Yleiskirje 23/80/2009, Annika Suorto/aha 15.10.2009

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen

Suomen Kuntaliitto lähettää ohessa tiedoksi ja toimenpiteitä varten Verohallituksen kirjeen kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittamisesta sekä ilmoittamisessa käytettävän lomakkeen.

Vuoden 2010 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä 2009. Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on erittäin tärkeää. Vuoden 2010 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marras-joulukuun 2009 vaihteessa. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräajassa, käytetään vuoden 2010 ennakkoperinnässä vuoden 2009 veroprosenttia. Tällöin kunnan verotulot kertyvät vanhan veroprosentin mukaan koko vuoden 2010 ajan.

Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja merkitään lomakkeelle neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kiinteistöveroprosentit merkitään lomakkeelle prosentin sadasosan tarkkuudella. Jos yleisen ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien lisäksi muita prosentteja ei ole määrätty erikseen, lomakkeelle merkitään asianomaisiin kohtiin teksti "ei määrätty". Jos yleishyödyllisen yhteisön veroprosentiksi on määrätty 0,00, niin asianomaiseen kohtaan lomakkeelle merkitään nolla.

Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja on ehdotettu korotettavaksi vuodelle 2010 (HE 119/2009) siten, että yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 0,50–1,00 prosentista 0,60–1,35 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22–0,50 prosentista 0,32–0,75 prosenttiin. Lisäksi ehdotetaan voimalaitoksiin sovellettavan kiinteistöveroprosentin ylärajaa korotettavaksi 2,50 prosentista 2,85 prosenttiin. Lakia ei ole vielä vahvistettu, mutta tarkoitus on, että se tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2010 ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2010 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Kunnanvaltuuston tulee ottaa tämä huomioon vuoden 2010 kiinteistöveroprosentteja päättäessään.

Verohallituksen kirje ja ilmoituslomake ovat Kuntaliiton Internet-sivuilla: kunnat.net > Kuntatalous > Ajankohtaista.

Ilmoitus palautetaan sähköpostitse osoitteeseen ORSI-ilmoitukset@vero.fi tai lähetetään postitse osoitteeseen Verohallinto, Tuotantopalvelu, PL 265, 40101 Jyväskylä.

Ilmoituksesta pyydetään lähettämään kopio Kuntaliittoon sähköpostitse osoitteeseen etunimi.sukunimi@kuntlaiitto.fi tai postitse osoitteeseen Maija Ylönen, Suomen Kuntaliitto, Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Lisätiedot:
Annika Suorto, puh. 09 771 2079
Mikael Enberg, puh. 09 771 2540

SUOMEN KUNTALIITTO

Martti Kallio
johtaja, kuntatalous

Annika Suorto
kehittämispäällikkö

Liitteet
Verohallituksen kirje kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittamisesta
Kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentti-ilmoitus vuodelle 2010

Tagit