Lausunto opetus ja kulttuuriministeriölle 26.10.2022 (605/03.01.00.2022) Jarkko Lahtinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyn liitteistä

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetuksesta varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyn liitteistä. Kuntaliiton lausunto annettu lausuntopalvelussa annetun rakenteen mukaisena.

Päiväkotitoiminnan harjoittamista koskevan lupahakemuksen sisällöstä säädetään 1.1.2023 voimaan tulevassa varhaiskasvatuslain 44 a §:ssä, minkä lisäksi 44 a §:n 4 momentin mukaan lupahakemuksen tekemisestä, sisällöstä ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista voidaan antaa tarkempia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Yksityisen perhepäivähoidon ilmoitusmenettelystä säädetään varhaiskasvatuslain 44 e §:ssä. Lain 44 e §:n 2 momentin nojalla ilmoitusten tekemisestä, sisällöstä ja ilmoitukseen liitettävistä asiakirjoista voidaan antaa tarkempia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Kuntaliitto toteaa yleisenä huomiona, että varhaiskasvatuslain 44 a §:n mukaisesti lupahakemuksen tekemisestä, sisällöstä ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista voidaan antaa tarkempia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Esityksen mukaan asetuksessa säädettäisiin yksityisen perhepäivähoitajan osalta ilmoitusmenettelyssä toimitettavista liitteistä sekä yksityisen päiväkotitoiminnan osalta lupamenettelyssä toimitettavista liitteistä.

Onko asetusehdotus mielestänne toimiva ja ovatko muutokset asianmukaisia?

Kuntaliitto pitää tarkoituksenmukaisena, että aiempi opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettelystä (772/2018) kumotaan ja annetaan uusi asetus. Kuntaliitto pitää hyvänä, että asetuksessa ei enää vaadita tietoja jotka 1.1.2023 voimaan tulevan lakimuutoksen osalta säädetään lailla tai ovat muuten osoittautuneet tarpeettomiksi.

Kuntaliitto muistuttaa, että perhepäivähoidon osalta toimitaan edelleen ilmoitusmenettelyn mukaisesti. Päiväkotitoiminnan osalta liitteet toimitetaan aluehallintovirastolle lupahakemuksen yhteydessä mutta perhepäivähoidon kaikkien toimintamuotojen osalta ilmoitukseen liitettävät liitteet toimitetaan kuntaan. Kuntaliitto toivoo, että aluehallintovirasto ja opetus- ja kulttuuriministeriö huomio asian antamassaan informaatio-ohjauksessa.

Onko asetusehdotukseen täydennettävää?

Kuntaliitto pitää asetuksessa vaadittuja liitteitä tarkoituksenmukaisina, eikä sitä ole tarpeen täydentää.

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.