Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

Uusi vesilaki (587/2011) tulee voimaan vuoden 1.1.2012 ja samalla kumotaan vanha vesilaki (264/1961). Vanhan vesilain nojalla annetut asetukset sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset jäävät voimaan, kunnes uuden vesilain nojalla toisin säädetään. Vesilain soveltamisalassa tai

Oikeusministeriö on ottanut käyttöön uuden internet-palvelun, joka mahdollistaa riidattoman velkomusasian vireillepanon käräjäoikeudessa sähköisesti internetin kautta. Uusi vireillepanotapa palvelee erityisesti pieniä kuntia. Suurten kuntien tarpeisiin soveltuu paremmin perinteinen Santra-

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 51 §:n ja 60 §:n 1 momentin mukaan kunnan on seurattava asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. MRL 60 § 2 momentti sisältää erityistä arviointimenettelyä koskevan säännöksen, joka MRL:n

Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useita siirtymäkausia. Kun-nallinen jätehuolto jatkuu pääosin ennallaan. ​Asianomaisessa johtosäännössä tulee olla 1.5.2012 alkaen maininta kunnan jätehuoltoviranomaisesta ja siitä, että sen toimivaltaan kuuluvat kunnalle jätelaissa

Täyskustannusmaksua koskeva lainsäädäntö on tullut voimaan 1.1.2005. Lainsäädännön täytäntöönpanosta on kunnille ja kuntayhtymille lähetetty kaksi yleiskirjettä ensimmäinen joulukuussa 2004 ja toinen heinäkuussa 2005. Tämän yleiskirjeen tarkoituksena on yhtenäistää toimintatapoja ja korostaa

​Laki maanvuokralain muuttamisesta (1140/2010) tuli voimaan 1.2.2011. Nykyinen maanvuokralaki (258/1966) on tullut voimaan vuonna 1966. Voimaantulleessa maanvuokralain osittaisuudistuksessa muutoksia on tehty mm. seuraaviin maanvuokralain säännöksiin: Lain 4 luvun mukaisten rakennetun viljelmän ja