Rakentamislaki voimaan 1.1.2025 - toimeenpanoon valmistautuminen alkaa heti

Rakentamislain toimeenpano

Eduskunta hyväksyi rakentamislain 1.3.2023 ja sekä rakennetun ympäristön tietojärjestelmää (RYTJ) koskevan lain 24.2.2023. Kummankin lain käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin myös maankäyttö- ja rakennuslakia koskevia muutoksia. Maankäyttö- ja rakennuslain nimi muuttuu alueidenkäyttölaiksi 1.1.2025, kun rakentamislaki astuu voimaan.

Rakentamislain liitännäislaki laki rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta hyväksyttiin eduskunnassa 27.2.2023.

Lakeihin tehtiin eduskuntakäsittelyn aikana huomattava määrä muutoksia. Ajantasaisin tieto lakien sisällöstä löytyy tällä hetkellä eduskunnan vastauksista:

Rakentamislain ja lain rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta voimaantulot siirtyivät vuodella. Lait tulevat voimaan 1.1.2025.

RYTJ- lain voimaatuloon ei tullut muutosta ja laki tulee voimaan 1.1.2024. Kunta ja maakunnan liitto voivat kuitenkin yksittäisen kaavan tai tonttijaon laatimisen osalta soveltaa nykysäännöksiä vuoden 2028 loppuun.

Kuntaliitto kuntien tukena rakentamislain toimeenpanossa 

Olemme kuntien tukena rakentamislain, alueidenkäyttölain sekä lain rakennetun ympäristön toimeenpanossa.

Rakentamislain toimeenpanon tuki -projekti kunnille käynnistyi keväällä 2023. Projektin tavoitteena on tukea kuntia lakien sujuvassa ja resurssitehokkaassa toimeenpanossa.​ Projekti toteutetaan yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.

Ohjeita, suosituksia, malleja sekä koulutusta rakennusjärjestysten, hallintosääntöjen ja asiakasmaksujen laadintaan

 • Rakentamislaki ja rakennusvalvonta- opas: Marraskuussa 2023 julkaistu opas on ensimmäinen rakentamislain tulkintaopas, ja se auttaa kuntien rakennusvalvontoja jäsentämään rakentamislain tuomia vaikutuksia rakennusvalvontatyöhön. Lue opasta sivuillamme tai lataa käyttöösi PDF.
 • HallintosääntöohjeTaulukkoon on koottu rakentamislain toimivaltaa koskevat säännökset helpottamaan hallintosäännön uusimista.
 • Rakennusjärjestysmalli ja taksaohje laaditaan klinikkatyöpajoissa yhdessä kuntien kanssa. Työpajat alkavat syksyllä 2023. Kutsu työpajoihin lähetetään rakennustarkastajien sähköpostituslistalla oleville. Ohjeet listalle liittymiseen löydät täältä.
  • Työpajoissa kuntien rakennusvalvontojen viranhaltijoilla on mahdollisuus toimia itselle sopivassa työryhmässä ja saada ryhmän kautta vertaistukea oman kuntansa rakennusjärjestyksen laadintaan.
  • Yhteiskehittämisestä syntyvän mallin pohjalta laadimme verkko-oppaan kaikkien kuntien käyttöön. Ohjeiden on tarkoitus valmistua vuoden 2024 alussa, jolloin kunnilla on noin vuosi aikaa laatia omat rakennusjärjestyksensä ja taksansa projektissa syntyvien mallien pohjalta.
 • Lisäksi kartoitamme projektissa uusia mahdollisuuksia muun muassa rakennusvalvontayhteistyön järjestämiseksi ja asiantuntijapalveluiden hankkimiseksi.​
 • Järjestämme koulutusta ja muita tapahtumia. Tutustu niihin alla olevan Tilaisuudet ja tapahtumat-otsikon alla.
 • Vastaanota uusimmat aihepiiriä koskevat uutiset tilaamalla uutiskirjeemme.
Avaa kaikki

Rakentamislain olennaisimmat muutokset maankäyttö- ja rakennuslakiin verrattuna

 1. Yksi lupamuoto, rakentamislupa; rakennuslupa, toimenpidelupa ja ilmoitusmenettely poistuvat lainsäädännöstä. (RakL 42 §).
 2. Rakentamisluvan yhteydessä arvioidaan sijoittamisen edellytykset ja tekniset toteutukset.  Rakentamislupa koostuu alueidenkäytöllisten edellytysten (sijoittamisen edellytykset) tarkastelusta ja olennaisten teknisten vaatimusten (toteuttamisen edellytykset) tarkastelusta. Hakijan halutessa, kun voi ratkaista sijoittamisen edellytysten olemassaolon erillisellä päätöksellä. (RakL 43 §, 44 § Sijoittamisen edellytykset asemakaava-alueella, 45 § Sijoittamisen edellytykset muualla kuin asemakaava-alueella, 46 § Sijoittamisen edellytykset suunnittelutarvealueella)
 3. Lupakynnystä on nostettu korkeammalle ja luvanvaraisuuden rajoista on määrätty laissa. (RakL 42 §) 
 4. Rakentamislupaa haetaan tietomallimuotoisella suunnitelmalla tai muutoin koneluettavassa muodossa - tiedot toimitetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. (RakL 61,68 §)
 5. Uudet olennaiset tekniset vaatimukset rakennuksen elinkaaresta ja vähähiilisyydestä. (RakL 38,39 §
 6. Päävastuulliselle toteuttajalle vastuu toteutuksen kokonaisuudesta. (RakL 84, 95 §)
 7. Pätevyysrekisteri suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyksille. (Laki rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta.)

Mitä rakentamislaki edellyttää tehtäväksi ennen lain voimaantuloa?

 • Hallintosäännöt ja delegointipäätökset on uusittava. Rakentamisluvan myöntää jatkossa kunnan rakennusvalvontaviranomainen, mutta muiden lupapäätösten (sijoittamislupa, maisematyölupa, purkulupa) päätöksentekijänä on kunta. Kunnan on ratkaistava, kenelle päätösvalta määrätään.
 • Rakennusjärjestykset on uusittava muun muassa lupajärjestelmää ja lupakynnystä koskevien muutosten johdosta.
 • Lupa- ja valvontamaksut on uusittava. Tavoitteena on, että jatkossakin lupamaksut kattavat kunnalle syntyvät kustannukset. Taksassa on tarpeen huomioida mahdolliset muutostarpeet esim. jatkuvaan valvontaan liittyen.
 • Päätöspohjat tulee uusia. Uusia päätöksiä ovat sijoittamislupa ja rakentamislupa.
 • Rakennusvalvonnan prosessit tulee uusia sekä lupakäsittelyn että työmaavalvonnan osalta.
 • Henkilöstöä ja luottamushenkilöitä on koulutettava. Kouluttautumista tarvitaan etenkin digitalisaatiota ja rakennusten hiilineutraalisuutta koskevista vaatimuksista
 • Ohjelmistoihin tarvitaan päivityksiä ja järjestettävä yhteydet rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Rakennusvalvonnan tulee pystyä jatkossa ottamaan vastaan rakennusten IFC-malleja.

Rakentamislain sisällön avaavat yleiskirjeet

Rakentamislakiin liittyvä 1. yleiskirje  - muutoksen pääkohdat

 • Rakennusvalvonnan järjestäminen ja viranomaisen rooli
 • Rakentamisen ohjauksen lähtökohdat
 • Uudet käsitteet ja määritelmät
 • Lupajärjestelmän ja lupamenettelyn muutokset
 • Uudet rakentamista koskevat vaatimukset ja selvitykset

Rakentamislakiin liittyvä 2. yleiskirje - rakentaminen ja jatkuva valvonta

 • Keskeiset muutokset rakennustyönaikaisessa ja jatkuvassa valvonnassa. Liitteeseen on koottu rakentamislain toimivaltasäännökset helpottamaan hallintosäännön uudistamista.

Rakentamislakiin liittyvä 3. yleiskirje - valmistautuminen lakien voimaantuloon 

 • Mitä muutoksia uudet lait edellyttävät kunnilta? Hallintosääntö, rakennusjärjestys ja taksa on uusittava. Menettelyjä koskeviin vaatimuksiin tulee muutoksia esim. päätöksen tiedoksiantamiseen, muutoksenhakuaikaan ja kuulemisvelvoitteisiin. Ohjelmistoihin ja laitteisiin tulee päivitystarpeita.

Tilaisuudet ja tapahtumat

 • 5.9.2023 webinaarin Kunnan uusi rakennusjärjestys diaesitys.

  Liity kuntien rakennusvalvonnan sähköpostilistalle. Ohjeet listalle liittymiseen löydät täältä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää