Tiedote, 

Kuntien verkkokysely valmistui:

Lähes kaikki yli 20 000 asukkaan kunnat Facebookissa

(Kuntaliitto tiedottaa 8.4.2014) Facebook on yleisin kuntien käyttämä sosiaalisen median väline, selviää Kuntaliiton toteuttamasta kuntien verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käytön kyselystä. Kaikki kyselyyn vastanneet yli 20 000 asukkaan kunnat ovat Facebookissa ja suurin osa yli 50 000 asukkaan kunnista Facebookissa ja Twitterissä.


Twitteriä käyttää kyselyyn vastanneista kunnista runsas neljännes ja lähes yhtä monella on käytössään Youtube. Linkedinin käyttö on kasvussa, mutta vielä vähäistä.

Kuntaliiton sosiaalisen median kyselyyn vastasi 170 kuntaa, eli vastausprosentti oli 53,1. Suurissa kaupungeissa kyselyyn vastattiin ahkerammin kuin pienissä kunnissa.

Markkinointia, yhteisöllisyyttä ja tiedottamista

Mitä suuremmasta kunnasta on kyse, sitä useampia sosiaalisen median välineitä käytetään.

Nuorisotoimi ja kirjasto ovat aktiivisimpia sosiaalisen median käytössä. Likimain kaikkien kunnan organisaatioiden sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt. Sosiaalisessa mediassa kohderyhmät ovat etenkin nuoret, lapsiperheet ja matkailijat.

- Sosiaalisen median käyttö kunnissa arkipäiväistyy. Enää ei mietitä käytetäänkö sosiaalisen median välineitä, vaan sen sijaan sitä, miten niitä käytetään, toteaa Kuntaliiton verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund.

Sosiaalisen median kanavia käytetään eniten tapahtumien markkinointiin ja uutisista välittämiseen. Huomattavasti vähemmän sosiaalista mediaa käytetään asiakaspalvelukanavana tai yhteydenpitokanavana sidosryhmien suuntaan.

Tapahtumiaan markkinoi yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista sosiaalista mediaa käyttävistä kunnista, matkailumarkkinointia harjoittaa yli puolet.

- Avovastauksista nousi esille, että kunnat hyödyntävät sosiaalista mediaa myös kriisiviestinnässä. Myös yhteisöllisyyden tukeminen nähdään tärkeäksi, Hagerlund sanoo.

Noin neljännesosa kyselyyn vastanneista kunnista ilmoitti, että kunnanjohtaja on esillä sosiaalisessa mediassa työroolissaan.

Englannin- ja venäjänkielinen sisältö lisääntyy

Sosiaalisessa mediassa toimitaan pääosin suomeksi ja ruotsiksi. Englannin kielellä toimii sosiaalisessa mediassa 13 prosenttia vastanneista kunnista. Venäjänkielinen toiminta on sosiaalisessa mediassa vähäistä, mutta kasvussa. Niin ikään verkkosivuilla englannin ja venäjänkielinen sisältö on yleistymässä.

Vain harva eli kolme prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista tarjoaa verkkosisältöä saamen-, selko- tai viittomakielellä.

Mobiili- ja tablettisovellusten määrä on kasvussa

Noin kolmannes vastanneista kunnista on kehittänyt erillisen mobiili- tai tablettisovelluksen.

Responsiivisuus eli eri päätelaitteiden vaatimusten huomioiminen verkkopalveluissa yleistyy. Kyselyyn vastanneista kunnista kaksi kuntaa kolmesta kertoo ottavansa huomioon, tai aikovansa ottaa huomioon, eri päätelaitteiden vaatimukset verkkopalveluissaan.

- Erilaisten tablettien ja älypuhelimien käyttö yleistyy jatkuvasti. Tällä hetkellä käytännössä kaikissa uusissa verkkopalveluprojekteissa huomioidaan se, että yhä useampi käyttää nettiä mobiilisti esimerkiksi älypuhelimella.

Kuntien verkkoviestinnän ja sosiaalisen median kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2014. Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville.

Lisätietoja:
verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund, 050 526 2158

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tervetuloa mukaan kuntien viestijöiden tapaamiseen!

Tapaaminen järjestetään 14.-15.5.2024 Kuopiossa. Kattoteemoina ovat demokratian vahvistaminen, vaikuttamisviestintä ja tekoäly viestinnässä. Osallistua voivat kuntien ja kuntataustaisten organisaatioiden sekä hyvinvointialueiden viestijät. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.