Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 8.9.2023 (288/03.01.00/2023) Mari Sjöström, Minna Antila

Hallituksen esitysluonnos laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 20 §:n muuttamiseksi

Lausunnonantajan lausunto

Ovatko uuden koulukotikorotuksen laskuperusteet tarkoituksenmukaiset?

Ei huomautettavaa.

Ovatko uuden koulukotikorotuksen laskuperusteet tarkoituksenmukaiset?

-

Onko valtionavustusten maksatus- ja palautusrajan täsmennys tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen?

Ei kommentoitavaa.

Onko teillä täydennettävää esityksen vaikutusarvioihin?

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että esityksessä ei ole käsitelty koulukotikorotuksen rahoituspohjan muodostumista. Rahoituslain hallituksen esityksen (174/2009) soveltamisalaa koskevan 2 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa viitataan yksityiselle koulukotiopetuksen järjestäjille maksettavan koulukotikorotuksen kuuluvan valtion ja kuntien kustannusten jaon piiriin. Esityksen vaikutusarvioinnissa tulisi asia käsitellä selkeämmin.

Muut huomiot?

-

SUOMEN KUNTALIITTO

Mari Sjöström
erityisasiantuntija 

 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.