Lausunto eduskunnan suurelle valiokunnalle 15.5.2023 (170/03.01.00/2023) Johanna Vilkuna

EU:n raskaan kaluston raja-arvoasetusta koskeva U-kirje

Keskitymme lausunnossamme kaupunkibussien näkökulmaan raskaan kaluston raja-arvoasetusesityksessä. Kannatamme uusien kaupunkibussien päästöttömyyteen siirtymistä. Sen lisäksi esitämme, että niiden raja-arvoihin jätetään vuonna 2030 jonkin verran joustoa kuten on tarkoitus tehdä muunkin raskaan kaluston osalta. Kaupunkibussien osuus liikenteen päästöistä on vähäinen, Suomessa vain pari prosenttia, joten edellä esitetty ei vaarantaisi päästövähennystavoitteita.

Pidämme kannatettavana sitä, että jäsenmailla olisi mahdollisuus saada kansallisia poikkeuksia uusien kaupunkibussien päästöttömyyteen vuonna 2030 tietyillä perusteilla. Katsomme kuitenkin, että kansallisia poikkeuksia ja delegoituja säädöksiä parempi, joustavampi ja vähemmän hallinnollista taakkaa aiheuttava tapa olisi asettaa kaupunkibussien vuoden 2030 raja-arvoksi -85 tai -90 prosenttia. Tämä lieventäisi kaupunkibusseille asetetun kunnianhimoisen -100 prosentin päästövähennystavoitteen tuomaa haastetta paikallisille toimijoille ja jättäisi liikkumavaraa pienten kaupunkien ja pitkien seutulinjojen hankinnoille. Pitkillä linjoilla ja maaseutumaisissa olosuhteissa on liikennöintialueita, joissa latausmahdollisuuksien järjestäminen määrältään rajallisen kaluston käyttöön ei ole vuodesta 2030 lähtien tarkoituksenmukaista.

Päästöttömän bussikaluston hintataso nousee ja saatavuus heikkenee, jos EU-sääntelyllä halutaan ohjata julkiset hankinnat eurooppalaisen sähköbussituotannon piiriin ja samalla päästövähennystavoitteita kiristetään.  Liikkumavaran jättäminen vuoden 2030 raja-arvoon vaikuttaisi myönteisesti myös päästöttömän kaupunkibussikaluston markkinoihin ja hintatasoon, kun uuden kaluston tarjontaa ei sataprosenttisesti rajoitettaisi vain sähköiseen teknologiaan. Tästä hyötyisi sähköbussihankintoja tekevät joukkoliikenneviranomaiset ja yritykset yleisesti.

Esitämme (teksti lihavoidulla), että U-kirjeluonnokseen tehdään seuraavat muutokset:

Kohta: 5.2 Taloudelliset ja markkinavaikutukset

Kaupunkiliikenteen bussit sähköistyvät jo nyt vauhdilla erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla ja kaupunkiliikenteessä akkusähkön ennakoidaan olevan voittava ja kustannustehokkain teknologia.

Kohta: Valtioneuvoston kanta

Valtioneuvosto kannattaa ehdotusta kaikkien uusien kaupunkiliikenteen bussien päästöttömyydestä vuonna 2030. Valtioneuvosto pitää tarkoituksenmukaisena jäsenmaiden mahdollisuutta kansalliselle poikkeukselle. Valmistelussa tulisi myös arvioida vaihtoehto, että kaupunkibussien vuoden 2030 päästövähennystavoitteeksi asetetaan -85 tai -90 prosenttia. Tämä todennäköisesti olisi kansallisia poikkeuksia ja delegoituja säädöksiä parempi, joustavampi ja vähemmän hallinnollista taakkaa aiheuttava tapa tuoda joustoa maantieteellisiltä olosuhteiltaan erilaisille alueille.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Miira Riipinen                                  Johanna Vilkuna
Johtaja, yhdyskunta ja ympäristö      Kehittämispäällikkö

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!