Lausunto opetus ja kulttuuriministeriölle 28.9.2022 (491/03.01.00.2022) Essi Ratia

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Yleistä

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston asetuksesta ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta.

Ammattikorkeakoulujen valintaperusteiden mukaan ammatillisten tutkintojen korotettuja arvosanoja ei tällä hetkellä voida huomioida todistusvalinnoissa.

Nykytilanteessa ammattikorkeakoulut eivät ota todistusasiakirjojen perusteella korotuksia huomioon laskiessaan opiskelijavalinnan todistuspisteytyksiä, koska korotusten vaikutuksia opiskelijavalinnassa huomioitaviin arvosanoihin ja keskiarvoon ei ole käytännössä eikä aina edes teoriassa mahdollista tehdä ammattikorkeakouluissa todistusasiakirjoihin merkittyjen tietojen perusteella.

Ehdotuksen mukaan kyseiseen pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, jossa säädettäisiin koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa tutkintotodistukseen merkityn arvosanan korotuksesta todistus suoritetuista tutkinnon osista. Ehdotetun säännöksen sanamuodosta kävisi nykyistä selkeämmin ilmi, että arvosanan korotuksesta annetaan todistustyyppinä todistus suoritetuista tutkinnon osista, mikä vastaisi nykyistä käytäntöä.

Ehdotetun säännöksen mukaan arvosanan korottamisesta annettavasta todistuksesta suoritetuista tutkinnon osista tulisi pykälän 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi ilmetä, mitä tutkintotodistuksen arvosanaa on korotettu sekä uudelleen laskettu keskiarvo.

Ehdotetun muutoksen tavoitteena on, että tutkintotodistukseen merkittyjen arvosanojen korottaminen voitaisiin ottaa huomioon ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa, jos ammattikorkeakoulut näin päättävät. 

Kuntaliitto pitää hyvänä, että ehdotetun muutoksen myötä korotetut arvosanat voitaisiin ottaa huomioon ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa, jos ammattikorkeakoulut näin päättävät.

Ehdotettu muutos tasapuolistaisi ammattikorkeakoulujen valintamenettelyä ammatillisen koulutuksen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaneiden välillä, kuten myös perustelumuistiossa todetaan.

Kuntaliitto kiinnittää kuitenkin huomiota, että koulutuksen järjestäjien hallinnollinen työ lisääntyisi ehdotetun muutoksen seurauksena. Vaikka työmäärän lisäyksen ei perustelumuistiossa arvioida olevan merkittävä, yhdistettynä muihin hallinnollisiin ja raportointitehtäviin, jotka ovat viimeisten vuosien aikana lisääntyneet, kasvattaa ehdotettu muutos osaltaan hallinnollisen työn määrää.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kasvanut hallinnollinen työ ja sen aiheuttamat kustannukset huomioidaan eri uudistusten ja muutosten yhteisvaikutuksena ja huolehditaan, että nämä tulevat asianmukaisesti korvatuksi koulutuksen järjestäjille.

Tieto arvosanan korotuksesta ja uusi keskiarvo tulisi kirjata myös koulutuksen järjestäjien opintohallintojärjestelmiin, mikäli kyseisellä koulutuksen järjestäjällä on tällainen käytössä. Tiedot korotuksesta ja uusi keskiarvo tulee siirtää KOSKI-tietovarantoon, joko käyttäen opintohallintojärjestelmän olemassa olevia rajapintoja tai syöttämällä tiedot KOSKI-syöttökäyttöliittymässä.

Kuntaliitto haluaa kiinnittää huomiota koulutuksen järjestäjien kohtaamiin haasteisiin ja hidasteisiin opintohallintojärjestelmien kehittämistyössä.

Opintohallintojärjestelmien toiminnallinen kehittäminen ja muutosten päivitykset saattavat vaatia ennakoitua enemmän resurssia ja aikaa. Ohjelmistojen tarjoajat ja ylläpitäjät ovat toivottua hitaammin reagoineet koulutuksen järjestäjien muutostarpeisiin ohjelmistoja koskien.

Näkemykset muutoksen voimaantulon aikataulusta

-

SUOMEN KUNTALIITTO

Essi Ratia
Asiantuntija

 

 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!