Tuloksellisuus

Tuloksellisuus

Tuloksellisuussivustomme tarkoituksena on perehdyttää tuloksellisuuskäsitteisiin ja tuloksellisuuden mittaukseen. Tuloksellisuus on yläkäsite tuottavuudelle, vaikuttavuudelle, laadulle, kustannusvaikuttavuudelle, tehokkuudelle sekä työelämän laadulle. Toiminnan voidaan sanoa olevan tuloksellista silloin kun asiakkaiden tarpeisiin vastataan kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja työssä jaksaminen on hyvällä tasolla.

Tuottavuudella tarkoitetaan tuotosten ja panosten suhdetta. Mitä vähemmillä panoksilla saadaan sama määrä tuotoksia tai mitä enemmän saadaan aikaan samalla määrällä panoksia, sitä parempi on toiminnan tuottavuus.

Samoin tuottavuus on parempaa, jos samalla määrällä panoksia saadaan aikaan sama määrä entistä laadukkaampia tuotoksia. Laadun huomiointi tuottavuustarkastelussa on kuitenkin vaikeaa julkisissa palveluissa, koska tuotteille ei välttämättä ole aitoja markkinoita mikä tarkoittaa, ettei palvelun laatu näy tuotteen hinnassa.

Koska laatu on hyvin olennaista kuntien palvelutuotannossa, on usein tarkoituksenmukaisempaa tarkastella toiminnasta syntyviä vaikutuksia, eikä pelkästään tuotoksia. Yksittäisen kunnan kannalta toiminnan vaikuttavuustarkastelu on yhtä olennaista kuin tuottavuuden tarkastelu.

Vaikuttavuudella tarkoitetaan tavoiteltuja muutoksia, joita tuotetuilla palveluilla on asiakkaiden tilanteissa saatu aikaan. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi koulutuspalveluissa oppiminen, lääkäripalveluissa potilaan paraneminen, työllisyyspalveluissa työ- ja toimintakyvyn paraneminen ja lastensuojelussa perheen toimintakyvyn paraneminen.

Vaikuttavuutta mitataan muuttamalla palvelun tavoitteet mitattavaan muotoon, esimerkiksi oppimistuloksiksi tai toimintakykymittariksi. Jos vaikuttavuuden rinnalla tarkastellaan palvelun ja toimenpiteiden kustannuksia, tällöin puhutaan kustannusvaikuttavuudesta.

Eroa tuottavuus- ja vaikuttavuuskäsitteiden välillä voidaan havainnollistaa potilas-lääkäri esimerkin avulla. Tuottavuus mittaa käytettyjen resurssien ja aikaansaatujen suoritteiden välistä suhdetta, esimerkiksi sitä, kuinka monta hoitokäyntiä tai hoitokertaa saadaan tietyllä määrällä resursseja. Vaikuttavuus tarkastelee hoidolla saatuja tavoiteltuja vaikutuksia, esimerkiksi sitä, ovatko potilaat parantuneet. Kustannusvaikuttavuutta tarkasteltaessa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka monta potilasta saadaan parantumaan tietyllä resurssimäärällä tai kuinka monta potilasta saadaan parannettua tietyllä hoitokäyntimäärällä tai hoitopäivämäärällä.

Toinen esimerkki vaikuttavuuden ja tuottavuuden erosta voidaan esittää opetustoiminnasta. Tuottavuus mittaa sitä, kuinka monta oppituntia saadaan järjestettyä tietyllä määrällä resursseja, vaikuttavuus tarkoittaa oppilaiden oppimista tietyllä määrällä resursseja. Oppimista voidaan mitata esimerkiksi oppimistulosten tasoarviointien ja yksilöiden jatko-opintoihin sijoittumisen perusteella.

Tuloksellisuuden tutkiminen on kuntien kannalta hyvin tärkeää, koska tuloksellisuuden parantuminen näyttää välttämättömältä, jotta palvelutuotanto voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Palvelujen tuloksellisuutta tutkittaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että inhimillisen toiminnan mallintaminen, mittaaminen ja aineiston keruu on aina jossain määrin epätäydellistä. Etenkin luotettavan vaikuttavuustiedon kerääminen edellyttää kunnalta panostuksia työntekijöiden kouluttamiseen sekä riittävien aikaresurssien järjestämistä mittarien käyttöön.

Tuloksellisuus-sivustolla käsittelemme seuraavat asiat:

* Kuntien tuottavuusvertailu

* Tuottavuuskäsitteistö-julkaisu

* Panos-tuotos-ajattelutapa

* Tuottavuuden mittauksen ongelmat

* Tehokkuus

* Vaikuttavuus.

Lue lisää aiheesta:

Kuntaliiton verkkopalvelussa

 Muualla verkossa

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu