ARTTU2-tutkimusohjelma

ARTTU2-julkaisut

ACTA -julkaisut

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. ARTTU2-tutkimusohjelman loppuraportti. Acta nro 273.

Tässä loppuraportissa on valotettu useiden eri uudistusten ja moninaisten aineistojen kautta kuntien uudistamisen eri puolia. Mitä voimme päätellä kuntien uudistamisesta ja uudistumisesta tutkitun tiedon valossa. Tutkijat haastavat tutkitun tiedon avulla kehittämis- ja uudistustyön parissa toimivat tahot niin kunnissa kuin valtakunnallisestikin ottamaan opiksi jo tehdyistä uudistuksista ja hyödyntämään tätä tietoa tulevissa uudistuksissa.

Uudistu ja onnistu hyvällä henkilöstöjohtamisella. Acta nro 272

Hyvä henkilöstöjohtaminen, joka on johdon agendalla ja toteutuu myös käytännössä työyhteisöissä, vaikuttaa työnantajakuvaan, osaavan työvoiman saatavuuden, palvelujen laatuun, taloudellisiin tuloksiin sekä henkilöstön työn imuun ja sopeutumiseen muutoksiin. Työn tuunaaminen ja palveleva johtaminen vaikuttavat erityisesti henkilöstön kokemuksiin työstä.

Julkaisu on osana ARTTU2-ohjelmaan toteutetun Henkilöstö strategisena resurssina -projektin loppuraportti, jossa Työterveyslaitos ja Vaasan yliopisto kiteyttävät osahankkeidensa yhteiset tulokset ja antavat kehittämissuosituksia henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön työn imun kehittämiselle kuntien muutoksissa.

 

Kuntien henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus. Acta nro 271
Kunta vuonna 2030 on erilainen kuin kunta tänään. Sinne ei hypätä hetkessä, vaan kehitysaskelia otetaan nyt. Millainen on henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus erikokoisissa kunnissa?

Vaasan yliopiston KUNTA-HEJO-tutkimus ehdottaa, että reaktiivisesta henkilöstöhallinnosta olisi siirryttävä strategiseen henkilöstöjohtamiseen. On tärkeätä, että kunnissa otetaan omista lähtökohdista ja tarpeista riippuen muutama konkreettinen ja ripeä kehitysaskel, jolla saadaan henkilöstökäytännöt entistä paremmin tukemaan kunnan tavoitteita ja kohtaamaan kuntakentän välttämättömiä muutoshaasteita.

Kuntien henkilöstöjohtamisen tilaa ja tulevaisuutta koskevan tutkimuksen on toteuttanut Vaasan yliopiston henkilöstöjohtamisen tutkijaryhmä professori Riitta Viitalan johdolla. Tutkimus on osa ARTTU2-ohjelman Henkilöstö strategisena resurssina osaprojektia.

 

Navigoivat kunnat. Acta nro 270
Raportissa tarkastellaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa kuntien näkökulmasta.

 

Kuntastrategiat digitalisaation ohjausvälineenä.Acta nro 267
Tavoitteista tuloksiin kuntien toiminnan digitalisoinnissa.
Tutkimuksessa on selvitetty kuntien digitalisaatiolle asettamia tavoitteita kuntastrategioissa, muun muassa mitä digitalisaatioon liittyviä tavoitteita kunnat ovat asettaneet ja millä toimenpiteillä ne ovat pyrkineet saavuttamaan tavoitteensa.

Raportti sisältää myös kuntastrategian laadintaa ja sisältöä koskevia kehittämisehdotuksia sekä ehdotuksen digitalisaatiotavoitteiden mittaristoksi.

Tutkimus on osa Kuntaliiton koordinoimaa laajaa ARTTU2-tutkimusohjelmaa ja se on tehty Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen tutkijoiden toimesta.

 

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt. Acta nro 266
Havaintoja ARTTU2-kunnista.
Tutkimuksessa on laadittu malli, jonka avulla voidaan tunnistaa kuntien sote-palvelujen kustannuseroja ja niiden syitä.

Lisäksi yksityiskohtaisempaan tarkasteluun on valittu kuusi case-kuntaa: Hirvensalmi, Lempäälä, Salo, Säkylä, Vaasa, Vantaa.

 

Kelluvat kunnat. Acta nro 265
Reaaliaikainen arviointitutkimus sote- ja maakuntauudistuksen ja tulevaisuuden kunnan valmistelusta. Stenvall Jari, Vakkala Hanna & Sandberg Siv (2017).

Tässä tutkimusraportissa keskitytään arvioimaan uudistusten valmistelun tilannetta vuoden 2016 lopussa. Keskeisenä lähteenä käytetään dokumenttiaineistojen lisäksi syksyllä 2016 toteutetun REA-puntarikyselyn tuloksia. Aineistoa on täydennetty ryhmähaastatteluin, joihin osallistui kuntatoimijoita kautta maan.
 

Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. Acta nro 258.
Vuosina 2011-2014 kuntiin kohdistuneiden uudistusprosessien arviointi. Stenvall, Syväjärvi, Vakkala, Virtanen & Kuoppala (2015).

Raportissa tehdään kokonaisarviointi Jyrki Kataisen hallituksen kuntiin kohdistuneiden uudistusten valmistelusta. Arviointi on tehty sekä kuntatoimijoiden että valtionhallinnon näkökulmasta. Arvioinneissa korostuu kahden keskeisen reformin eli kuntarakenneuudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelu. Keskeisinä aineistolähteinä käytetään haastatteluja ja kuntiin kohdistettua kyselyä. Raportin lopussa esitetään kehittämissuositukset uudistusten jatkovalmistelua varten.

 

Uutta ARTTU2-ohjelmasta -julkaisusarja

Mistä aineksista hyvä päätöksentekoilmapiiri syntyy? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2019
Ilmapiiri, valtasuhteet ja toimintakäytännöt ARTTU2-tutkimuskunnissa

 

Konserniyhteisöjen taloussuhteet. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2018
Tässä raportissa tarkastellaan emokunnan ja tytäryhteisöjen välisiä taloussuhteita kuntakonsernissa.

 

Kunnat lukiokoulutuksen järjestäjinä kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2018
Tutkimuksessa selvitetään ARTTU2-tutkimusohjelmaan kuuluvan 40 kunnan taloudellisia panostuksia järjestämäänsä lukiokoulutukseen ja sitä, millaisia laajempia vaikutuksia sillä voidaan nähdä olevan kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta.

 

Tavoitteet kuntakonsernin kokonaisedun osoittajana. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2018
Tämän raportin tavoitteena on jäsentää kuntakonsernien ohjausta sekä teoreettisesti että konkreettisemmin talousarviotavoitteiden valossa, kohteena erityisesti ARTTU2 tutkimusohjelmaan kuuluvat 40 kuntaa.

 

Työn imussa aktiivisesti sopeutuen? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 7/2018
Kuntahenkilöstön seurantakyselyn tuloksia. 
Tutkimuksessa selvitämme ARTTU2-tutkimusohjelmaan osallistuneiden kuntien henkilöstön työhyvinvoinnin ja työhyvinvointia tukevien ja sitä heikentävien tekijöiden kehitystä 18 kuukauden seurantatutkimusjakson aikana.

 

Kuntaliitokset välietapilla. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 6/2018
Kuntajakoselvitykset ja kuntaliitokset vuosina 2005-2017 sekä näkymät vuoteen 2040 saakka.

 

Elinvoiman askelmerkkejä ja ristiriitoja. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 5/2018
Maankäytön suunnittelijoiden näkemyksiä kuntien tulevaisuudesta.

 

Miten johdetaan hyvinvoinnin edistämistä kunnissa? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 4/2018
Tässä raportissa tarkastellaan, minkälaisilla johtamisen rakenteilla, toimintatavoilla ja välineillä kunnat ovat ottamassa tätä tehtävää haltuun.

Tämä tutkimusraportti on osa ARTTU2-tutkimusohjelmaan liittyvää Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -osaprojektia.
 

Kuntien moninaiset kuntakonsernit. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 3/2018
Kuntakonsernien yhteisörakenne ja emokunnan osuus kuntakonsernin taloudesta ARTTU2-tutkimuskunnissa

Tutkimuksessa on tavoitteena muodostaa yleiskuva kuntakonserneista, niihin kuuluvista yksiköistä ja konsernitalouden jakautumisesta emokunnan ja tytäryhtiöiden kesken.
 

Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2018
Raportissa on analysoitu, miten kuntapäättäjät suhtautuvat kunnan rooliin, haasteisiin ja kehittämiskeinoihin tilanteessa, jossa kunnan rooli on muuttumassa mm. maakunta- ja sote-uudistuksen myötä.

 

Vetovoimaiset sivistyskunnat. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2018
Tutkimuksessa kartoitetaan henkilöstövoimavarojen ja henkilöstöjohtamisen tilaa ARTTU2-tutkimusohjelmaan kuuluvien kuntien sivistystoimen henkilöstön näkökulmasta.

Tutkimus perustuu Työterveyslaitoksen keväällä 2016 toteuttamaan laajaan henkilöstökyselyyn.

 

Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 13/2017
Kuntalaisten mielipiteet kunnallisista palveluista ARTTU2-tutkimuskunnissa vuosina 2015 ja 2017.

 

Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 12/2017
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kunnan roolin muutosta hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Mitä sisältöjä hyvinvoinnin edistämistehtävään näyttää kuuluvan tällä valtuustokaudella? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia kuntajohto näkee hyvinvoinnin edistämistehtävässä? Aineistona on kaikkiin ARTTU2-tutkimuskuntiin (40 kuntaa) lähetetyn REA-puntarikyselyn avovastaukset sekä syventävä laadullinen aineisto kuudesta eri kunnasta (Hollola, Mikkeli, Sipoo, Säkylä, Tampere ja Turku).

Henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 11/2017
Julkaisussa tarkastellaan henkilöstöjohtamisen tilaa ja tulevaisuutta kunnissa. Tutkimuksen tavoitteena on ollut saada yleiskuva henkilöstöjohtamisen strategisuudesta ja tilasta henkilöstökäytänteiden tasolla. Lisäksi on selvitetty, millaisia kehittämistarpeita niihin liittyy.

 

Mitä sote- ja maakuntauudistus merkitsee kunnille? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2017
Raportti tarkastelee 40 kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden arvioita sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista omaan kuntaansa keväällä 2017.
Vaikuttaako sote- ja maakuntauudistus päättäjien mielestä myönteisesti vai kielteisesti esimerkiksi kunnan talouteen, päätöksentekoon ja mahdollisuuksiin säilyä itsenäisenä kuntana tulevaisuudessa? Ja mitkä asiat selittävät vaihteluja päättäjien näkemyksissä?

 

Kuntapäättäjien näkemyksiä ja kokemuksia digitalisaatiosta ARTTU2-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2017
Tutkimuksella haluttiin selvittää kuntien näkemyksiä ja kokemuksia kuntapalveluiden digitalisoinnista sekä etsiä kehittämisehdotuksia.

Kuntalaiset ovat yhä enenevässä määrin kansainvälisiä ja valveutuneita kuluttajia, jotka nauttivat globaaleista verkkopalveluista ja joiden odotusarvot muodostuvat uudenlaisten kokemusten perusteella. Asiakkaan tarpeet ja rooli ovat nyt yritysten ja kuntien palveluiden kehittämisen ytimessä.
 

Kuntien poliittiset johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät muutoksessa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2017
Raportissa tarkastellaan poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistamista ARTTU2-tutkimuskunnissa.
 

Näkemyksiä ja kokemuksia kokeiluista ja kokeilukulttuurista. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 7/2017
Tulevaisuuden kuntaa rakennetaan kokeillen erittäin muuttuvassa ja kompleksisessa toimintaympäristössä. Sen vuoksi on tärkeää saada tietoa kokeilujen käytöstä kuntien toiminnan uudistamisessa.

Tässä raportissa tarkastellaan ARTTU2-tutkimusohjelmaan osallistuvien kuntien ja kokeilukyselyyn vastanneiden muiden kuntatoimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia kokeilutoiminnasta ja kokeilukulttuurista keväällä ja alkusyksyllä 2016. Raportti on tehty yhteistyössä Kuntaliiton uskalla kokeilla -ohjelman kanssa.
 

Työn imu ja työn tuunaaminen aktiivisen sopeutumisen vahvistajina muutoksissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 6/2017
Tutkimuksessamme tarkastelimme ensimmäistä kertaa Suomessa kuntahenkilöstön aktiivista sopeutumista muutoksissa sekä sen yhteyksiä työssä suoriutumiseen ja eroaikomuksiin nykyisestä työstä. Lisäksi selvitimme työntekijälähtöisen työn muokkaamisen eli työn tuunaamisen ja työn imun roolia aktiivisessa sopeutumisessa työn ja työympäristön muuttuviin tilanteisiin ja vaatimuksiin.
 

Välitilan johtaminen kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 5/2017
Artikkeli on osa ARTTU2-tutkimusohjelman uudistuksen reaaliaikaista arviointia (REA). Tässä tarkastellaan kunnan johtamista tilanteessa, jossa kansallisen tason maakunta- ja sote-uudistuksen ratkaisut ja tuleva suunta ovat vielä avoinna. Näin ollen kunnat ovat välitilassa.
 

Monikeskuksisen kunnan indikaattorit. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 4/2017
Kuntien monikeskuksisuus on moniulotteinen ilmiö, jota on empiirisesti tutkittu erittäin vähän. Siksi tämän ARTTU2-raportin numeerista vertailutietoa sisältävä analyysi ARTTU2-kuntien yhdyskuntarakenteen monikeskuksisista piirteistä on kiinnostava ja uusia näkökulmia avaava.

ARTTU2-kuntien sote-polkuja. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 3/2017
Tässä raportissa tarkastellaan sekä yleisellä tasolla että erityisesti ARTTU2-tutkimuskunnissa vuosina 2007 - 2016 tapahtuneita muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointimalleissa.

Väestörakenne ja -kehitys ARTTU2-tutkimuskunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2017
Raportissa tarkastellaan väestörakennetta ja väestönkehitystä 40 ARTTU2-tutkimuskunnassa.

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2017
Osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa toteutettava uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA) seuraa sote- ja maakuntauudistuksen sekä tulevaisuuden kunnan valmistelua 40 tutkimuskunnan näkökulmasta. Tässä raportissa kuvataan uudistusten esivalmistelutilannetta vuonna 2016 erityisesti ARTTU2-kuntien näkökulmasta.

REA-puntarikyselyn tulosraportti syksy 2016. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 12/2016
Osana ARTTU2-ohjelmaa toteutettavan reaaliaikaisen arviointitutkimuksen (REA) tarkoituksena on selvittää tulevaisuuden kunnan rakentamista sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua ARTTU2-tutkimuskunnissa.

Kouluverkon, palveluverkon ja arjen suhde ARTTU2-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 11/2016
Tässä raportissa jatketaan aiemmassa "Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla" -tutkimuksessa aloitettua pohdintaa kouluverkkomuutoksen vaikutuksista ja kouluverkkosuunnittelun mahdollisuuksista. Muutokseen sisältyy mahdollisuus, mitä halutaan myös tässä raportissa korostaa.

Kuntatyöntekijöiden hyvinvointia edistävät johtamiskäytännöt muutoksissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 10/2016
Tässä tutkimuksessa kartoitamme ARTTU2-tutkimusohjelmaan kuuluvien erikokoisten kuntien henkilöstön yleisiä muutoskokemuksia liittyen jo toteutuneisiin ja edessä oleviin muutoksiin kunnissa.

Johtamis- ja kokouskäytännöt ARTTU2-kuntien hallituksissa ja valtuustoissa vuonna 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 9/2016
Raportissa selvitetään hallitusten ja valtuustojen kokousten tiheyttä, niiden kestoa, kokouksissa käsiteltyjä asiamääriä ja kokouskäytäntöjä. Raportissa tarkastellaan myös millaisia toimintamuotoja ja -menetelmiä sekä millaisia johtamisen välineitä kunnissa on käytössä. Lopuksi pohdistaan tuloksia

Kuntapäättäjien kokemukset häirinnästä ja uhkailusta vuonna 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 8/2016
Raportissa tarkastellaan kuntapäättäjien kokemuksia häirinnästä ja uhkailusta luottamustehtävän tai virka-aseman vuoksi. Tulokset perustuvat osana ARTTU2-ohjelmaa syksyllä 2015 toteutettuun päättäjäkyselyyn, johon vastasi kaikkiaan lähes 1600 luottamushenkilöä ja johtavaa viranhaltijaa.

Hyvinvoinnin edistämisen käsite ja sisältö. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 7/2016
Katsaukseen on koottu muutamia hyvinvointi- ja terveyskäsitteiden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsiteparien määritelmiä. Mukana on myös tulevaisuuden tutkijoiden näkemyksiä hyvinvoinnin edistämisestä tulevaisuudessa.

Monikeskuksiset ARTTU-kunnat. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 6/2016
Raportissa tarkastellaan monikeskuksisuutta ja sen merkitystä Suomen kuntakentässä ja erityisesti ARTTU2-tutkimuskunnissa. Monikeskuksisuutta on havainnollistettu taajamien lukumäärään ja suurimman taajaman kokoon perustuvilla indikaattoreilla. Raportti sisältää myös tapaustarkasteluja kolmessa erityyppisessä ARTTU2-kunnassa eli Jyväskylässä, Kotkassa ja Liperissä.

Kunnallisten luottamushenkilöiden ajankäyttö vuosina 1995-2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 5/2016
Raportissa tarkastellaan kuntapäättäjien ajankäyttöä luottamustehtävien hoitoon vuosina 1995-2015. Tarkastelu perustuu syksyllä 2015 tehdyn, ARTTU2-tutkimuskuntiin kohdistetun, päättäjäkyselyn 2015 vastauksiin sekä vuosien 1995, 1999, 2003, 2010 vastaavien päättäjätutkimusten aineistoihin.

Kuntien kirjanpidollinen ja rahoituksellinen tasapaino, osa I. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 3/2016
Tutkimus koostuu kahdesta erillisestä raportista. Tässä ensimmäisessä raportissa käsitellään tasapainokäsitysten teoreettisia piirteitä kuntien kannalta ja pyritään osoittamaan niiden eroja ja merkityksiä.

Kuntien kirjanpidollinen ja rahoituksellinen tasapaino, osa II. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 4/2016
Tutkimus koostuu kahdesta erillisestä raportista. Ensimmäisessä osassa käsitellään tasapainokäsitysten teoreettisia piirteitä kuntien kannalta ja pyritään osoittamaan niiden eroja ja merkityksiä. Tässä toisessa raportissa tarkastellaan millainen tilanne on käytettävissä olevan tilastoaineiston ja tilinpäätösaineiston valossa ARTTU2- tutkimuskunnissa.

Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 2/2016.
Raportissa tarkastellaan sitä, miten väestörakenteen, oppilasmäärien ja kouluverkon muutos näkyy tilastoissa, mikä poikkeamia sieltä nousee esille ja miten kouluverkkosuunnittelu ja kouluverkkokeskustelu selittävät sekä kouluverkkomuutosta että poikkeamia.

Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 1/2016
Tutkimuksessa tarkastellaan kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista erilaisten suorien osallistumistapojen sekä yhdistysosallistumisen näkökulmista. Lisäksi kartoitetaan kuntalaisten mielipiteitä osallistumisen vaikuttavuudesta pyrittäessä vaikuttamaan kunnan päätöksentekoon. Raportti perustuu osana ARTTU2-ohjelmaa keväällä 2015 tehtyyn kuntalaiskyselyyn, johon vastasi noin 12 500 täysi-ikäistä kansalaista kaikkiaan 42 kunnassa.

Valtionosuudet teoriassa ja käytännössä. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 6/2015.
Tässä raportissa kuvataan suomalaista valtionosuusjärjestelmää ja kuntien valtionapuja sekä niiden perusteita teoreettisella tasolla.

Kuntavaalit, luottamushenkilöt ja toimielimet ARTTU2-kunnissa vuosina 2005-2013. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 5/2015.
Raportin alussa luodaan katsaus kuntalaisten kuntavaaliosallistumisesta ehdokasasettelun ja varsinaisen äänestysaktiivisuuden näkökulmasta. Raportin toinen osio keskittyy kunnallisiin luottamushenkilöihin valtuustoissa, hallituksissa ja lautakunnissa.

Työpaikat ja työssäkäynti ARTTU2-kunnissa vuosina 2005–-2013. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 4/2015.
Raportissa tarkastellaan ARTTU2-kuntien työpaikkarakennetta ja määrällistä kehitystä toimialoittain, yrityskantaa ja sen muutoksia, työpaikkaomavaraisuutta, ARTTU2-kunnissa asuvien työssäkäyntiä ja lähialueen kunnista ARTTU2-kuntiin suuntautuvaa työmatkaliikennettä.

Sote-uudistus - mistä uudistuksen hyödyt syntyvät? Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 3/2015.
Emeritusprofessori Pentti Meklinin sote-uudistukseen liittyvä artikkeli.

Talouden kriisikuntakriteerien tarkastelu ARTTU-kunnissa. Uutta ARTTU2-ohjelmasta 2/2015.
Raportissa paneudutaan  40 ARTTU2-kunnan talouteen vuosina 2006-2014.

Kunnat ajopuina -raportin tiivistys. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 1/2015.
E-julkaisussa esitellään tiivistys Kunnat ajopuina -tutkimusraportista sekä kolmen kuntaedustajan ja kahden tutkimuksen asiantuntijaryhmän jäsenen kommenttipuheenvuorot.

 

ARTTU2-tutkimusohjelman sivut

centred-liftup
Miska Smolander

Miska Smolander

Koordinaattori
Strategiayksikkö, Tieto, tietopalvelut ja analytiikka
+358 9 771 2358, +358 50 386 4128
Vastuualueet
  • kuntaliiton toimintaprosessien kehittäminen
  • kehyskuntaverkoston koordinattorin sijaisuus 1.2.2022 saakka.