Tiedote, 

Kuntaliitolta uusi johtamissuositus kuntakonserneille

(Kuntaliiton tiedote 29.4.2015) Kuntaliitto on päivittänyt suosituksensa kunnan toiminnan johtamisesta ja hallinnasta sekä kuntien omistamien yhtiöiden omistaja- ja konserniohjauksesta. Uusi suositus pureutuu kuntakonsernin erityispiirteisiin hyvän johtamisen, hallinnan ja riskien hallinnan näkökulmasta. 

Suositus kannustaa muun muassa sisällyttämään merkittävimpien kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin määräykset, jotka varmistavat kunnan omistajaohjauksen toteutumisen tytäryhtiössä.

Hyvään johtamiseen kuuluu myös oman toiminannan arviointi sekä konsernijohdossa että yhtiöiden hallituksissa. Lisäksi toiminnan ja talouden seurantajärjestelmien tulee vastata konsernijohdon tietotarpeisiin. Hyvä konsernijohtaminen edellyttää myös valmiutta konsernijohdon ja yhtiöiden hallitusten puheenjohtajien säännöllisiin tapaamisiin.

– Suositus linjaa ja antaa esimerkkejä siitä, miten kuntakonsernia ja kunnan toimintaa johdetaan hallitusti, kokonaisuutena ja kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti. Samalla se selkeyttää valtuuston ja muiden toimielinten roolia, kertoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

– Suositus on laadittu tueksi kuntien omille konserni- ja omistajaohjauksen sekä riskienhallinnan toimintaohjeille. Kunnat voivat hyödyntää sitä oman toimintamallinsa valmistelussa ja suunnittelussa.

Konkreettisia suosituksia on yhteensä 24. Tavoitteena on, että ohjeita noudattamalla kunta edistää verovarojen käytön vaikuttavuutta ja asianmukaisuutta sekä parempaa riskien hallintaa. Toimintamallien parantaminen vahvistaa luottamusta kuntakonsernin viranomais- ja luottamushenkilötoimintaan.

Uusi kuntalaki terävöittää strategista johtamista

Konserniohjeiden päivittämisen taustalla on kuntien toimintaympäristön muutos.

– Kunnat muodostavat yhä monipolvisempia kuntakonserneja, joten johtamistapojen ja ohjeistusten ajantasaistaminen on tarpeen. Kuntakonsernien johtamisessa korostuvat nyt kokonaisuuden ymmärtäminen ja hallinta sekä aktiivisen omistajuuden avulla tavoiteltavat tulokset, Kietäväinen sanoo.

– Toimintaympäristön nopea muutos vaatii kunnilta ja kuntakonserneilta ripeää reagointi- ja uusiutumiskykyä. Se edellyttää johtamisen, toimintatapojen ja rakenteiden jatkuvaa tarkastelua, toiminnan kokonaistuloksellisuutta sekä riskienhallintaa. Kiristyvä taloudellinen tilanne luo kuntajohtamiselle vielä erityisen paineen.

Uudessa kuntalaissa erityisesti omistajapolitiikan ja konsernijohtamisen säännöksiä on uudistettu, laajennettu ja selkeytetty. Uudet säännökset (410/2015) terävöittävät kunnan toiminnan strategista johtamista, omistajaohjausta sekä riskienhallinnan ja arvioinnin merkitystä. Ne tulevat voimaan 1.6.2017. Kuntaliiton suositukset perustuvat uuteen kuntalakiin ja täydentävät sen säännöksiä.

Kuntaliitto on laatinut suosituksensa yhteistyössä kuntien kanssa. Erityisesti mukana ovat olleet Toimintakykyiset kuntakonsernit -kehittämisprojektin kunnat. Loppuvaiheessa suositusluonnos oli myös julkisesti kaikkien kuntien johdon kommentoitavana.

Kuntaliitto laatii myöhemmin erilliset mallit hallintosäännöstä, konserniohjeen rakenteesta ja yhtiöjärjestyksestä.

Lisätietoja:

Kuntaliitto:
Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, p. 040 048 6043
Kirsi Mononen, johtava lakimies, p. 040 569 5511
Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, p. 050 048 2016
Sini Sallinen, erityisasiantuntija, p. 050 464 5662

FCG Konsultointi Oy:
Jarmo Asikainen, kehitysjohtaja, p. 050 361 1357