmät tukevat johtamista ja henkilöstön joustavaa kohdentamista asiakkaiden palvelutarpeen mukaan. 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Kotona asuminen ja asuinympäristöt ovat toimivia ja turvallisia sekä muuttuvat tarpeen mukaan ja lisäävät iäkkään osallistumismahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Ekologisesti kestävät käytännöt ovat osa palvelujärjestelmää 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Kehitetään edelleen asiakas- ja palveluohjausta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä toimintakyvyn tukemisen näkökulmasta ja vastataan asiakkaan yksilöllisiin palvelutarpeisiin. 
Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Kehitetään edelleen omavalvontaa ja laatuindikaattoreita sekä juurrutetaan hyviä toimintakäytänteitä. 
Toimenpiteen täsmennyksen tarve on pieni

Tuetaan kotona-asumista kehittämällä ja ottamalla käyttöön integroituneita toimintamalleja, joissa teknologiat ovat osa palveluekosysteemiä. 
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Laatuindikaattorien, mittareiden ja laatutasojen edelleen kehittäminen 
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Ekologinen kestävyysajattelu juurrutetaan palvelujen suunnitteluun ja käytäntöön niin, että taloudellinen ja aineellinen toiminta sopeutetaan luonnon kestokykyyn 
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Kehitetään ja otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka parantavat henkilöstön saatavuutta ja riittävyyttä iäkkäiden palveluissa.
Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Palvelujen riittävyyden ja henkilöstön saatavuuden parantamiseksi arvioidaan ainakin seuraavat toimenpiteet:

 • Kiertävien perhehoitajien lisääminen kotona asumisen tueksi
 • Perhehoidon lisääminen niiden asiakkaiden osalta, joille se on sopiva palvelumuoto
 • Hoiva-avustajia hyödyntäminen niiden asiakkaiden osalta, joiden palvelutarpeisiin heidän osaamisellaan voidaan vastata
 • Kansainvälisen rekrytoinnin hyvien käytäntöjen arvioiminen ja levittäminen
 • Sijaisjärjestelyjä koskeva kehittäminen

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on pieni

Avoin palaute:
Ikäohjelman tavoitteissa tulee huomioida, että suurin osa ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista on määrärahasidonnasta, jolloin pelkkä tarpeen mukaisuus ei voi olla Ikäohjelmassa tavoitteena palvelujen järjestämiselle. Lähes kaikki tavoitteet ja toimenpiteet tässä osiossa ovat määrärahariippuvaisia. Lisäksi yksittäisten edistettävien asioiden (kuten kiertävät perhehoitajat) nostaminen periaatepäätöstasolle ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista kansallisessa ohjelmassa, sillä tarve ja mahdollisuus toteuttaa vaihtelee hyvinvointialueittain.

Mikä tarkemmista tavoitteista ja toimenpiteistä on mielestäsi erityisen tärkeä vuoteen 2030 mennessä?

Henkilöstön saatavuuteen ja monipuoliseen henkilöstörakenteeseen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä. Lainsäädännössä tulee kattavasti pidättäytyä säätelystä, joka kaventaa palvelujen järjestäjän ja toteuttajien mahdollisuuksia hyödyntää kaikkia voimavaroja ikääntyvässä Suomessa. Kaikki ratkaisuja etsivä ja löytävä tekeminen on kannatettavaa.

Osio 4: Mitä mahdollisuuksia väestön ikääntyminen tuo ja kuinka mahdollisuuksia voitaisi hyödyntää?

Ikääntyminen tuo uudenlaisia tarpeita myös uudella lailla toteutetuille kaupallisille palveluille. Kasvava eläkeikäisten ryhmä, joilla on tulevaisuudessa myös enemmän pitempien työurien vuoksi taloudellinen mahdollisuutta hyödyntää erilaisia kuluttajapalveluita, on asiakaskunta, jota juurikaan ei ole huomioitu Ikäohjelmassa. Ns. kaupallisten palveluiden kehittämisessä juuri heille voisi yrityksillä olla tarpeita, sillä esim. hyvin tämän asiakasryhmän huomioiva asiakaspalvelu (esim. matkatoimistot, kahvilat, kaupat, huoltoasemat jne.) parantaa myös asiakkaiden palvelukokemusta. Myös kuntien järjestämisen palveluiden käyttäjinä (mm. liikunta- ja kulttuuripalvelut, asiointi kunnan toimipisteissä) ikäihmiset tulisi ottaa mm. palvelumuotoilun keinoin paremmin huomioon. Myös kansallinen tietopohja on oleellinen osa ikäohjelman tavoitteiden toteutumisen todentamiselle. Tavoiteasettelussa tulee myös kyetä asettamaan tavoitteita, joiden toteutumista voidaan myös numeraalisesti todentaa.

Osio 5: Pohdi vielä lopuksi, mitkä olisivat iäkkäiden asioiden osalta tärkeimmät kehitettävät asiat hallituskauden 2027-2031 aikana?

Jo edellisellä hallituskaudella tulee lainsäädännöstä tunnistaa sellaiset asiat, jotka toimivat teknologian hyödyntämisen esteenä tai käyttöönoton hidastajana. Vaikuttavuuden arviointi tulee selkeämmin rakentaa mukaan. 

Osio 6: Mitä muita asioita haluaisit nostaa periaatepäätöksen kokonaisuudesta?

Periaatepäätös on osittain sillisalaattimainen, johon asioita on valittu kirjavasti. Tavoitteenasettelusta puuttuvat arviointimittarit, millä ohjelman toteutumista voidaan arvioida. Tärkeää olisi nimenomaa kuvata erillisten toimenpiteiden vaikutusten lisäksi koko ohjelman vaikuttavuutta eli mitä ikäkyvykäs Suomi tarkoittaa, mikä on sen tavoite ja miten sen toteutumista voidaan arvioida?

Suomen Kuntaliitto ry

Sari Raassina                                        Anna Haverinen
johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö          erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää