Tilannekuvaselvitys asiakas- ja potilastietojärjestelmistä

Tilannekuva vuoteen 2025

AKUSTI-foorumin tuottamassa asiakas- ja potilastietojärjestelmien (APTJ) tilannekuvaselvityksellä 2019-2025 kuvattiin valtakunnallisesti lyhyen ja keskipitkän aikavälin muutoksia APTJ-markkinassa terveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon osalta. Selvitykseen kuuluneessa riskianalyysissä tunnistettiin myös keskeisimmät riskit, analysoitiin niiden todennäköisyyttä ja vaikutusta, sekä koottiin keskeiset toimenpide-ehdotukset niiden hillitsemiseksi.

Lyhyellä aikavälillä keskeisimmät muutokset ovat seurausta Apotti-hankkeesta, tietojärjestelmien konsolidoinneista, yhtenäistämishankkeista sekä yksittäisistä järjestelmäpäivityksistä. Keskipitkällä aikavälillä suurimmat vaikutukset ovat seurausta tietojärjestelmien yhtenäistämishankkeista: Keski-Suomen APTJ –kilpailutuksesta sekä Kaari-hankkeen järjestäytymisestä.

Merkittävimmiksi arvioidut riskit voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen: järjestelmäkehitys, resursointi, hankinta ja kokonaisuuden hallinta.

Riskienhallinnassa vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia olivat mm.

  • Viestitään aktiivisesti tulevista tarpeista toimittajille
  • Syvennetään päätöksentekijöiden ymmärrystä kehittämisen hyödyistä ja lisätään sidosryhmäyhteistyötä
  • Kehitetään sopimusohjausta ja lisätään sidosryhmäyhteistyötä
  • Lisätään muutos- ja projektijohtamisen kyvykkyyttä yhdessä

Selvityksessä tuotetut materiaalit löydät linkitettyinä tältä sivulta.

tags