Tiedote, 

Kunnat uudesta opiskeluhuoltolaista: Toimeenpanossa vaikeuksia

(Kuntaliitto tiedottaa 30.6.2014) Elokuun ensimmäisenä päivänä voimaan astuvan opiskeluhuoltolain toimeenpanossa on suuria haasteita, ilmenee Kuntaliiton kunnille toteuttamasta kyselytutkimuksesta. Enemmistö kyselyyn vastanneista kunnista arvioi lain vaatimusten toteuttamisen mahdollisuudet 1.8.2014 mennessä vaikeiksi. Syynä ovat niin kustannukset, aikataulut kuin henkilöstön saatavuusongelmat. 

Ne kunnat, jotka ovat kyselyssä antaneet arvion henkilöstökustannuksista, laskevat uuden lain aiheuttavan henkilöstökustannuksia yhteensä noin 41 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä arvio koskee kolmasosaa suomalaisia kuntia. Kustannusarvio ylittää lain valmisteluvaiheessa tehdyn hallituksen esityksen kustannusarvion, jonka mukaan koko maan kustannukset olisivat 26,2 milj. euroa.

– Todelliset kustannukset selviävät vasta kun kaikki kunnat ovat ehtineet tehdä suunnitelmat toiminnan käynnistämiseksi ja käynnistäneet toiminnan. Kyselyn perusteella on kuitenkin odotettavissa, että kustannukset ylittävät lain valmisteluvaiheen arviot, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Sini Sallinen.

– Kunnilla ei ole taloudellisia resursseja toimeenpanna lain velvoitteita täysimääräisesti. Kuntien näkemysten mukaan paine karsia muista palveluista, kuten opetuksesta, kasvaa vaadituista muutoksista johtuen, arvioi Sallinen.

Kaikille Manner-Suomen kunnille kohdistettu Kuntaliiton kysely toteutettiin touko-kesäkuussa. Kyselyn avulla selvitettiin elokuun alussa voimaan tulevan oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteuttamista ja toteuttamisen kustannus- ja muita vaikutuksia kunnissa. Vastauksia saatiin 171 kunnasta, vastausprosentti oli 56.  

Lain toimeenpanoaika ei riitä

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki hyväksyttiin 31.12.2013 ja se astuu voimaan 1.8.2014. Toimenpanon tiivis aikataulu asettaa kunnat ja oppilaitokset erittäin tiukalle. Uuden lain piirissä on yli 3000 oppilaitosta ja yli 800 000 oppilasta ja opiskelijaa. Laki koskee lisäksi päiväkoteja, joissa annetaan esiopetusta.

– Laissa tavoiteltujen muutosten toteuttaminen kahdeksassa kuukaudessa on kuntakentälle hyvin vaativaa. Kyselytutkimuksessa saatujen tietojen perusteella näyttäisi siltä, että lain kaikkia vaatimuksia ei pystytä noudattamaan koko maassa elokuusta lähtien, arvioi vt. opetus- ja kulttuuriasioiden johtaja Marja LahtinenKuntaliitosta.

Kolmasosa kyselyyn vastanneista kunnista pitää toimenpanoaikaa täysin riittämättömänä. Yhteensä 42 prosenttia vastanneista kunnista arvioi toimeenpanoajan mahdollistavan toiminnan suunnittelun vain vähäisissä määrin ja runsas neljäsosa vastaajista arvioi ajan olevan riittävä.

– Toiminnan kokonaisvaltaista suunnittelemista ja lain toimeenpanoa vaikeuttaa myös se, että suuri osa alle 20 000 asukkaan kunnista joutuu järjestämään opiskeluhuollon palveluja kokoamalla palveluvalikkoa useista palasista, mikä heikentää myös kustannusten hallintaa. Suuret kaupungit järjestävät toiminnan eri palvelut pääosin omana toimintana, toteaa Lahtinen.

Kunnilla huoli henkilöstön riittävyydestä

Lain tavoitteita pidetään kunnissa kyselyn mukaan suhteellisen hyvinä. Lain toimeenpanon yhtenä esteenä pidetään kuitenkin sitä, ettei tehtäviin tarvittavia ammattilaisia ole saatavilla riittävästi, sanoo tutkimustuloksia analysoinut lastensuojelun erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen Kuntaliitosta.

– Yhteensä 81 prosenttia vastanneista tuki väittämää, että oppilaiden ja opiskelijoiden tukemiseksi tarvitaan sekä psykologeja että vastaavia kuraattoreja, eli tarvearviosta on samansuuntaisia näkemyksiä lainsäädännön kanssa. Samalla vastaajat kuitenkin pitivät henkilöstön saatavuutta ongelmallisena. Vain vajaa viidesosa vastaajista arvioi psykologeja olevan saatavilla täysin riittävästi ja hieman yli kolmannes vastanneista arvioi kunnalla olevan mahdollisuuksia saada täysin riittävästi vastaavia kuraattoreja, toteaa Puustinen-Korhonen.

– Lastensuojelun osalta lain ei-toivottuna vaikutuksena osa kyselyyn vastanneista näkee kilpailun samoista työvoimaresursseista koulun ja lastensuojelun kesken, sanoo Aila Puustinen-Korhonen.

Lisätietoja: 
Marja Lahtinen, vt. johtaja, opetus- ja kulttuuri, p. 050 431 1887
Aila Puustinen-Korhonen, erityisasiantuntija, lastensuojelu, p. 050 344 6884
Sini Sallinen, erityisasiantuntija, lain vaikutusten arviointi p. 050 464 5662

Tagit