Sivistystoimialan talous ja rahoitus

Sivistyspalveluihin valtionavut myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan määrärahoista, jota koskevaa tietoja löydät tästä sekä Valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuusrahoituksesta, josta tietoa on saatavissa Valtionosuudet | Kuntaliitto.fi.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionapurahoitus muodostuu kahden eri valtionosuuslainsäädännön perusteella: Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta (1704/2009) että Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009).

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu lainsäädäntö säätelee valtionosuutta tai yksikköhintarahoitusta. Valtionavustuksista säädetään valtionavustuslailla (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin sekä myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin. Mikäli määrärahaa koskee erityislaki, sitä noudatetaan ensisijaisesti. Erityislakien nojalla myönnetään harkinnanvaraista valtionavustusta laissa mainituille tahoille.

Opetushallituksen raportit rahoituksesta ja kustannuksista

Opetushallituksen ylläpitämä KOSKI-tietovaranto sisältää myös valtionosuusrahoituksen perusteena käytettäviä tietoja, joita kunnat ja kuntayhtymät luovuttavat. 

Lainsäädäntöä

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut 

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Laki vapaasta sivistystyöstä

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Asetus kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta

Avaa kaikki

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja mm. Aluehallintovirasto myöntävät opetus- ja kulttuuritoimeen kohdennettua harkinnanvaraista valtionavustusrahoitusta. Avustuksia myönnetään toimintaan tarkoitettuna yleisavustuksena, erityisavustuksena (investointi, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin) sekä investointiavustuksena.

Valtionavustushaut julkaistaan valtionapuviranomaisten verkkosivuilla. Avustuksia hakeakseen tulee aktiivisesti seurata valtionapuviranomaisten verkkosivuilta valtionavustuksiin liittyvää tiedottamista hakuajoista, raportoinnista ja ohjeista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusrahoitus  

Opetushallituksen kehittämisrahoitus  

Aluehallintoviraston avustukset  

Tutustu valtionavustusrahoitusta koskevaan ohjeistukseen

Valtionavustuslaki

Yleisavustuksiin liittyvät ehdot ja rajoitukset

Erityisavustuksiin liittyvät ehdot ja rajoitukset 

Perustamishankkeet, ehdot

Investointiavustukset, ehdot

Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja valvonnasta

Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisista valtionavustuksista

 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus

Valtio osallistuu opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoittamiseen. Kunnan peruspalveluiden valtionosuus on 25,46 prosenttia vuonna 2020. Kuntien rahoitusosuus on siten noin 75 prosenttia, kun valtionosuus nousee 0,09 prosentilla vuodesta 2019.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta 

tags