Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 14.1.2022 (1090/03.00/2022) Annika Korpela, Jarkko Lahtinen, Mari Sjöström

Toimenpidesuunnitelma lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa

Yleiset huomionne toimeenpanosuunnitelmasta

Kuntaliitto näkemyksen mukaan suunnitelmassa on hyvin tuotu esiin erilaisia toimenpide-ehdotuksia. On tärkeää, että nämä ehdotukset toteutuvat ja esim. esityksessä esiintuomia selvityksiä aletaan työstämään.

Suunnitelma sisältää eri hallinnonaloille kohdentuvaa pohdintaa sekä toimenpide-ehdotuksia, jotka on koottu yläotsikoiden alle. Seuraavissa kysymyksissä pyydetään erikseen huomioitanne koskien suunnitelmassa kunkin yläotsikon alle koottua tietoa sekä toimenpide-ehdotuksia.

Huomiot kokonaisuuteen 2 Palveluihin liittyvät toimenpide-ehdotukset 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen osalta Kuntaliitto pitää hyvänä, että vuoroasumistilanteessa selvitetään kuntien väliset kustannusvastuut varhaiskasvatuksen järjestämisen osalta.

Esi- ja perusopetus

Manner-Suomessa on hieman yli 2 100 kuntaperusteista peruskoulua. Tämän lisäksi velvoittavaan esiopetukseen osallistuu lähes koko ikäluokka. Kuntien ylläpitämä esi- ja perusopetuksen palveluverkko on näin ollen kattava, sillä kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää kaikille sen alueella asuville lapsille esiopetusta sekä oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Lisäksi kunta, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita, on velvollinen järjestämään perusopetuksen ja esiopetuksen erikseen kumpaakin kieliryhmää varten. Selvityksessä on todettu, että oppilaalla voi olla kerrallaan vain yksi perusopetuksen järjestämispaikka. Kuntaliitto pitää tätä lähtökohtaa edelleen tärkeänä.  

Kuntaliiton näkemyksen mukaan toimenpide-ehdotuksessa on hyvin kiinnitetty huomiota opetushenkilöstön kouluttamiseen vuoroasuvien lasten tilanteista ja perheiden monipuolisista ratkaisusta. Kuntaliiton mukaan vähintään yhtä tärkeää on kiinnittää huomiota vanhempien tiedottamiseen ja vastuisiin, jotta päätetty vuoroasumisratkaisu ja sen vaikutukset oppilaan esiopetukseen osallistumiseen tai koulunkäyntiin on lähtökohtaisesti kotien tiedossa. Hyvällä vanhemmille suunnatulla viestinnällä voidaan pyrkiä vaikuttamaan siihen, että vanhemmat toimittavat kodin ja koulun välisen yhteistyön toteutumisen kannalta ajantasaisen ja välttämättömän tiedon opetuksen järjestäjälle. Kuntaliiton näkemyksen mukaan toimenpide-ehdotusta voitaisiin tältä osin laajentaa vanhempien opastamiseen ja tukemiseen jo siinä vaiheessa, kun vuoroasumista harkitaan tai siihen on päädytty.  

Kuntaliitto pitää tärkeänä toimenpide-ehdotusta, jossa arvioidaan vuoroasumistilanteiden kuljetusetuuteen liittyviä tekijöitä laajasti ja tarkoin. Tällä hetkellä noin viidesosa esi- ja perusopetuksen oppilaista eli n. 115 000 oppilasta on koulumatkaetuuden piirissä. Näin ollen kyseessä on jo nykyisellään merkittävä opetuksen järjestämiseen sekä palveluverkon suunnitteluun vaikuttava ja siihen sisältyvä vuosittain kasvanut kustannuserä. Kuntaliitto pitää myös tärkeänä, että toimenpide-ehdotuksessa esitetään erikseen selvitettäväksi kunnan koulumatkaetuuden järjestämisvelvollisuutta vammaisen oppilaan vuoroasumistilanteessa. Kuntaliitto osallistuu mielellään jatkovalmisteluun. Kuntaliiton mukaan selvityksessä voitaisiin myös arvioida vaihtoehtoisia keinoja edistää vuoroasuvien lasten tilannetta harkitsemalla uudenlaista ns. valtiorahoitteista koulumatkatukea, joka ei olisi kunnalle ja opetuksen järjestäjälle kuuluvaa tai sen harkinnanalaista toimintaa. Koulumatkatuella kompensoitaisiin toiselle vanhemmalle koulumatkasta aiheutuvia kustannuksia. Ratkaisu ei muuttaisi esi- ja perusopetuksen järjestäjien velvoitetta järjestää kuljetukset voimassa olevan perusopetuslain mukaisesti lapsen virallisesta asuinpaikasta asuinkunnan oppilaalle osoittamaan lähikouluun. 

Huomiot kokonaisuuteen 3 Elatusapu

Kuntaliitto pitää hyvänä, että sosiaalitoimelle annettaisiin lisäohjeistusta vuoroasuvien lasten elatusapua laskettaessa huomioon otettavista seikoista mahdollisimman pian. Tällä hetkellä elatusapuja arvioidaan hyvin eri tavalla kunnissa, kun ohjeistusta ei ole. Lastenvalvojan palvelut siirtyvät hyvinvointialueille ensi vuoden alussa, joten olisi hyvä, että viimeistään tässä kohtaa olisi yhtenäinen ohjeistus olemassa.

Huomiot kokonaisuuteen 4 Sosiaaliturvaetuudet ja toimeentulotuki

Kuntaliiton näkemyksen mukaan ehdotetut toimenpiteet ovat kannatettavia.

Arvionne toimenpide-ehdotusten vaikutuksista ja toteuttamismahdollisuuksista:

Toteutuessaan esitetyt toimenpide-ehdotukset  tukevat mahdollisuuksia toteuttaa vuoroasumista.

Tulisiko ehdotettuja toimenpiteitä priorisoida? Jos, niin millä tavoin?

Esityksessä on hyvin erilaisia toimenpide-ehdotuksia. Osa vaati mahdollisesti lainsäädännön muuttamista tai laajempaa selvitystyötä. Osa ehdotuksista voidaan toteuttaa taas nopeammalla aikataululla kuten esim. elatusavun ohjeistus. Nopeasti toimenpantavat ehdotukset lienee syytä toteuttaa etupainoisesti.

Vastaako toimenpidesuunnitelma riittävästi vuoroasuvien lasten ja muiden kahden kodin lasten tarpeisiin?

Kuntaliitto katsoo, että suunnitelma tässä lausunnossa tuotujen huomioiden kanssa vastaa riittävästi vuoroasuvien lasten ja muiden kahden kodin lasten tarpeisiin.

Korpela Annika
lakimies

Suomen Kuntaliitto ry

 

tags