Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 31.8.2023 (226/03.01.00/2023) Ari Korhonen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen pandemiavalmiussuunnitelman luonnos

1. Ovatko säädöspohja, toimijat ja pandemian hallinnan eri osa-alueet huomioitu suunnitelmassa riittävällä tavalla?

Pandemian hallinnan eri osa alueet on huomioitu riittävällä tavalla, mutta kuitenkin riittävän tiivistetysti niin, ettei kansallisen tason suunnitelmassa ole kuitenkaan menty liian yksityiskohtaiselle tasolle.

Kuntaliitto esittää seuraavat pienet yksityiskohdat harkittavaksi lisäyksenä pandemiasuunnitelmaan.

Säädöspohjaan (liite 1) on syytä lisätä laki hyvinvointialueesta 95 §, joka edellyttää, että normaaliolojen häiriötilanteet ja poikkeusolot tulee huomioida hyvinvointialueen hallintosäännössä (normaalista poikkeava toimivalta). Vastaava säädös on myös kuntalain 90 §:ssä.

Rivillä 317 todetaan, että kunnilla on vastuu opetus- ja kulttuuritoimen, varhaiskasvatuksen sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä niihin liittyvästä varautumisesta ja valmiussuunnittelusta. Tähän on syytä lisätä, että kuntien vastuulla on osa kriittistä infrastruktuuria ja lisäksi kunnat omistavat ja hallinnoivat monin paikoin sote-käytössä olevia kiinteistöjä. On tärkeää, että myös pandemiatilanteessa kriittisen infran toiminta varmistetaan.

Rivillä 322 todetaan että jokaisessa kunnassa on elintarvike- ja vesivälitteisiin epidemioihin varautumista ja niiden selvittämistä varten epidemiaselvitystyöryhmä. Kohdassa viitataan terveydensuojelulakiin (763/1994). Tämän lisäksi olisi syytä viitata elintarvikelakiin (297/2021) sekä valtioneuvoston asetukseen elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä (1365/2011). Asetuksen 4 §:n mukaan selvitystyöryhmässä on oltava mm. hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri, hyvinvointialueen tartuntatautiyhdyshenkilö, elintarvikelaissa (297/2021) ja terveydensuojelulaissa (763/1994) tarkoitettua valvontaa johtava viranhaltija, kunnan virkaeläinlääkäri, kunnan elintarvikkeiden, talousveden ja uimaveden laatua valvova viranhaltija sekä alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja. Epidemioiden selvitystyöryhmät ovat hyvä käytännön esimerkki alueellisesta ja paikallisesta yhteistyöstä epidemioiden selvittämisessä sekä toimivasta tiedonkulusta eri organisaatioiden välillä. Tämän vuoksi em. ryhmät voisi mainita myös esimerkkinä kunnan / alueen kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyöstä varautumisessa.
 

2. Ovatko läpileikkaavat teemat asianmukaisia ja huomioitu riittävällä tavalla kautta suunnitelman?

Kyllä.

 

3. Miten suunnitelmaa tulisi muuttaa, jotta se palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista ja valmiussuunnittelua alueellisella ja valtakunnallisella tasolla?

Suunnitelmassa on huomioitu kattavasti sosiaali- ja terveydenhuollon varautuminen. Myös ylikansalliset toimet huoltovarmuuden osalta sekä rajaturvallisuus on huomioitu riittävällä tavalla mahdollisina varautumisen kehittämistoimina. 

 

4. Muita muutosehdotuksia?

Ei muutosehdotuksia.

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!