Yleiskirje, 17/80/2002, Katja Saunavaara/aha 11.10.2002

Oikeudenkäyntimaksusta tiedottaminen muutoksenhakuohjeissa

Hallinto-oikeudet käsittelevät valituksia viranomaisten hallintoasioissa tekemistä päätöksistä. Suurin osa näistä päätöksistä on kunnallisten viranomaisten tekemiä. Valituskelpoiseen päätökseen on liitettävä kuntalain 94 §:n 1 momentin mukaan valitusosoitus. Valitusosoituksen muodosta säädetään hallintolainkäyttölain 3 luvussa.

​Hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian tai muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksu, jonka suuruus on 65 euroa. Tästä on säädetty tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä. Maksuttomista suoritteista on säädetty lain 6 §:ssä ja kohdan 4 mukaan käsittelymaksuja ei peritä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallinto-oikeudessa sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä hallinto-oikeudessa verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai julkisia maksuja koskevissa asioissa.

Kunnat eivät hallintoasioissa annettavien päätösten yhteydessä useinkaan tiedota hallinto-oikeuden perimästä oikeudenkäyntimaksusta. Tästä johtuen hallinto-oikeuden määräämä oikeudenkäyntimaksu on tullut osalle valittajista yllätyksenä. On tarkoituksenmukaista ja hyvään hallintoon kuuluvaa tiedottaa maksuista etukäteen. Suosittelemme, että maininta oikeudenkäyntimaksusta sisällytetään valitusosoitukseen: "Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 65 euroa". Oikeudenkäyntimaksu on huomioitu Kuntaliiton lomakkeissa, joita voi tilata Edita Publishing Oy:stä, p. 020 450 05 ja faksilla 020 450 2347.

Tämä yleiskirje pyydetään toimittamaan kuntien lakimiehille.

Lisätiedot:
Katja Saunavaara, puh. (09) 771 2450, 050 667 21

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Prättälä, yksikön päällikkö, lakiasiat
Katja Saunavaara, lakimies

Tagit