Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 26.9.2022 (522/03.01.00/2022) Vesa Peltola

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiate hokkuudesta (uudelleenlaadittu)

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) 15.12.2021 julkistetun luonnoksen johdosta laaditun U-kirjelmän (U 26/2022 vp) jatkokirjeestä (UJ 19/2022 vp).  

Yleisiä huomioita 55-valmiuspaketista 

Kuntaliitto kannattaa kunnianhimoista ja kustannustehokasta energia- ja ilmastotyötä, jolla tuetaan myös Suomen vuoteen 2035 ja EU:n vuoteen 2050 asettamia il-
mastoneutraaliustavoitteita. Päätavoitteeksi pitää asettaa kasvihuonekaasujen vähentäminen, mutta erillisiä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian sitovia vaatimuksia ei ole tarpeen asettaa.  

Energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistettäessä on huolehdittava kestävyyden lisäksi energian kohtuuhintaisuudesta ja toimitusvarmuudesta tavalla, joka on myös sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on havahduttanut koko Euroopan kiinnittämään Vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) ”Puhdasta, kohtuuhintaista ja toimitusvarmaa energiaa” -tavoitteen jokaiseen elementtiin tarvittavaa huomiota. Vihreän siirtymän kokonaisuuteen kuuluu myös riittävä huoltovarmuudesta huolehtiminen.   

Kuntaliitto muistuttaa, että yksityiskohtaisella EU-tasoisella sääntelyllä on mahdotonta ottaa huomioon jäsenmaiden välisiä ja niiden sisäisiä olosuhde-eroja. EU-tasoiseen sääntelyyn sopii luontevasti päästövähennystavoitteiden asettaminen sekä päästöjen markkinamekanismin ja hyvien investointiedellytysten luominen – ei päättää teknologisista ratkaisuista alati muuttuvassa maailmassa.   

Kuntaliiton mielestä EU:n pitäisi keskittyä energia- ja ilmastotyössä tavoitteiden asettamiseen, jäsenvaltioiden energia- ja ilmastotyön tukemiseen ja asetettujen tavoitteiden seurantaan ja vaikutusten arviointiin. Tiukka sääntely sopii huonosti jäsenmaille, joiden olosuhteet usein poikkeavat huomattavasti toisistaan. Sen vuoksi 55-valmiuspaketin toteuttamiskeinot pitäisi jättää jäsenmaiden päätettäväksi, jotta päästöjen vähentämiskeinot voidaan valita vaikuttavalla ja kansallisia, alueellisia ja paikallisia vahvuuksia teknologianeutraalisti hyödyntävällä tavalla.  

Huomioita U-jatkokirjelmästä 

Kuntaliiton päähuomiot U-kirjeestä (U 26/2022 vp) on esitetty aiemmassa lausunnossa, joten seuraavassa on rajauduttu vain U-jatkokirjeen (UJ 19/2022 vp) huomioihin. 

Kuntaliiton mielestä valtioneuvoston U-jatkokirje tukee hyvin kestävää energia- ja ilmastotyötä myös kuntasektorilla. U-jatkokirjeessä on arvioitu uusien ja laajasti korjattavien julkisten ja liike-elämän rakennusten aurinkoenergiajärjestelmien aikatauluvaatimusta liian tiukaksi. Kuntaliiton yhtyy arvioon ja muistuttaa samalla, että myös kunnissa, osana kuntien energia- ja ilmastotyötä, aurinkosähköjärjestelmien asentaminen on edennyt ripeästi jo ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Sähkön hintakehitys on entisestään vauhdittamassa aurinkosähköjärjestelmien asentamista, sillä 
investointien kannattavuus on kohentunut merkittävästi oltuaan aiemmin takaisinmaksuaikojen suhteen varsin vaatimattomalla tasolla (yleensä yli 10 vuotta). 

Kuntaliitto toteaa lisäksi, että eduskunnan lausunto (17.3.2022) EPBD-esityksen toissijaisuusperiaatteen vastaisuudesta on tärkeä viesti EU:n suuntaan kustannustehokkuuden huomioon ottamiseksi rakennusten energiatehokkuutta parannettaessa. Kuntaliitto suosittelee 55-valmiuspaketin jatkovalmistelussa laajaa ja tiivistä yhteistyötä jäsenmaiden välillä, jotta pakettiin sisältyvien kaikkien energiadirektiivien (EED, EPBD, RED III) päivitys muodostaisi vaikuttavan ja samalla kaikkien jäsenmaiden olosuhteet ja lähtötilanteen reilulla tavalla huomioon ottavan kokonaisuuden. 
 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Vesa Peltola 
erityisasiantuntija 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!