Lausunto ympäristöministeriölle 1.3.2.023 (41/03.01.00/2023) Tommi Maasilta

HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelman (BSAP) kansallinen toimeenpanosuunnitelma

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelman (BSAP) kansallisesta toimeenpanosuunnitelmasta ja toteaa seuraavaa.

Kansallisen toimeenpanosuunnitelman integrointi meren- ja vesienhoidon toimenpideohjelmiin on tärkeää.

Toimeenpanosuunnitelman toisena päätarkoituksena on ”tunnistaa eri toimenpiteille kansalliset vastuuorganisaatiot ja muut keskeiset toimijat kansallisesti toteutettavien toimenpiteiden toimeenpanossa. Itämeren suojelun toimintaohjelma ulottuu laajasti yhteiskunnan eri sektoreille, ja keskeisten toimijoiden tunnistaminen ja sitouttaminen työhön on olennaista toimeenpanon edistämiseksi.”

Kunnat ja kaupungit ovat aktiivisia toimijoita vesiensuojelussa tehden monia toimenpiteitä myös Itämeren tilan ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Kuntia ole kuitenkaan esitetty vastuutahona tai toimeenpanijana juuri missään kohdin. Toimeenpanosuunnitelman toteuttamisen turvaamiseksi olisi syytä hyödyntää ainakin suurimpien kaupunkien ohjelmatyötä, asiantuntemusta ja osaamista kansallisen toimeenpanosuunnitelman nykyistä useamman toimenpiteen toteutuksessa.

Helsingin ja Turun kaupunkien käynnistämässä Itämerihaasteen verkostossa kuntia on sitoutunut Itämeren suojeluun ja tekemään toimenpiteitä Itämeren suojelemiseksi. Helsinki ja Turku ovat myös laatineet Itämeri-toimenpideohjelman.

Valtaosa Suomen kunnista on jäsenenä alueellisissa vesiensuojeluyhdistyksissä, jotka tekevät myös pitkäjänteistä työtä vesiensuojelussa. Yhdistysten avulla myös pienet kunnat pystyvät osallistumaan vesien- ja luonnonsuojelun edistämistehtäviin. Alueellisissa vesiensuojeluyhdistyksissä on laajaa osaamista myös lajien ja luontotyyppien suojelun ja hoidon sekä elinympäristöjen ennallistamisen osaamisessa. Vesiensuojeluyhdistyksillä on pitkäjänteistä osaamista myös vesistöseurannoissa.

Toimenpiteet on pääosin tarkoitus toteuttaa virka- ja hanketyönä. Toimenpideohjelmasta ei kuitenkaan ilmene onko virkatehtäviin tarkoitus osoittaa lisärahoitusta. Toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseksi tulee huolehtia riittävistä taloudellisista resursseista, esim. jatkettava ja lisättävä HELMI- ja NOUSU-hankkeiden rahoitusta. Yhtenä kunnille tärkeänä toimenpiteenä mainitsemme kohdan B16, sillä kunnat ovat laajasti osallistuneet vaelluskalakantojen vahvistamiseen, nousuesteiden poistamiseen sekä kutualueiden ennallistamiseen.

Kunnat ovat yhtenä vastuutahona käyttämättömien lääkkeiden keräyksen vahvistamisessa (HL26). Tarkoitetaanko tällä kuntien omistamia jätehuoltoyhtiötä?
 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tommi Maasilta
ympäristöpäällikkö

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!