Kestävä kehitys

Kestävä kunta turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet tasavertaisesti samalla kun ottaa huomioon luonnon kantokyvyn ja planetaariset rajat. 

Kestävän kehityksen kunta turvaa nykyisille ja tuleville asukkaille hyvän elämisen mahdollisuudet.

Taloudellinen toiminta sopeutetaan luonnon reunaehtoihin samalla kun tuetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Sosiaalisen kestävyyden ytimenä on yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja osallisuus, joita kunnat toteuttavat omassa toiminnassaan. Sosiaalisesti kestävässä kunnassa panostetaan ylisukupolvisen huono-osaisuuden ennaltaehkäisyyn ja eriarvoisuuden kaventamiseen muun muassa ennaltaehkäisevien palvelujen avulla.

Kestävän kehityksen haasteena on, ettei yksikään maailman maa ole tavoittanut korkeaa hyvinvointia ekologisesti kestävällä tavalla.

Agenda 2030

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 toimii kestävän kehityksen ohjaavana viitekehyksenä. YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Sopimukseen sisältyy 17 erilaista tavoitetta, jotka käsittelevät kestävää kehitystä.

Suomi on ollut yksi Agenda 2030:n toimeenpanon edelläkävijöistä. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yksi käytännön työkaluista, jonka avulla Suomi on koonnut eri alojen toimijoita mukaan edistämään yhteisiä tavoitteita.

Kestävän kehityksen tavoitteiden kuvakkeet

 

Kestävän kehityksen keskustelutilaisuudet

Kuntaliitto yhteistyökumppaneiden kanssa järjestää kestävän kehityksen Teams-tilaisuuksia keväällä 2021.

Tilaisuudet ovat kuntapäättäjille ja viranhaltijoille suunnattuja avoimia tilaisuuksia, joissa kuntaedustajat, tutkijat, yhteistyökumppanit ja Kuntaliiton asiantuntijat keskustelevat kestävään kehitykseen liittyvistä teemoista. Keskustelutilaisuuksissa pääset kuulemaan muiden kuntien käytänteistä ja toimenpiteistä, saat herätteitä tutkijoilta ja sparrausta asiantuntijoilta.

Tule kuulolle, keskustelemaan ja viestimään kekkereistä aktiivisesti somessa! Kekkereillä pääset kuulemaan kuntien arjen toimista ja kehittämistarpeista, voit laajentaa omaa tietämystä kestävän kehityksen eri näkökulmista ja saat herätteitä tutkijoilta.

Kestävän kehityksen keskustelutilaisuuksissa saat lisätietoja, mitä kestävä kehitys tarkoittaa kuntien toiminnassa, miten kunnat edistävät YK:n Agenda2030 tavoitteita sekä mitä kestävä kehitys tarkoittaa kuntajohtamiselle. Yhteinen tavoitteemme on luoda edellytyksiä tulevaisuuden kestävälle kunnalle, joka ottaa tasavertaisesti huomioon ihmisen, ympäristön ja talouden kaikessa kunnan suunnittelussa, budjetoinnissa, päätöksenteossa ja toiminnassa.

Lämpimästi tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan sekä linjoille että sosiaaliseen mediaan! #kekekekkerit

  Tulossa:

   29.4. Kunta asukkaan kestävän elämäntavan mahdollistajana 

   Ilmoittaudu mukaan

   12.5. Kunta vihreä siirtymän luojana

   28.5.  Kestävä kehitys koulutuksessa

   Kaikki tilaisuudet pidetään klo 14.00-15.30.

   Menneet tilaisuudet:

   31.3. Kestävyyden johtaminen

   Miksi kestävyyden johtaminen on tärkeää 2020-luvulla? Miten kestävyyttä johdetaan ja toimeenpannaan kunnissa? Miten kestävyys näkyy kuntastrategioissa? Miten sitä mitataan ja mitä hyötyä mittaamisesta on?

   • Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kehityspäällikkö Jarkko Majava, Suomen Kuntaliitto
   • Kestävyyden johtamisen merkitys ja kuntien rooli 2020 -luvulla / vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila, Suomen YK-liitto
   • Voiko kestävää kehitystä johtaa kunnissa? / asiantuntija Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto
   • Kestävän kehityksen kokonaisuuden toimenpano – case Tuusula / kehittämispäällikkö Heidi Hagman, Tuusulan kunta
   • Kestävän kehityksen mittaaminen – mahdoton urakka vai sujuvaa rutiinia / erikoistutkija Jari Lyytimäki, Suomen ympäristökeskus 

   19.3. Sosiaalinen kestävyys

   Maaliskuun toisilla keke-kekkereillä teemana on sosiaalinen kestävyys. Mistä sosiaalisessa kestävyydessä on kysymys? Kuinka asiaa lähestytään tutkimuksessa? Entä kuinka kunnat ovat soveltaneet näkökulmaa johtamiseen? Miten ennalta ehkäisevillä palveluilla edistetään sosiaalista kestävyyttä? Kekkereiden kuullaan esimerkkejä neljän kunnan käytännöistä ja käydään vuoropuhelua johtamisen ja sivistyspalveluiden roolista kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistamisessa. Tervetuloa mukaan linjoille ja keskusteluun!

   Ohjelma: perjantai 19.3., 14.00-15.30

   Tilaisuuden esitykset

   Mari Ahonen-Walker, erityisasiantuntija, Kuntaliitto - Tilaisuuden avaus

   Tuuli Hirvilammi, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto -Tutkijan puheenvuoro - johdatus sosiaaliseen kestävyyteen

   Keskustelu: Sosiaalinen kestävyys strategisesta ja kuntajohtamisen näkökulmasta

   • Lauri Hietanen, Kestävä Espoo-ohjausryhmän jäsen, nuorisovaltuuston jäsen, Espoon kaupunki

   • Henna Hovi, kaupunginvaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, Kouvolan kaupunki

   • Sari Rautio, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki

   Keskustelu: Sosiaalinen kestävyys sivistyspalveluiden näkökulmasta

   • Jouni Erola, nuorisojohtaja, Joensuun kaupunki

   • Mika Penttilä, sivistysjohtaja, Oulun kaupunki

   Maria Salenius, erityisasiantuntija, Kuntaliitto - Yhteenveto ja Kuntaliiton sosiaalisesti kestävät kunnat -kokonaisuus

   5.3. Hankinnat ja ilmastobudjetointi työkaluina kuntien kestävyyden johtamisessa

   Maaliskuun ensimmäisillä kekekekkereillä pöytään on katettu uunituoretta asiaa julkisten hankintojen johtamisesta ja ilmastobudjetoinnista. Tule keskustelemaan siitä, miten hankintojen ja ilmastobudjetoinnin avulla sinun kunnassa voidaan edistää kestävää kehitystä.

   Ohjelma: perjantai 5.3., 14.00-15.30 

   12.2. Ekologisen kunnan tulevaisuuden työkaluja

   Helmikuun 12. päivä avataan näkymä ekologisesti kestävän kunnan tulevaisuuteen: Mitä kunta voi käytännössä tehdä noudattaakseen niin sanottua luonnon kokonaisheikentymättömyyden periaatetta? Mitä ekologinen kompensaatio tarkoittaa, voidaanko siihen velvoittaa ja miten kunta voi varautua asiaan? Webinaarissa kuullaan myös uudistuvan Maankäyttö- ja rakennuslain vaikutuksista rakennusten ilmastovaikutusten sääntelyyn.

   Ohjelma: perjantai 12.2., 14.00-15.30

   28.1. Kestävän kehityksen kokonaisuus ja donitsitalousmalli kuntien toiminnassa 

   Kekkereillä saat jäsennyksen, mitä kaikkea tarkoittaa kestävä kehitys ja miten se näkyy kuntien toiminnassa. Tutustumme maailmalla kehitettyyn donitsitalouden malliin, joka perustuu tasapainoon ihmisten välttämättömien tarpeiden ja planeetan rajojen välillä. Pääset myös tutustumaan Amsterdamin kaupungissa pilotoituun kestävän kehityksen donitsitalousmalliin.

   Ohjelma: torstai 28.1., 14.00-15.30  

   Keke-kekkereiden kumppanit

   Kekkerit toteutetaan laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tällä hetkellä mukana ovat ORSI -tutkimushanke (Towards Eco-Welfare State: Orchestrating for Systemic Impact (ORSI) -hanke, Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom, Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutti HELSUS ja YK-liitto. 

   Sosiaalinen kestävyys

   Sosiaalinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen osa-alue ekologisen ja taloudellisen kestävyyden rinnalla. Sen ytimenä on yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja osallisuus, joita kunnat toteuttavat omassa toiminnassaan. Sosiaalisesti kestävässä kunnassa panostetaan ylisukupolvisen huono-osaisuuden ennaltaehkäisyyn ja eriarvoisuuden kaventamiseen muun muassa ennaltaehkäisevien palvelujen avulla. ​Muita tärkeitä näkökulmia ovat riittävä toimeentulo, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, turvallisuus sekä palveluissa toteutuva sosiaalinen kestävyys. Sosiaalisesti kestävässä kehityksessä on pohjimmiltaan kyse kuntalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa omaan elämäänsä kuntayhteisössään.

   Kuntaliiton kestävän kehityksen toimet

   Suomen Kuntaliitto tukee kuntia kestävän kehityksen edistämisessä.

   Suomen Kuntaliitto on linjannut omaa ja kuntien kestävän kehityksen työtä muun muassa omalla kestävän kehityksen toimintaohjelmallaan ja linjauksilla.

   Kuntaliitto on tehnyt Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa Kuntaliitto lupaa toteuttaa kestäviä ratkaisuja omassa toiminnassaan sekä kannustaa kuntia laatimaan oma Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.

   Anna oma sitoumuksesi osoitteessa Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

   Kestävyyden johtamisen perusperiaatteet

   Kuntapäättäjän tehtävänä on:

   1) asettaa strategisia ja toiminnallisia tavoitteita

   2) yksittäisissä päätöksissä ottaa samanaikaisesti huomioon ihminen, ympäristö ja talous

   3) luoda hyvät toimintaedellytykset tavoitteiden toteuttamiselle kuntaorganisaatiossa ja kuntayhteisössä

   4) seurata ja arvioida tavoitteiden toimeenpanoa

   5) seurata asukkaissa, kunnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä päivittää ja uudistaa tavoitteita.

    

   Kestävä kunta

   • ottaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet strategian, ohjelmien, suunnitelmien ja budjetoinnin pohjaksi
   • ottaa käyttöön päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin mallin, joka tuottaa yhteisen ymmärryksen kaikkien päätösten mahdollisista vaikutuksista ympäristölle, ihmisille ja taloudelle
   • ottaa huomioon nämä kolme näkökulmaa päätösten teossa ja toimeenpanossa
   • johtaa hankintojen avulla kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista
   • kehittää kestävän kehityksen mittareita edelleen ja nivottaa ne osaksi strategiaindikaattoreita ja kunnan omaa säännöllistä raportointia ja suunnittelua, jotta löydetään paikalliset haasteet ja vaikuttavimmat toimenpiteet
   tags
   Maria Salenius

   Maria Salenius

   Erityisasiantuntija, ratkaisupäällikkö
   Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
   Vastuualueet
   • sosiaalinen kestävyys
   • hyvinvoinin edistäminen
   • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
   • sähköinen hyvinvointikertomus