Tiedote, 

Kuntaliiton hallitus:

Sote-palvelut kuntasektorin sopimuksien varaan

(Kuntaliitto tiedottaa 7.5.2014) Suomen Kuntaliiton hallitus on keskiviikkona 7.5. hyväksynyt yksimielisesti sote-uudistukseen liittyvän kannanoton. Siinä korostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistamista uudistuksen lähtökohtana. Palvelut on järjestettävä asiakaslähtöisesti ja kuntasektorin sopimuksiin perustuen niin, että yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut tukevat tavoitteita.

Kuntaliiton linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan uudistuksen tavoitteena on tuottavuuden, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä perustason palvelujen vahvistaminen ja erityistason palvelujen tarkoituksenmukainen järjestäminen. Uudistuksen on tuettava asiakaslähtöisyyttä ja palvelujen käyttäjien kuulemista.

Sosiaali- ja terveysalue on järjestämisvastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Sote-alue on kuntayhtymä.

Uuden ratkaisun mukaisessa palvelujärjestelmässä on järjestäjän ja tuottajan roolien oltava selkeitä. Sosiaali- ja terveysalueella ei Kuntaliiton mielestä tule olla omaa palvelutuotantoa eikä palvelutuotantoon osallistuvaa henkilöstöä. Sosiaali- ja terveysalueilla pitää olla mahdollisuus sopia palvelujen tuotannosta alueelliset olosuhteet huomioon ottaen. Erityistapauksissa sote-alueella on mahdollisuus hankkia palveluita suoraan markkinoilta.

Palvelujen tuottamisen on Kuntaliiton mielestä perustuttava kuntasektorin keskinäiseen sopimuspohjaiseen yhteistyöhön. Asiasta on säädettävä järjestämislaissa ja tämä on otettava huomioon myös hankintalakia uudistettaessa.

Uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteessa palvelujen tuotannosta huolehtivat kunnat, kuntayhtymät ja vastuukunnat. Niillä on tarvittaessa mahdollisuus hankkia palveluita yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoilta. 

Kuntien rahoitus sote-alueelle toteutetaan painotetulla kapitaatiolla valtionosuusperusteita käyttäen. Myös tuotannosta maksettava korvaus määräytyy vos-periaatteilla kunnille ja muille tuottajille. Kunnilla ei pidä olla jälkimaksuvelvoitetta sote-kustannuksista eikä myöskään alijäämän kattamisvelvoitetta sote-alueiden osalta. Uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveysalueille ei tule säätää uusia tehtäviä, jotka lisäävät kuntien kustannuksia. Yliopistollinen opetus ja tutkimus on saatava kokonaan valtion rahoitusvastuulle.

Kuntien keskeisiin tehtäviin kuuluu myös alueen elinvoimasta huolehtiminen. Yrityksillä ja kolmannella sektorilla on tärkeä rooli hyvinvointipalvelujen tuottamisessa.

Kuntaliitto korostaa sitä, että lausunnolle tulevassa järjestämislakiluonnoksessa on riittävällä tarkkuudella kirjoitettu auki uudistuksen kannalta keskeiset seikat, jotta kunnilla on riittävät tiedot lausunnon antamiseen.

Lisätietoja:

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman, 040 577 6255
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, 050 364 7883
Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, 040 334 5813

 

Lisää aiheesta

Tagit