Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 23.1.2023 (16/03.01.00/2023) Johanna Selkee

E-aineistojen kirjastokäytön korvaamista koskeva selvitys

Näkemyksenne selvityksen oikeudellisia lähtökohtia koskevista johtopäätöksistä (jakso 3.1.2)

Laissa yleistä kirjastoista tavoitteena on mm tiedon saatavuuden ja käytön edistäminen sekä monipuolisen lukutaidon edistäminen.

Yleisten kirjastojen tehtävänä on ylläpitää monipuolista ja uusiutuvaa kokoelmaa, joka tarkoittaa sekä fyysistä että sähköistä aineistoa. Kirjastojen tehtävänä on myös tarjota pääsyä aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, sekä fyysisiin että sähköisiin. Kirjastojen toimintaympäristöön vaikuttavat aiempaa laajemmin tekijöiden immateriaaliset oikeudet sekä EU-lainsäädäntö.

Selvityshenkilö on käynyt toimintaympäristön muutosta ja tähän liittyviä oikeudellisia lähtökohtia monipuolisesti läpi, huomioiden sekä yleisten kirjastojen peruspalveluluonteen ja lakisääteiset tehtävät että tarpeen suojata kääntäjien ja kirjailijoiden oikeudet omiin teoksiinsa digitaalisessa muodossa. 

Suomen Kuntaliitolla ei ole huomauttamista selvityksen oikeudellisista lähtökohdista.                                                                                                                    

Näkemyksenne korvausjärjestelmän tarpeesta ja ehdotettavan järjestelmän perusteista (jakso 4.1)

Selvityshenkilö esittää ratkaisuehdotuksenaan e-aineistojen kirjastokäytön korvaamiseksi vastaavaa järjestelmää kuin nyt jo käytössä oleva lainauskorvausjärjestelmä. Käytännössä kyse olisi nykyisen lainauskorvausjärjestelmän soveltamisalan laajentamisesta e-kirjoihin ja äänikirjoihin. Tämän soveltamisalan laajentaminen ehdotetaan tehtäväksi tekijänoikeuslakiin sisällytettävällä uudella säännöksellä.

Laajennuksen kustannuksista vastaisi valtio. Painettua aineistoa koskevassa korvauskäytännössä valtion talousarvioon on otettu määräraha, joka tuloutetaan ao. tekijänoikeusjärjestöille jaettavaksi kirjailijoille kulloisenkin vuoden lainaustietojen mukaisesti.

Suomen Kuntaliitto kannattaa selvityshenkilön ehdotusta.

Kuntien tehtävänä on huolehtia aineiston hankinnasta, mutta valtion tehtävänä on tukea yleisiä kirjastoja näiden toteuttaessa lakisääteistä tehtäväänsä.

Selvityshenkilön mukaan ehdotettu korvauskäytäntö ei suoraan aiheuta kunnille lisäkustannuksia, mutta voi helpottaa e-aineiston hankintaa.

Suomen Kuntaliitto on tyytyväinen, että Suomessa ei seurata Ruotsin mallia. Ruotsissa, kun korvaukset siirrettiin lisensseihin suoraan, ovat lisenssien hinnat nousseet ja tämä on tarkoittanut sitä, että kunta itse asiassa osallistuu myös lainauskorvauksen maksamiseen hankintahinnan lisäksi.

Suomen Kuntaliiton mukaan ehdotettu valtion talousarvioon otettava korvauskäytäntö tukee kuntien yleisten kirjastojen toimintamahdollisuuksia sekä juridisesti että taloudellisesti.

Ratkaisu liittyy kunta-valtio-rahoitusvastuun toteuttamiseen. Kirjastolain uudistamisen yhteydessä ei tehty riittävää taloudellisten vaikutusten arviointia, vaikka kirjastoille tuli uusi tehtävä ja vanhoja laajennettiin erityisesti digitaalisuuteen. Sähköisten aineistojen ja ohjelmien hankintojen tuomaa kustannusten nousua ei ole täten kyetty huomioimaan kirjastojen perusrahoituksessa eli valtionosuuksissa. Laajentuvien valtionosuustehtävien aiheuttamat kustannukset tulisi korvata kunnille täysin, ellei valtionosuustehtäviin tehdä vastaavan suuruisia vähennyksiä (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta).

Näkemyksenne selvityksen johtopäätöksistä ja taloudellisista vaikutuksista (jakso 4.3) sekä erityisesti selvittäjän ehdottamasta etusijajärjestyksestä (jakso 4.3.4) ja korkeakoulukirjastojen e-lainaamisesta (jakso 4.3.2)

Selvityksessä on huomioitu yleisten kirjastojen lakisääteisiä tehtäviä. Samoin on selvityksessä huomioitu jo näkyvissä olevia muutossignaaleja kirjojen ja kirjastojen käytössä.

Fyysisten aineistojen rinnalla on tärkeää kehittää kirjastojen digitaalisia palveluja, joilla edistetään kirjastopalvelujen saavutettavuutta, digitaalisuuteen liittyvän osaamisen jakamista kirjastojen välillä ja e-aineistojen käyttöä lukemisen edistämistyössä. Tähän liittyy myös kuntien yhteinen kansallinen e-kirjastohanke, jonka käyttöönottoa ja aineistohankintaa e-lainausta koskeva korvausjärjestelmä vahvasti tulee tukemaan.

Ehdotuksen mukaan korvauksia maksettaisiin vain niiden teosten e-kirjoista ja e-äänikirjoista, joiden painetuista versioista on maksettu lainauskorvausta. Tätä perustelua kannattaa vielä harkita. Osa tekijöistä mahdollisesti haluaa teoksensa vain e-muodossa markkinoille. Nämä jäisivät täysin korvausten ulkopuolelle,

On vaikea arvioida, miten paljon ja missä ajassa siirtymä e-aineistoihin tulee vähentämään painettujen kirjojen hankintoja ja lainausmääriä. Kirjastojen aineistomäärärahat ovat rajallisia ja ainakin toistaiseksi e-kirjojen hankintahinnat ovat korkeampia kuin painettujen teosten hankintahinnat. Suomen Kuntaliitto pitää oikeana johtopäätöstä, että kirjojen tarjoaminen sähköisessä formaatissa tavoittaa kirjaston asiakkaiksi myös uusia lainaajia.  

Suomen Kuntaliitto yhtyy selvityshenkilön toiveisin, että e-lainauskorvaus osaltaan vaikuttaisi myönteisesti myös kustantajien lupakäytäntöihin.

Näkemyksenne selvityksessä ehdotetusta lainsäädännöllisestä ratkaisusta (jaksot 5.1, 5.1.1 ja 5.1.2)

Lainauskorvauksen ulottaminen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaukseen on erittäin tärkeää. Näin voidaan turvata yleisten kirjastojen kykyä selviytyä lakisääteisistä tehtävistään ja helpottaa samalla tekijöiden ja kääntäjien toimeentuloa ja taiteellista työskentelyä. Suomen kaltaisella pienellä kielialueella on tärkeätä turvata kotimaisen kirjallisuuden ja käännöskirjallisuuden tarjontaa.

Ehdotuksessa ehdotetaan uutta pykälää tekijänoikeuslakiin e-aineistokorvauksille.

Suomen Kuntaliitto kannattaa selvityshenkilön ehdotusta. Jotta ehdotetulle korvausmenettelylle saadaan vakaa juridinen perusta, siinä on syytä säätää tekijänoikeuslaissa.

Lainauksen merkitys muiden teosten tekijöille ja kirjastoille on vähäisempää kuin kirjojen lainaus tekijöille ja yleisille kirjastoille. Sen vuoksi lainauskorvausta ei ehdoteta maksettavaksi muiden e-aineistojen lainauksesta.

Suomen Kuntaliitto kannattaa ehdotettua rajausta.

Muut selvitystä koskevat kommentit

Yleiset kirjastot ovat kuntien järjestämisvastuulla. Suomen Kuntaliitto ry edustaa kuntia myös kirjastoja koskevissa asioissa ml tekijänoikeusasiat.

SUOMEN KUNTALIITTO

Johanna Selkee                                                
erityisasiantuntija                           

 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.