Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 17.3.2023 (81/03.01.00/2023) Paavo Taipale

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi vesihuollon ja patojen turvallisuuden, toimintavarmuuden ja varautumisen hankkeisiin vuosina 2023-2035 myönnettävästä valtionavustuksesta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja keskittyy tässä lausunnossa tarkastelemaan asetusluonnosta lähinnä vesihuollon hankkeiden tukemisen näkökulmasta, koska kunnan rooli vesihuollossa on olennaisesti merkittävämpi kuin patojen omistajana tai ylläpitäjänä.

Kuntaliitto pitää tarpeellisena valtioneuvoston asetusta, jonka nojalla voidaan myöntää valtionavustusta luonnoksessa ehdotettuihin toimenpiteisiin. Asetuksessa säädetään valtion varoista myönnettävästä valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 3 momentin mukaisesta erityisavustuksesta hankkeisiin, jotka koskevat vesihuollon ja patojen turvallisuutta, toimintavarmuutta ja varautumista edistäviä toimia. Edellä kuvattujen hankkeiden edistäminen on tärkeää kansalaisten sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi sekä elinkeinoelämän edellytysten turvaamiseksi. Asetus olisi voimassa vuoteen 2035 ja muodostaisi siten osaltaan pitkäaikaisen ohjauskeinon tavoitteiden mukaisten hankkeiden avustamiseksi yhdenmukaisesti kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteiden kanssa.

Luonnoksen 3 §:ssä ehdotetaan, että avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joilla edistetään vesihuollon ja patojen riskien hallintaa, häiriötilanteisiin varautumista ja turvallisuutta taikka vesihuollon alueellista yhteistyötä tai vesihuoltolaitosten yhdistymisiä. Asetuksen tavoitteita voidaan mainitun pykälän 1 mom kohdan 3 mukaan edistää myös muilla toimilla. Tämä jättää varsin avoimeksi, mitä nämä toimet voisivat kohdissa 1 ja 2 mainittujen toimenpiteiden lisäksi olla. Perustelumuistion kirjaus muista kuin vesihuollon tai patoturvallisuuden toimijoista hanketoimijoina ei varsinaisesti avaa asiaa. Kuntaliitto pitäisi tarpeellisena, että tekstimuotoilua pykälässä tai perustelumuistiossa vielä tältä osin harkittaisiin tai vähintäänkin avattaisiin asiaa avustuksen hakuohjeissa. Kuntaliitto pitää hyvänä, että kyberturvallisuuden edistämisen on perustelumuistiossa erikseen mainittu kuuluvan avustettavien toimenpiteiden joukkoon.

Kuntaliitto pitää perusteltuna, että Etelä-Savon ELY-keskus toimii tämän asetuksen mukaisena valtionapuviranomaisena.

Koska erityisesti vesihuollon toimijoiden joukossa on pieniä yrityksiä, joilla on taloudellisia vaikeuksia ja nimenomaan tarve parantaa toimintavarmuuttaan ja varautumistaan, olisi asetuksen perustelumuistiossa tai vähintään aikanaan hakuohjeissa tarpeen avata asetusluonnoksen 5 §:ssä kuvattuja tuensaajia koskevia rajoituksia EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen ja vähämerkityksellistä tukea koskevan asetuksen osalta. Samasta syystä Kuntaliitto pitää hyvänä, että asetuksen mukaan avustuksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista voi olla enintään 75 prosenttia (yleisen 50 prosentin sijasta) silloin, kun hanke edistää vesihuollon alueellista yhteistyötä tai vesihuoltolaitosten yhdistymisiä.

Kuntaliitto pitää hyvänä, että asetusluonnoksen 9 §:ssä on säädetty vastikkeetta tehtävän työn sisällyttämisestä hankkeen kokonaiskustannuksiin. Erityisesti pienissä vesihuolto-organisaatioissa vastikkeetta tehtävä työ voi joissain tapauksissa olla olennaista hankkeen onnistumisessa. Pykälätekstiä olisi kuitenkin vielä selkeytettävä kuvaamalla vastikkeetta tehtävän työn luonnetta laajemmin.

Kuntaliitto ehdottaa, että vastikkeetta tehtävän työn arvona pidettäisiin 20 euroa tunnilta työn tekijää kohden ja siihen lisättäisiin 40 euroa tunnilta, mikäli työssä käytetään traktoria tai muuta moottoriajoneuvoa. Näin työn arvo olisi yhdenmukainen laajakaistahankkeiden valtionavustuksia koskevan sääntelyn kanssa. Selvyyden vuoksi Kuntaliitto esittää harkittavaksi lisätä perustelumuistioon 7 §:n osalta kirjaus, että 9 §:ssä määritelty vastikkeetta tehtävän työ arvo voidaan katsoa 7 §:ssä edellytetyksi hanketoimijan omarahoitusosuudeksi.

Lopuksi Kuntaliitto muistuttaa, että asetuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tukikelpoisille hankkeille myönnettävissä olevaa vakaata rahoitusta valtion talousarviossa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Miira Riipinen                                  Paavo Taipale                                             
johtaja, yhdyskunta ja ympäristö       yhdyskuntatekniikan päällikkö                       

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!