Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 5.6.2023 (145/03.01.00/2023) Pirkka-Petri Lebedeff

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esityksen luonnos perustuu sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen EU 2022/2560, joka tuli voimaan 12.1.2023 ja jonka soveltaminen alkaa portaittain. Asetus liittyy pidempään erityisesti Euroopan unionin tasolla käytyyn keskusteluun tasapuolisista toimintaedellytyksistä ja EU:n kilpailukyvystä suhteessa kolmansiin maihin. Asetuksella poistetaan EU-sääntelyssä oleva sääntelyaukko ja puututaan ulkomaisiin tukiin, jotka vääristävät kilpailua ja heikentävät tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla.

Hallituksen esityksellä annetaan täydentävää kansallista sääntelyä, joka on tarpeen sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista annetun asetuksen viranomaisten velvollisuuksien selventämiseksi ja toimivaltaisen kansallisen viranomaisen nimeämiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annettua lakia.

Laki ehdotetaan muutettavaksi siten, että Kilpailu- ja kuluttajavirastolle annettaisiin toimivaltuus ja velvollisuus tehdä asetuksen mukainen tarkastus asetuksen täytäntöön panosta vastaavan komission pyynnöstä Suomessa ja velvollisuus avustaa komissiota sen Suomessa tekemässä tarkastuksessa. Lakia esitetään myös muutettavaksi siten, että laissa valtuutettaisiin Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimimaan kansallisena yhteysviranomaisena komission tietopyyntöjen osalta niissä tapauksissa, joissa komission tiedossa ei ole mille kansalliselle viranomaiselle tai hankintayksikölle komission tietopyyntö tulisi Suomessa osoittaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto myös oikeutettaisiin saamaan asetuksen mukaisia tietoja toisilta kansallisilta viranomaisilta ja hankintayksiköiltä salassapitosäännösten estämättä sekä välittämään ne komissiolle. Virasto ei saisi käyttää näin saamiaan tietoja muihin tarkoituksiin kuin asetuksessa tarkoitetun komission tiedonsaantioikeuden toteuttamiseen. Virasto ei saisi siten käyttää asetuksen perusteella tietoonsa tulleita tietoja kilpailu- eikä hankintavalvonta-asioiden tutkimisessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Tarkastuksia koskevien sääntöjen soveltamisen on tarkoitus alkaa 12.1.2024.  

Kuntaliitto kannattaa ehdotettuja muutoksia.

Kuntaliitto kannattaa kansallisen yhteystahon perustamista. Kuntaliitto pitää perusteltuna, että kansalliseksi yhteystahoksi säädetään Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja virastolle annetaan toimivaltuus ja velvollisuus tehdä asetuksen mukainen tarkastus komission pyynnöstä Suomessa ja velvollisuus avustaa sen Suomessa tekemässä tarkastuksessa. Kyseiset tehtävät sopivat virastolle hyvin ottaen huomioon virastolla jo tällä hetkellä olevat kilpailulain noudattamiseen liittyvät tarkastusta ja komission avustamiseen liittyvät tehtävät.

Pidämme myös perusteltuna, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto oikeutetaan saamaan asetuksen mukaista tietoa toisilta viranomaisilta ja hankintayksiköiltä salassapitosäännösten estämättä sekä lähettämään tiedot edelleen komissiolle. Pidämme tärkeänä, ettei virasto saa käyttää näin saamiaan tietoja muihin tarkoituksiin kuin asetuksessa tarkoitetun komission tiedonsaantioikeuden toteuttamiseen eikä virasto saa siten käyttää näin tietoonsa tulleita tietoja esimerkiksi kilpailu- eikä hankintavalvonta-asioiden tutkimisessa.  
     

SUOMEN KUNTALIITTO

Juha Myllymäki
lakiasiainjohtaja

Pirkka-Petri Lebedeff
johtava juristi

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.