Strateginen johtaminen

strategia

Strategisuus on yksi keskeinen tunnuspiirre hyvälle johtamiselle – niin myös kunnissa ja koko kunta-alalla. Strategiseen johtamiseen liittyy päämäärätietoisuus ja kiinnostus toimintaympäristön muutoksia kohtaan, joihin suhtaudutaan ennemmin mahdollisuuksina kuin uhkina.

Kaikentyyppisten yhteisöjen toiminnassa tarvitaan tietoisesti tulevaisuutta ennakoivaa, yhteisön tavoitteita linjaavaa sekä eri toiminnot yhteen nivovaa johtamista. Yhteisön toiminnan johtaminen strategisesti onnistuu kun sen jäsenet jakavat toiminnan punaisen langan ja päämäärän.

Määrittelemme kuntastrategian ja strategisen asian lukuisia eri lähteitä ja tutkimuksia mukaillen seuraavasti:

  • Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea.
  • Strateginen päätös tai toimenpide on sellainen, joka vie kuntaa kohti strategiassa määriteltyä suuntaa tai ideaa.

Kuntien strateginen johtaminen ei ole helppoa. Taustalla on ensinnäkin kuntien lukuisista tehtävistä ja toimialoista kumpuava laajuus: kuntastrategian on käsitettävä kunta laajasti kuntalaisten hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, paikalisen elinvoiman ja elinympäristön kehittäjänä sekä organisaationa ja monitoimialaisena konsernina. Toisaalta myös strategiaprosessin läpiviemisen vaativuus haastaa niiden parissa toimivat. Kuntastrategiassa kun joudutaan yhteen sovittamaan, arvottamaan ja priorisoimaan pitkällä tähtäyksellä erilaisia yhteiskuntapoliittisia kantoja ja linjauksia.