Lausunto oikeusministeriölle 31.8.2023 (204/03.01.00/2023) Sampsa Matilainen

Maakaaren muutostarpeista, työryhmän mietintö

Yleiset huomiot työryhmämietinnöstä

Kuntaliitto pitää mietinnössä esitettyjä muutostarpeita ja säännösehdotuksia maakaaren (MK) muuttamiseksi yleisesti ottaen kannatettavina. 

Työryhmän työssä ei kuitenkaan ole vielä pyritty hallituksen esitystä vastaavan vaikutusarvion kattavuuteen ja tarkkuuteen. Siltä osin kuin sääntelyvaihtoehtoja esitetään, on työryhmän arvion mukaan ollut tarkoituksenmukaista kuvata vaihtoehtojen olennaiset pääpiirteet, joiden perusteella niiden pääasiallisia vaikutuksia on voitu arvioida. Tämän katsottiin mahdollistavan vaihtoehtojen vertailun ja lopullisen valinnan jatkovalmistelussa myös työryhmän mietinnöstä saatava lausuntopalaute huomioon ottaen.

Kuntien kiinteistökauppoihin liittyy luonnollisten henkilöiden tekemistä kaupoista poikkeavia erityispiirteitä ja tarpeita, jotka vaikuttavat osaltaan kaupankäyntijärjestelmän kehittämiseen. Kunnan viranomaisten toimivaltakysymyksiin, käytännön prosesseihin (mm. kauppakirjan allekirjoittaminen) ja kuntien itse luonnostelemiin kauppakirjoihin erityisehtoineen näytetään kiinnitetyn huomiota säännösehdotuksissa.

Kuntien kannalta merkityksellisiä ovat valtuutuksen ja luonnostelutoimintojen ohella myös aukottoman tiedon saanti kiinteistönkaupoista, mahdollisuus kiinnittää myös vesialueisiin kohdistuvia vuokra- ja käyttöoikeuksia, hallinnanjakosopimusten selkeyttäminen ja kirjaamisen sujuvoittamiseen tähtäävät muutokset. Näiltäkin osin Kuntaliitto pitää ehdotuksia kannatettavina.

Kiinteistönkauppa

Mietinnössä arvioidaan kiinteistökauppajärjestelmän kehittämiseen liittyvällä valtuutuksella olevan erityistä merkitystä yhteisöjen (mm. kunnat) osalta, joiden edustajia kaupankäyntijärjestelmä ei pysty sähköisesti tarkastamaan julkisista rekistereistä. Toiseksi kiinteistön kauppaan liittyvien asiakirjojen luonnostelutoimintojen laajentaminen voisi myös hyödyttää em. yhteisöjä. Kuntaliitto pitää näitä hyvänä kehityssuuntana.

Lisäksi mietinnössä arvioidaan kiinteistökauppajärjestelmän suorittamien tarkastusten uudelleen arviointia. Mietinnössä MK:n säännösehdotuksissa ei kuitenkaan päädytty esittämään tältä osin muutosta voimassa olevaan lakiin (MK 9a:7.2), mitä Kuntaliitto pitää hyvänä. Kannatettavaa on, että myös jatkossa järjestelmä suorittaa tarkastuksia (mm. yhteisön edustaminen ja ettei kohteella ole vallintarajoituksia, erityisesti MK:n 2 luvun 11 §:n 2 momentti ja HE 120/1994 vp.). 

Kuntaliitto näkisi mietinnössä esitettyjen arviointien pohjalta, että nykyistä kirjaamisviranomaisen järjestelmää voitaisiin kehittää säännösehdotuksissa esitetyillä tavoilla, vaikka niihin liittyykin eräitä mietinnössä esiin tuotuja käytännön epävarmuuksia. Kuntaliitto ei näkisi estettä sillekään, että yksityisten tarjoamat sähköisen kiinteistökaupan järjestelmät toimisivat tässä rinnalla rajapintojen kautta, kunhan tietoturva- ja tunnistautumiskysymykset on ratkaistu luotettavasti ja mm. kuntien tiedonsaanti kaupoista tapahtuu jatkossakin luotettavasti.
 

SUOMEN KUNTALIITTO
 

Juha Myllymäki
lakiasiainjohtaja

Sampsa Matilainen 
juristi
 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.