Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 21.11.2022 (688/03.01.00/2022) Minna Antila, Tuula Kock

Neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen (338/2011) muuttaminen

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua.

Lausuttavana olevan asetuksen asetuksenantovaltuus perustuu terveydenhuoltolain 23 §:n, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä asioista, jotka on sisällytettävä opiskeluterveydenhuoltoon, lasten ja nuorten ehkäisevään suun terveydenhuoltoon sekä terveysneuvontaan ja määräaikaisiin terveystarkastuksiin neuvolapalveluissa ja kouluterveydenhuollosta. Lisäksi asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kouluterveydenhuoltoon sisältyvistä erikoistutkimuksista sekä seulonnoista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin myös opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetuista oppilaitoksen opiskelijoista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä kunnan velvollisuus huolehtia lasten neuvolapalvelujen, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen sekä lasten ja nuorten ehkäisevään suun terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että hyvinvointialueen vastuut neuvolapalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä ilmenisivät asetuksesta soteuudistuksen mukaisesti. Esityksen mukaan palvelujen laajuuteen ei esitetä muutoksia, mutta asetuksen vanhentuneita ja epätarkkoja ilmaisuja ehdotetaan päivitettäväksi vastaamaan nykyisiä käsitteitä.

Terveydenhuollossa on resurssipula ja resursseja on tarpeen suunnata vaikuttavasti. Asetuksessa ei esitetä muutoksia määräaikaistarkastusten määriin tai toteuttamistapaan.  Kuntaliiton näkemyksen mukaan olisi tarpeen arvioida myös tarkastusten määrää ja toteuttamistapaa. Osa tarkastuksista voitaisiin muuttaa tarpeeseen perustuvaksi ja mahdollisesti hyödyntää esim. terveyskyselyjä. Näin voitaisiin turvata palveluja niille asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai esim. mielenterveyttä tukevia interventioita. Käsitetarkennuksiin ja täsmennyksiin Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirtyessä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ehdotetaan luovuttavaksi asetuksen 4 §:n mukaisesta kunnan velvoitteesta laatia yhtenäinen toimintaohjelma neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle. Esityksen mukaan jatkossa terveydenhuoltolain 15 §:n 4 mom. mukainen hyvinvointialueiden alueellinen neuvolasuunnitelma sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 a §:n mukainen alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma korvaisivat kuntien tekemän toimintaohjelman. Molemmat alueelliset suunnitelmat tulee liittää lastensuojelulain mukaiseen alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Kuntaliitolla ei ole esitykseen tältä osin kommentoitavaa.

Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetuista opiskelijoista säädetään, korkeakouluopiskelijoita lukuun ottamatta, lausuttavana olevan asetuksen 3 §:ssä.  Asetuksen 3 §:n 1 momenttia opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetuista ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan muun muassa ammatillisen koulutuksen reformin ja oppivelvollisuuslain jo voimassa olevia säännöksiä. Lisäksi asetuksen 3 §:n 2 momenttia ehdotetaan selkeytettäväksi. Asetuksen taustamuistion mukaan ehdotetulla muutoksella ei rajoitettaisi tai laajennettaisi opiskeluterveydenhuoltopalveluihin oikeutettujen opiskelijoiden määrää ja asian oikeustila vastaisi voimassa olevaa asetusta. Näin ollen Kuntaliitolla ei ole esitykseen tältä osin kommentoitavaa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta           
johtaja

Minna Antila
lakimies

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme