Tiedote, 

Kunnat näkevät paljon täsmennettävää sote-esityksessä

(Kuntaliitto tiedottaa 22.10.2014) Kunnat odottavat sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukselta tilaa paikallisille innovaatioille ja kokeiluille. Kuntien lausunnoissa sote-järjestämislain luonnokseen esitetään runsaasti korjausehdotuksia. Viiden sote-alueen malli saa kannatusta kunnissa, mutta siinä nähdään myös paljon täsmentämisen ja muutosten tarpeita.

                   

Lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamaan kyselyyn antoi 295 kuntaa ja 56 kuntayhtymää. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen toivoo, että vastaukset otetaan kattavasti huomioon. Kuntaliiton hallitus on yksimielisesti todennut, että uudistus on tärkeä viedä maaliin, vaikka aikataulu on tiukka.

- Kuntien vastausten yhteenvedon tekemistä vaikeuttaa, että samanlaisia perusteluita on käytetty sekä kyllä- että ei-vastauksiin. Siksi tulkintoja on tehtävä huolella, Haatainen sanoo.

Kunnat pitävät yleisesti uudistuksen aikataulua liian kireänä, mikä näkyy jo tähänastisessa valmistelussa. Jatkovalmistelua tarvitsevat monet osa-alueet: palvelujen järjestäminen, tuottaminen, hallinto, rahoitus, omaisuusjärjestelyt.

 

Palvelujen tuottamisvastuun määrittely ja laillisuus huolena

Kunnat peräävät vaikutusmahdollisuuksia sekä uudistuksen valmisteluun että toteutukseen. Sote-alueen ja sosiaali- ja terveysministeriön valtuuksia pitää jatkovalmistelussa tarkentaa ja varmistaa, että säädökset ovat perustuslain mukaisia. Kansallinen ohjaus nähdään tarpeellisena, mutta koska ministeriölle esitetyllä neuvottelumenettelyllä ohjataan tosiasiallisesti myös tuotantoalueiden toimintaa, sen katsotaan loukkaavan kunnallista itsehallintoa.

 

Tuottamisvastuuta ei kuntien mielestä ole kuvattu riittävän tarkasti eikä perustuslakia noudattaen. Tuotanto-organisaatioille halutaan mahdollisuus päättää omasta palvelutuotannostaan ja tuottamistavoista sote-alueen antamien peruslinjausten puitteissa. Tuotantovastuun kriteereitä on selkeytettävä sekä myös sitä, onko vastuukuntamalli sallittu.

 

Rahoituksen pelisäännöt lakiin

Rahoituksesta pitää kuntien mielestä säätää laissa. Kunnat kritisoivat myös sitä, että lausuntoa annettaessa niiden käytössä ei ollut luotettavia koelaskelmia. Rahoitukseen on lakiluonnoksessa esitetty kolmen vuoden siirtymäsäännöstä, jos kunnan rahoitusosuus muuttuu nykyisestä. Lähes puolet kunnista ei pidä kolmea vuotta riittävän pitkänä siirtymäaikana. Kuntaliitto on omassa lausunnossaan esittänyt viiden vuoden siirtymäaikaa. 

 

Lakiluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveysalueella sekä tuottamisvastuussa olevalla kunnalla tai kuntayhtymällä on oltava riittävät voimavarat lain edellyttämien tehtävien hoitamiseen. Määräystä on täsmennettävä viittauksella kuntatalousohjelmaan ja sote-kustannusten hallintajärjestelmään, joilla sovitetaan yhteen kuntien tehtävät ja velvoitteet sekä niiden rahoitus.

 
Kunnat pitävät ongelmana, että kunnalle jäisi vastuu hyvinvoinnista ja terveydestä, mutta merkittävä osa päätösvallasta siirtyisi kunnan ulkopuolelle.

 
- Kunnan ja uusien sosiaali- ja terveyspalvelutuotannosta vastaavien tahojen väliseen yhteistyöhön pitää erityisesti kiinnittää huomiota, Tuula Haatainen korostaa.

 
- Esimerkiksi nuorten hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että yhteistyö on saumatonta varhaiskasvatuksen, koulujen, oppilashuollon sekä uusien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoalueiden välillä. Myös työllistämiseen liittyvissä tehtävissä kunnan ja tuotantovastuussa olevan alueen tehtäviä ja vastuuta on selkeytettävä.

 
Varsinkin isot kaupungit nostivat lausunnoissaan esiin muutostuen tarpeen.

- Näin merkittävään rakenteelliseen uudistukseen on valtion osoitettava riittävät resurssit muutoksen toteuttamiseksi, Haatainen vahvistaa.

- Muutoksen läpiviemiseksi kuntien omat lähtökohdat ja ideat ovat ensiarvoisen tärkeitä ottaa huomioon.

Lisätietoja:
Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja, 040 3345813
Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, 050 596 9866
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, 050 345 2390
Kia Leidenius, sakkunnig, 050 329 8649

 

Lisää aiheesta

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista