Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille.

Lakia tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista on muutettu eduskunnan päätöksen mukaisesti säädöksellä N:o 1024/2002. Uudet maksut tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Oikeudenkäynti maksu hallintoasioissa on säädöksen voimaan tulosta lähtien

Hallinto-oikeudet käsittelevät valituksia viranomaisten hallintoasioissa tekemistä päätöksistä. Suurin osa näistä päätöksistä on kunnallisten viranomaisten tekemiä. Valituskelpoiseen päätökseen on liitettävä kuntalain 94 §:n 1 momentin mukaan valitusosoitus. Valitusosoituksen muodosta säädetään

​Suomen pelastustoimessa tapahtuu merkittävä uudistus vuoden 2004 alussa. Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta on tullut voimaan 1.1.2002. Lain tarkoituksena on tehostaa pelastustoimen voimavarojen käyttöä ja parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua. Laki velvoittaa kunnat järjestämään