Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 18.10.2022 (630/03.01.00/2022), Jari Lindström ja Anu Wikman-Immonen

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista annetun lain muuttamisesta

Yleistä

Esityksen mukaan Suomeen on saapunut noin 40 000 Ukrainasta sodan myötä pakenemaan joutunutta henkilöä, jolle on myönnetty tilapäistä suojelua. Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäistä suojelua koskevaa direktiiviin, jota sovelletaan Ukrainan sodan myötä Suomessa ensimmäistä kertaa. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeasti ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa. Tilapäistä suojelua saavien henkilöiden työllistymisen edistämiseksi esitetään, että jatkossa kokeilualueiden kuntien asiakkaita olisivat myös tilapäistä suojelua saavat henkilöt, joilla ei ole kotikuntaa.

Työkanava Oy on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva osakeyhtiö, jonka tehtävänä on edistää osatyökykyisten siirtymistä edelleen avoimille työmarkkinoille. Sääntelyn selkeyttämiseksi ehdotetaan, että kuntakokeilulakiin lisättäisiin säännös kokeilualueen kunnan tehtävästä tehdä päätös asiakkaan edellytyksistä työllistyä Työkanavaan.

Laki on tarkoitettu astumaan voimaan 1.2.2023.

Tilapäistä suojelua saavat

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia muun muassa siten, että jatkossa kokeilualueiden kuntien asiakkaita olisivat myös sellaiset kunnassa asuvat tilapäistä suojelua saavat henkilöt, joilla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa.

On sinänsä hyvä, että tilapäistä suojelua saavat pääsisivät työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen kautta laajempien työllisyyttä edistyvien palvelujen piiriin, mutta Kuntaliitto ei kuitenkaan voi hyväksyä esitysluonnosta tässä muodossa puuttuvien resurssien vuoksi. Kuntaliitto korostaa sitä, että kyse on kunnille laajenevasta tehtävästä, johon on kunnille turvattava täysimääräiset resurssit.

Lain soveltamisalan piiriin tuleva henkilöryhmä laajenisi ehdotetun lainsäädännön myötä. Myöskään kotikunta ei olisi edellytyksenä palveluiden piiriin pääsemiselle. Lisäksi on otettava huomioon se, että kuntien valmiudet vastata tilapäistä suojelua saavien työllisyyspalveluiden järjestämiseen vaihtelevat.

Esitysluonnoksessa jää täysin epäselväksi, miten vailla kotikuntaa olevan asiakkaan työllisyyspalvelut kuntakokeiluissa resursoitaisiin. Resursseissa on otettava huomioon palvelujen järjestämiseen, henkilökohtaiseen palveluun sekä tulkkaukseen ja kääntämiseen tarvittavat resurssit. Kunnat ovat todenneet, että vieraskielisten asiakkaiden palveluihin käytetään noin 1,5 - 2 -kertainen aika kantaväestöön verrattuna. Myöskään hallituksen esityksen vaikutusarvioinnissa ei ole pystytty arvioimaan muutoksen viranomaisvaikutuksia.

Työvoimakoulutuksena järjestettävä kotoutumiskoulutus on aikuisten maahanmuuttajien tärkein kotoutumisen ja työllistymisen edistämisen väline. Kotoutumiskoulutuksen lisäksi kuntakokeilujen asiakkaalla saattaa olla tarvetta muihinkin työllistymistä vahvistaviin palveluihin. Kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että valtion talousarvioehdotuksessa kotoutumiskoulutuksen ja muiden työllistymistä tukevien palvelujen määrärahoja korotetaan huomioimaan myös tilapäistä suojelua saavien työllistymisen edistäminen.

Tilapäistä suojelua hakeneet ja saavat ovat ennen kotikunnan saamista vastaanottopalvelujen piirissä, jolloin vastaanottokeskus vastaa palvelujen järjestämisestä ja kustannuksista.

Kuntaliitto pitää tärkeänä tarkennettavan, onko kuntakokeiluissa annettujen palvelujen osalta tarkoitus, että kunta voisi laskuttaa palvelut vastaanottokeskuksilta samoin periaattein kuin se voi laskuttaa vastaanottokeskusta niistä palveluista, joita kunta järjestää vastaanottolain palvelujen piirissä oleville.

Keväästä 2023 alkaen useat tilapäistä suojelua saavat voivat saada kotikunnan vuoden Suomessa oleskeltuaan, jolloin kunnan ja työllisyyden kuntakokeilujen rooli palveluiden järjestämisessä kasvaa.

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että muutoksen myötä kunnissa on keväällä 2023 tilapäistäsuojelua saavia, joista osa on vastaanottolain mukaisten palveluiden piirissä ja osa on kotikunnan saamisen jälkeen kotouttamislain mukaisten ja kaikille kuntalaisille tarjottavien palveluiden piirissä. Tämä tulee aiheuttamaan kunnissa ja kuntakokeiluissa huomattavaa kuormittumista.

Hallituksen esityksen taustana on valtioneuvoston syksyllä 2022 pidetyssä talousarvioneuvottelussa kirjaama tavoite Ukrainasta sotaa paenneiden työllistymisen edellytysten parantamisesta siten, että tilapäistä suojelua tai muuta oleskelulupaa hakeneet voisivat siirtyä työllisyyden kuntakokeilujen piiriin ennen kotikuntaoikeuden saamista.

Ehdotettu kokeilulain 4 §: n muutos koskee vain ulkomaalaislain 110 §: n mukaisia oleskeluluvan saaneita tilapäisen suojelua saavia.  Osa ukrainalaisista sotaa paenneista on hakenut kansainvälistä suojelua Suomessa.  Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tarkkaan harkittava, voidaanko ukrainalaisia kansainvälistä suojelua hakevia kohdella eri tavoin, kuin muita kansainvälistä suojelua Suomessa hakeneita. Kuntaliitto pyytää tarkentamaan talousarvioneuvotteluissa kirjattua tavoitetta ja ehdotetun hallituksen esityksen soveltamisalan ratkaisua.

Työkanava

Kuntaliitto pitää hyvänä sitä, että myös kuntakokeilussa mukana oleva kunta voi tehdä jatkossa päätöksiä asiakkaan edellytyksistä työllistyä Työkanavaan.

Hallituksen esityksessä todetaan, että Työkanava Oy:ssä työskentelyn edellytysten arvioiminen ei lisäisi kuntakokeilualueen kuntien työmäärää, koska kaikille hakijoille tehdään joka tapauksessa palvelutarvearvio.

Kuntaliitto nostaa kuitenkin esille sen, että työtehtäviin kytkeytyy myös asiaan liittyvä päätöksen teko, asiakkaan neuvonta sekä perustietojen antaminen Työkanavasta osana hänen palveluvaihtoehtojaan ja myös yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon, joka tässä on Työkanavaan ohjaava taho. Työmäärää arvioitaessa tulee nostaa esille kaikki siihen liittyvät ja siihen vaikuttavat seikat.

Suomen Kuntaliitto ry

Jari Lindström                             Anu Wikman-Immonen
Projektikoordinaattori               Erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.