AKUSTI: Pilvipalveluiden tietoturva ja huoltovarmuus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sotepilvi-projekti 10/2021-2/2022

AKUSTI-foorumissa on tunnistettu pilvipalveluiden tietoturvaan ja niihin vaikuttavaan huoltovarmuuteen liittyvää epäselvyyttä pilvipalveluiden käytössä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ennakolta on noussut tiukkojakin tulkintoja siitä, missä laajuudessa pilvipalveluita sote-toimialalla voitaisiin hyödyntää. Tiukimpien tulkintojen mukaisesti toimiminen johtaisi siihen, että pilvipalvelut olisivat poisrajattu kokonaisuudessaan eikä nykyaikaista teknologiaa voitaisi hyödyntää sote-sekotorilla.

Sotepilvi-projektin kohteena selvitys, johon liittyen esiin nousseita tarpeita ovat mm:

  • Tarve ymmärtää paremmin julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien teknologiaratkaisujen nykytilaa pilvipalveluiden osalta: missä laajuudessa ja millaisin reunaehdoin keskeiset sote-toimijat pilvipalveluita tänä päivänä hyödyntävät.
  • Tarve ymmärtää paremmin sitä, miten lainsäädäntöä on tulkittu tilaajan eri sidosryhmissä ja mitkä ovat keskeiset kehittämistarpeet. Mistä on saatu käyttöön nykyisen toiminnan pohjana käytetty ohjeistus ja tulkinnat. Onko näitä koeponnistettu lakia ja asetuksia vastaan?
  • Tarve vaikuttaa tulkintoihin tilannetta selkiyttävällä tavalla. Miten vältetään se, ettei kohtuuttomasti hankaloiteta nykyaikaisten pilvipalvelujen käyttöä siellä, mihin ne sopivat.
  • Ymmärtää, pitääkö sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä huoltovarmuuden kannalta varautua jatkuvaan poikkeustilavalmiuteen ja mikä on tietojärjestelmätoimittajien rooli varautumisessa ja toipumisessa. Millaisia sopimuksellisia vaatimuksia toimittajien suuntaan tulisi tilaajien asettaa?

Sotepilvi-projektin tavoite on asiantuntijapalvelun avulla tuottaa lisäarvoa kohderyhmälle, johon kuuluvat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ylin johto, tietohallintojohtajat, riskienhallintapäälliköt, kyberturvallisuuden ja huoltovarmuuden toteutumisesta vastaavat henkilöt ja muut vastaavat. Projektin tulokset julkaistaan soveltamisoppaan/-ohjeen muodossa.

Opas valmistuu helmikuussa 2022 ja sen julkistamistilaisuus pidetään 15.3.2022 järjestettävässä webinaarissa, johon on jo mahdollista ilmoittautua.

Lisätietoja saat osoitteesta akusti@kuntaliitto.fi

tags