Kuntaliiton lausuntoluonnos 19.4.2022 VN:n asetuksesta hyvinvointialueen taloustietojen toimittamisesta sekä hyvinvointialueen taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista tilikaudelta 2023 VN/6567/2022

Lausuntoluonnos hyvinvointialueen taloustietojen toimittaminen, tietosisällöt ja tekniset kuvaukset tilikaudelta 2023

Tämä lausunto koskee hyvinvointialueilta Valtiokonttorille raportoitavien taloustietojen toimittamista, tietosisältöjä ja teknisiä kuvauksia tilikaudelta 2023. Kuntien raportoinnista Kuntaliitto on lausunut erikseen.  

Hyvinvointialueiden raportoinnin kokonaisuus on uusi ja raportointivelvoite alkaa 1.1.2023. Hyvinvointialueet raportoivat taloustietonsa Valtiokonttorille ensimmäistä kertaa tilikaudelta 2023. Hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja hyvinvointiyhtymien tulee raportoida taloustietonsa Valtiokonttorin Kuntatalouden tietopalveluun automatisoidusti XBRL-muodossa tai määrämuotoisessa CSV-muodossa.

Hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja hyvinvointiyhtymien automatisoidun raportoinnin sisältöä ja aikatauluja velvoittaa laki hyvinvointialueista (611/2021). Sen 120 §:n mukaan hyvinvointialueen on tuotettava tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta hyvinvointialueen toiminnan ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. 116 § perusteella on annettu valtioneuvoston asetus (729/2021), jossa on tarkennukset hyvinvointialueen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista: hyvinvointialueen tilinpäätökseen sisältyvä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma liitetietoineen, talousarvion toteutumisvertailu, toimintakertomus, konsernitilinpäätös liitetietoineen sekä osavuosikatsaukset ja toimittamisaikataulut.   

Yleistä

Kuntaliitossa pidämme erityisen tärkeänä nivelvaiheen sujuvaa ja kustannustehokasta tiedon välitystä ja raportointia kuntapohjaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun vaihtuessa hyvinvointialuepohjaiseen järjestämisvastuuseen 1.1.2023 alkaen. Lausunnossa tuodaan esiin erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, terveyden edistämisen sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyön sekä pelastustoimen näkökulmia.

Hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamistapa ja aikataulu

Valtioneuvoston asetus on selkeä. Kuntaliitossa katsomme, että hyvinvointialueiden taloutta koskevien tietojen toimittamistavan tulee olla sama kuin kunnan järjestämisvastuun aikana. Hyvinvointialueet voivat tarvittaessa konsultoida kuntia ja tukeutua kuntien taloushallinnon osaamiseen ja tietojärjestelmiin nivelvaiheessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille. Tietojen toimittamisen aikataulu on kireä. Kunnista ei välttämättä siirry riittävästi taloushallinnon työntekijöitä ja osaamista hyvinvointialueille 1.1.2023. Lisärekrytointeihin jouduttaneen varautumaan.

Kuntaliitosta emme esitä muutoksia asetusluonnokseen hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta. Kiinnitämme kuitenkin huomiota kuntien talousraportointia tiiviimpään raportointiaikatauluun. Joillakin alueilla voi olla haasteellista toimittaa taloustiedot asetusluonnoksen 3 § mukaisessa aikataulussa hyvinvointialueiden järjestämisvastuun alkuvaiheessa. Tämä koskee varsinkin velvoitetta toimittaa taloutta koskevat tiedot hyvinvointialueilta Valtiokonttorille kuukausitasolla huhtikuusta alkaen kunkin vuoden loppuun. Ks. liitteet 1 ja 2.

Hyvinvointialueen ja -yhtymän talousraportoinnin kokonaiskuva ja siihen liittyvä valtiovarainministeriön asetus

Hyvinvointialueiden järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon taloustietojen raportoinnin tarkentuviin tietosisältöihin ja tiheämpään raportointisykliin vaikuttavat sekä valtion rahoitusmalli että sen toimivuuden jatkuva arviointi ja kehittäminen suhteessa palveluiden järjestämiseen. Kuntaliitosta emme esitä muutoksia asetusluonnokseen hyvinvointialueen taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023 (liite 4).

Näkemyksemme mukaan esitetyt raportointikokonaisuudet (liite 3) tukevat järjestämisvastuun siirtoa kunnilta hyvinvointialueille ja lisäävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen taloushallinnon läpinäkyvyyttä kansallisesti yhdenmukaisella tavalla. Raportointikokonaisuuden Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot (HHYTT) tuottaminen edellyttää riittävästi osaavaa taloushallinnon henkilöstöä. Kuntaliitossa olemme kriittisiä kilpailulain 30 d §:ssä (29.6.2021/659) määriteltyyn markkinoilla tapahtuvaan erilliseen kilpailutoimintaan. Eriytetty tuloslaskelma lisätietoineen on raportoitava tilinpäätökseen sisältyvänä liitetietona.

Useat erilaiset raporttikokonaisuudet ja ajallisesti tiivis raportointi edellyttävät julkisten järjestäjien taloushallinnon tietojärjestelmiin muutostöitä (liite 5), joilla lisätään automatiikkaa. Automatisoidun talousraportoinnin edellyttämiä tietojärjestelmämuutostöitä ei voida pitää tavanomaisina (liitteet 5 ja 8), jos ne edellyttävät hyvinvointialueilta uusien taloushallinnon tietojärjestelmien kilpailuttamista ja hankintaa.

Me Kuntaliitossa painotamme, että Kuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelutuotannon rahoituksen riittävyys on turvattava hyvinvointialueiden taloustietojen toimittamisen, raportoinnin kehittämisen ja ylläpidon kasvavista kustannuksista huolimatta.

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tilikartta

Kuntaliitossa havaitut muutokset vuoden 2022 kuntapohjaiseen tililuetteloon nähden ovat vähäisiä. Kuntaliitossa pidämme tärkeänä, että merkittäviä tililuettelomuutoksia ei kohdenneta järjestämisvastuun siirron nivelvaiheeseen, mutta otetaan selkeästi huomioon myös sosiaalihuollon palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille. Huomautamme, että omaishoidon tuen hoitopalkkioita (4710) ei ole sisällytetty ehdotettuun hyvinvointialueen tililuetteloon siten, kun ne ovat vuoden 2022 kuntien tililuettelossa. 

Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymän tililuettelolle toimintakulujen luokkaan on lisätty valtion rahoitus (5500–5899), jossa on omat tilinsä pelastustoimelle (5520), sosiaali- ja terveydenhuollolle (5530) ja lisärahoitukselle (5540). Kuntaliitosta toteamme, että lisäyksillä vastataan lain hyvinvointialueiden rahoituksesta (29.6.2021/617) mukaiseen valtion rahoituksen seurantavelvoitteeseen.

Valtioneuvoston asetuksella (729/2021) on säädetty hyvinvointialueen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Asetuksen mukaisissa hyvinvointialueen tasekaavassa eikä konsernikaavassa ole arvonkorotusrahastoa. Tililuettelossa sarakkeeseen ”Hyvinvointialuekaava” arvonkorotusrahasto (2010) on kuitenkin merkitty ”Hyvinvointialue, Hvy, Kons”.

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän palveluluokitus

Kuntaliitossa havaitsemamme muutokset vuoden 2022 kuntapohjaiseen palveluluokitukseen nähden ovat pääasiassa kannatettavia. Korostamme, että merkittäviä palveluluokkamuutoksia ei tule kohdistaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirron nivelvaiheeseen.

Hyvinvointialueiden hallinto- ja tukipalvelut on uusi palvelukokonaisuus. Vaalit on liitetty yleishallintopalvelujen kanssa yhteen (5110). Kuntaliitosta ehdotamme, että vaalit eriytetään muusta hyvinvointialueen hallinnosta kuten kuntien palveluluokituksessa. Tilojen vuokraus ja maaomaisuuden hallinta (5255) on uusi palvelu. Kuntaliitosta ehdotamme tilojen vuokrauksen eriyttämistä kyseisestä luokasta ainakin vuosien 2023–2026 väliseksi ajaksi, jolloin valtioneuvoston asetus kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä on voimassa. Palvelukokonaisuus yleiskatteisen rahoituksen ulkopuolinen toiminta ja palvelut on uusi ja sisältää yleisen toimialan tehtävät (6020) sekä markkinoilla tapahtuvan toiminnan (6030), joita ei kohdenneta palveluille eikä lasketa mukaan rahoitusmalliin. Kuntaliitosta puollamme palvelukokonaisuuksien lisäämistä hyvinvointialueiden palveluluokitukseen tilikaudesta 2023 alkaen. 

Vuonna 2022 käytössä olleet erittelemättömien palveluiden luokat, jotka sisälsivät palveluiden ostot kunnilta ja kuntayhtymiltä poistuvat tarpeettomina vuonna 2023. Vammaispalvelujen osalta Kuntaliitossa pidämme hyvänä, että hyvinvointialueiden palveluluokituksen luokkiin 2251–2285 ei ole ehdotettu muutoksia, koska vammaispalvelulakien säädösvalmistelu jatkuu. Lastensuojelun avohuollon palveluun (2131) sisällytetään kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten sosiaalityö. Ympärivuorokautisiin päivystyspalveluihin (2607) ehdotetaan tarkennuksia palvelukuvaukseen hoidon tarpeen arvion (116117) ja kiireellisen päivystysyksikössä annetun suun terveydenhuollon osalta. Kuntaliitossa puollamme esitettyjä muutoksia (liite 7).

Hyvinvointialueiden palveluluokitukseen on ehdotettu kahdeksaa uutta palveluluokkaa (2464, 2468, 2472, 2476, 2480, 2484, 2488 ja 2458). Kuntaliitossa havaitsimme, että mielenterveys ja päihdepalveluiden luokitusehdotus on varsin hajautettu ja voi olla haasteellista toteuttaa. Samat asiakkaat voivat saada samaan aikaan sekä mielenterveys- että päihdepalvelua ja kustannusten eriyttäminen ehdotetulla luokituksella ei toimi. Vuonna 2022 käytössä oleva päihdekuntoutujien asumispalvelu (2451) tulisi jakautumaan hyvinvointialueilla kahdeksi palveluluokaksi (tilapäinen, tuettu ja palveluasuminen, 2441 sekä ympärivuorokautinen palveluasuminen, 2445). Kuntaliitossa pidämme perusteltuna, että ympärivuorokautinen ja muu asumispalvelu erotetaan ehdotuksen mukaisesti.

Kuntaliitosta ehdotamme, että hyvinvointialueiden palveluluokituksen kohtaan työterveyshuolto (2537) päivitetään kuntaan liittyvät viittaukset (liite 7, palveluluokitus -välilehti, rivi 52).

Kuntaliitosta pyydämme tarkentamaan, kuinka pelastustointa koskevia palveluluokkia on tarkoitettu sovellettavan erityisesti varautumisen (4805) ja väestönsuojelun (4812) palveluja koskien. Palveluluokitus ei esimerkiksi tee eroa sopimusperusteisten varautumisen palvelujen ja pelastustoimen oman lakisääteisen varautumisen välillä. Lisäksi varautumisen sisältöinä ovat varautuminen pelastustoimintaan (4805) ja onnettomuuksien ehkäisyyn (4802) kaikissa turvallisuustilanteissa, jolloin ero palveluluokkien välillä voi jäädä tulkinnanvaraiseksi. 

Sairaaloiden tuottavuus (THL) -kyselyn taloustietojen sisällyttäminen raportointiin

Näkemyksemme mukaan tiedonkeruuta pitää edelleen kehittää kertakirjaamisen suuntaan ja pyrkiä pois erilliskyselyistä. Järjestämisvastuun siirron nivelvaiheessa on kuitenkin tärkeää saada kansallisesti yhdenmukaisesti tiedot esimerkiksi hyvinvointialuelain (611/2021) 7 §, hyvinvointialueiden rahoituslain (29.6.2021/617) 11 § ja 26 § tarpeisiin.

Muutokset teknisiin määritteisiin ja pakollisuuksiin

Kuntaliitossa tarkastelemme vielä teknisiä määritteitä ja pakollisuuksia. Täydennämme lausuntoluonnostamme siten, että Kuntaliiton lausunto annetaan Lausuntopalveluun määräajassa eli viimeistään keskiviikkona 27.4.2022.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Sari Raassina                                    Mia Malmila
Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat         Erityisasiantuntija

tags