Lausunto Ylioppilastutkintolautakunnalle 16.2.2023 (21/03.01.00/2023) Kyösti Värri

Ylioppilastutkinnossa ja sen harjoittelussa käytettävän koejärjestelmän jatkokehittäminen

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ylioppilastutkinnossa ja sen harjoittelussa käytettävän koejärjestelmän jatkokehittämisestä.

Kuntaliitto pitää lausuttavana olevaa selvitystä ylioppilastutkinnon koejärjestelmän kehittämisestä hyvin valmisteltuna. Selvityksessä esitetty perusratkaisu siirtyä nykyisestä USB-muistilta ladattavasta järjestelmästä Abitti-sovellukseen vaikuttaa järkevältä. Selvitys on tässä vaiheessa riittävän monipuolinen viitoittamaan jatkokehittämisen suuntaa. Todennäköistä on, että jatkokehittämisen aikana tulee esille uusia kysymyksiä, joihin on löydettävä ratkaisuja.

Selvityksessä esitettävät tavoitteet ovat kannatettavia. On tärkeää pystyä turvaamaan digitaalisten kokeiden järjestäminen ja toteutus. Samoin koejärjestelyt näyttäisivät helpottuvan esitetyllä toimintamallilla. Se näyttää mahdollistavan myös laajemman laitekannan käyttämisen. Erityistä huomiota jatkovalmistelussa kannattaa kiinnittää ylioppilastutkinnon kokeen uusijoiden ja täydentäjien tilanteeseen. Kuntaliitto kannattaa selvityksessä esitettyä jatkokehittämistä. 

Kuntaliitto pitää riittävää siirtymäaikaa tärkeänä. Koulutuksen järjestäjät voivat tehdä esimerkiksi laitehankintoja pidemmällä kuin yhden vuoden syklillä. Samoin tietoturvasta huolehtiminen on keskeinen prioriteetti.

Kuntaliitto on keskustellut selvityksestä useamman koulutuksen järjestäjän kanssa ja on tietoinen, että osa kunnista antaa selvityksestä oman lausuntonsa. Kuntaliitto ei näin ollen näe tarvetta toistaa muissa lausunnoissa esiin nostettuja lisänäkökulmia.

Kuntaliitto toteaa lisäksi, että selvityksessä on joitakin kirjoitusvirheitä (kuten sivulla 4 oleva keskeneräinen lause ”Ylioppilastutkinnon digitalisointi käynnistyi pääministeri Jyrki Kataisen käyttöönottoa asteittain ylioppilaskirjoituksissa”), mutta Kuntaliitto ei tässä lausunnossaan ota kantaa näihin yksittäisiin kirjoitusvirheisiin.

SUOMEN KUNTALIITTO

Kyösti Värri
erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.