Yleiskirje 11/80/2011, Leena Eränkö/eg, 20.6.2011

Jätelaki uudistuu

Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useita siirtymäkausia. Kun-nallinen jätehuolto jatkuu pääosin ennallaan. 
 

​Asianomaisessa johtosäännössä tulee olla 1.5.2012 alkaen maininta kunnan jätehuoltoviranomaisesta ja siitä, että sen toimivaltaan kuuluvat kunnalle jätelaissa säädetyt viranomaispäätökset.

Jäteyhtiön osakaskuntien jätehuoltoviranomaisena toimii yhteinen viranomainen, käytännössä ns. yhteislautakunta. Yhteistä jätelautakuntaa koskevan sopimuksen valmisteluun on syytä ryhtyä heti, jotta lautakunta voi aloittaa toimintansa heti 1.5.2012 jälkeen tai viimeistään uuden valtuustokauden alusta 2013. Kuntien valtuustot hyväksyvät sopimuksen. Säännös merkitsee poikkeusta periaatteesta, että kunnat päättävät itse tehtäviensä järjestämisestä. Sitä on kuitenkin pidetty tarpeellisena kuntien jätehuoltoyhteistyön tehostamiseksi.

Jätetaksaan on syytä lisätä maksuperusteet kunnan ns. perälautajätettä varten 1.5.2012 alkaen, kun kunnalle tulee velvollisuus järjestää elinkeinotoiminnan jätehuolto, jos markkinoilta ei löydy palvelua ja jäte sopii kunnan jätehuoltoon.

Kunnan vastuulla olevana jätteenä syntyvä pakkausjäte hoidetaan siirtymäaikana 1.5.2014 asti kuten nykyään kunnallisessa jätehuollossa lukuun ottamatta niitä pakkausjätteitä, jotka jätteen haltija itse toimittaa lajiteltuna tuottajan nykyisen lain nojalla järjestämään aluekeräykseen. Uuden jätelain mukaista kunnan täydentävää pakkausjätteen keräystä koskevien jätehuoltomääräysten valmisteluun ja jätelaitoksen alueella tarpeellisen täydentävän keräyksen suunnitteluun on syytä kuitenkin ryhtyä ajoissa. Tämä edellyttää mm. yhteydenpitoa pakkausalan ja kaupan kanssa.

Uudessa jätelaissa on edelleen kaksi jätteenkuljetusjärjestelmää. Vanhat sopimusperusteiset jätteenkuljetukset on otettava uuden lain mukaiseen harkintaan viimeistään 31.4.2013. Muutos kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen voi tapahtua aikaisintaan vuonna 2015. Voimassaolevassa jätelaissa ei ole siirtymäkausia. Jos kunnassa on suunniteltu siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen sopimusperusteisen kuljetuksen toimimattomuuden vuoksi, asiasta on syytä päättää vanhan jätelain nojalla ennen 1.5.2012.

Tämä yleiskirje pyydetään toimittamaan kunnan jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtivalle toimielimelle, kunnan jätehuollon toteuttamisesta vastaavalle jätelaitokselle ja jätehuollon valvonnasta vastaavalle kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lisätiedot:
Leena Eränkö, puh. (09) 771 2554
Kirsi Rontu, puh. (09) 771 2559
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen
varatoimitusjohtaja

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Liite
Muistio

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista