Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Sote-uudistusta on jatkettava alueellisen yhteistyön pohjalta

 • Jatketaan sote-uudistusta ja hyödynnetään aiemmassa valmistelussa tehty työ.
 • Valmistellaan uudistusta parlamentaarisesti. Kuntaliitto ja kunnat ovat mukana, kun valmistellaan sote-uudistusta ja muuta kuntia koskevaa lainsäädäntöä.
 • Mahdollistetaan kunta- ja kuntayhtymäpohjainen eteneminen lainsäädäntöä ja rahoitusjärjestelmää kehittämällä.
 • Tuetaan kuntien ja kuntayhtymien vapaaehtoista sote-uudistuksen tavoitteiden mukaista valmistelua taloudellisesti samalla tavalla kuin tukea on myönnetty sote- ja maakuntavalmisteluun.
 • Keskitytään alkuvaiheessa sote-toimintoihin.
 • Soteuudistusta valmisteltaessa yhdyspintoja koskeva tarkastelu tulee pitää mukana palvelujen toimivuuden varmistamiseksi. Erityisesti lasten ja perheiden palveluissa tarvitaan toimivaa yhteistyötä sivistyspalvelujen ja sote-palvelujen välisillä yhdyspinnoilla.
 • Kansallisen ohjauksen tulee tukea paikallista yhdyspintayhteistyötä.
 • Otetaan paikalliset olosuhteet huomioon. Eri puolilla maata tulee perustellusti voida tehdä erilaisia ratkaisuja.

Turvataan kuntien ja kuntayhtymien palvelujen hoitaminen ja kehittäminen sote-uudistuksen valmistelun aikana

 • Kuntien on voitava sopia myös muiden tehtävien järjestämisestä yhteistyössä ja jatkaa olemassa olevia yhteistyömuotoja.
 • Turvataan kuntien ja kuntayhtymien voimavarat ja edellytykset sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamiseen ja kehittämiseen sote-uudistuksen valmistelun aikana.
 • Pidättäydytään kunnille säädettävistä uusista ja laajenevista tehtävistä. Mahdollisiin uusiin ja laajeneviin tehtäviin saadaan täysimääräinen valtionosuus.
 • Lisätään valinnanvapautta palvelusetelijärjestelmällä ja myöhemmin henkilökohtaisella budjetilla.

Tarkastellaan sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa etuus- ja palvelujärjestelmää kokonaisuutena

 • Huomioidaan etuus- ja palvelujärjestelmien niiden keskinäiset riippuvuudet. Nivotaan etuudet ja palvelut yhteen.
 • Toteutetaan uudistuksen valmistelu parlamentaarisesti ja arvioidaan sen kuntavaikutukset laajasti, mm. vaikutukset kuntien palvelurakenteeseen, verotuloihin ja toimeentulotuki- ja työmarkkinatukimenoihin. 
 • Toteutetaan uudistus asteittain sekä ajallisesti että kattavuudeltaan. Kiinnitetään ensivaiheessa huomiota ensisijaisten etuuksien tasoon, jotta pitkäaikaisen toimeentulotuen tarve vähenee.

Uudistetaan asiakastietojen käsittelyä, ICT-ohjausta ja asumismaksuja

 • Käynnistetään sote-asiakastietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön uudistaminen.
 • Selkiytetään sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten ICT-ratkaisujen ohjaus- ja rahoitusmallit sekä tuottajien (mm.  KELA, THL, Sote Digi Oy) välinen työnjako kuntakentän kanssa.
 • Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntö ottaen huomioon yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset.
 • Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen maksujen säätäminen on erityisen tärkeää.
 • Tehdään asiakasmaksulain uudistaminen maksukertymän kannalta kustannusneutraalisti. Huomioidaan tulorekisterin hyödyntämisen mahdollisuudet tulosidonnaisia maksuja määriteltäessä.

Vahvistetaan vanhusten, vammaisten, sosiaalityön ja itsemääräämisoikeuden asemaa

 • Vanhuspalvelujen henkilöstövoimavarojen lisääminen tulee kohdentaa sekä kotihoitoon että ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Henkilöstön lisäämisestä aiheutuneet kustannukset on kompensoitava kunnille täysimääräisesti.
 • Uuden vammaislain valmistelua tulee jatkaa ja valmisteluun tulee sisällyttää ns. ikääntymisrajaus.
 • Itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua on jatkettava ja edettävä vaiheittain pienemmissä kokonaisuuksissa. Erityisiä tarpeita lainsäädännössä on koskien ikääntyneiden henkilöiden ympärivuorokautisen hoidon palveluja.
 • Sosiaalityöntekijöiden saatavuutta tulee parantaa ja sijaistamista koskevaa sääntelyä joustavoittaa.
 • Tuetaan aikuissosiaalityön roolin vahvistamista paljon palveluita tarvitsevien tavoittamisessa ja motivoinnissa sekä palveluiden yhdistäjänä.
 • Lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusta koskevan lain muuttaminen (HE 99/2018) on tärkeää erityisesti siltä osin kuin on kyse kunnan järjestämisvastuulla oleville palveluasumisyksiköille esitettävästä mahdollisuudesta ylläpitää yhteiseen käyttöön tarkoitettua lääkevarastoa.

Annetaan kuntien tehdä sote-uudistus

Jos hyvän valmistelun jälkeen päädytään esimerkiksi itsehallintoalueeseen, niin siirtyminen toimivasta kuntayhtymästä siihen ei ole iso askel. Tämän hetkisessä tilanteessa on suurta viisautta hyödyntää kunnissa oleva innostus ja asiantuntemus ja tukea sitä, kirjoittaa Hanna Tainio.

lateral-image-left

Sote ja digitalisaation uudet vaatteet

Digitalisaatiossa on pohjimmiltaan kyse asiakkaille tuotettavien palveluiden uudistamisesta, ei tietotekniikasta. Tämä edellyttää teknologiaratkaisujen mahdollisuudet huomioivaa muutosjohtamista ja toiminnan ja tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistä käsi kädessä, kirjoittaa Karri Vainio.

lateral-image-right
lateral-image-left