Opetus- ja kulttuuritoimen talous ja rahoitus

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionapurahoitus muodostuu kahden eri valtionosuuslainsäädännön perusteella: Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta (1704/2009) että Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009).

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu lainsäädäntö säätelee valtionosuutta tai yksikköhintarahoitusta. Valtionavustuksista säädetään valtionavustuslailla (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin sekä myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin. Mikäli määrärahaa koskee erityislaki, sitä noudatetaan ensisijaisesti. Erityislakien nojalla myönnetään harkinnanvaraista valtionavustusta laissa mainituille tahoille.

Opetushallituksen raportit rahoituksesta ja kustannuksista

Rahoitusjärjestelmän raportit

Opetushallituksen ylläpitämä KOSKI-tietovaranto sisältää myös valtion rahoituksen perusteena käytettäviä tietoja, joita kunnat ja kuntayhtymät luovuttavat

https://www.oph.fi/fi/palvelut/koski-tietovaranto

 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1766/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091766

Perusopetuslaki 48 f §: aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut  https://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20160127.pdf

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

Laki ammatillisesta koulutuksesta (1.1.2018 lukien)  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidp451718576

Ammattikorkeakoululaki 932/2014

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932

Asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä OKM 814/2016 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160814

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141129

Asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista 1440/2014 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141440

Laki vapaasta sivistystyöstä Finlex nro 632/1998 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632

Asetus vapaasta sivistystyöstä Finlex nro 805/1998 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980805

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166

Laki yleisistä kirjastoista https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161492

Laki taiteen perusopetuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633

Asetus taiteen perusopetuksesta 813/1998 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980813

Liikuntalaki 390/2015  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150390

Nuorisolaki 1285/2016  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285

Valtionavustuslaki (sovelletaan toissijaisesti myös Euroopan unionin varoista myönnettäviin tukiin) 688/2001 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091704

Asetus kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta 1446/2014 http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20141446

tags