Yleiskirje 26/80/2011, Vesa Valpasvuo/eg, 16.12.2011

Vesilaki uudistuu

Uusi vesilaki (587/2011) tulee voimaan vuoden 1.1.2012 ja samalla kumotaan vanha vesilaki (264/1961). Vanhan vesilain nojalla annetut asetukset sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset jäävät voimaan, kunnes uuden vesilain nojalla toisin säädetään.  Vesilain soveltamisalassa tai perusperiaatteissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Kunnan tehtävät lain toimeenpanossa säilyvät pääosin ennallaan. Vesilailla säännellään edelleen vesialueiden ja vesivarojen käyttöä. Tarkistuksia on tehty uudistuksen yhteydessä myös viiteentoista muuhun lakiin.

​Vesilain mukainen lupaviranomainen on aluehallintovirasto (AVI) ja valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus (ELY) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ojitusasioissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöstoimivalta rajoittuu ojitusta koskeviin erimielisyyksiin, jotka eivät edellytä AVI:n lupaa tai ojitustoimitusta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivalta ojitusasioissa laajenee hieman, koska ojitustoimitus tulee tarpeelliseksi, jos asiasta ei voida sopia ja hyödynsaajia on vähintään kolme aikaisemman kahden sijasta. Vesilain ja maankäyttö- ja rakennuslain suhdetta ojitusasioissa on selkeytetty siten, että oikeus ojittaa toisen maalla perustuu asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslakiin eräin poikkeuksin.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen ojitusasian ratkaisee kunnan määräämä viranomainen, joka tulee erikseen määrätä kunnan hallinto- tai muussa johtosäännössä.

Tutkimusluvan myöntäminen on siirretty kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallasta aluehallintoviraston tehtäväksi.

Ympäristönsuojelulakiin on siirretty vesilaista mm. jätevesiasiat kuten jäteveden määritelmä, oikeus jäteveden johtamiseen toisen alueella ja siihen liittyvä ojan tai noron kunnossapito ja muut toimenpiteet.

Ympäristöministeriön, oikeusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Kuntaliiton yhteisessä hankkeessa valmistellaan uuden vesilain toimeenpanoa tukevaa vesilakiopasta ja muuta ohjeistusta, jota löytyy mm. ympäristöhallinnon www-sivuilta linkistä http://www.ymparisto.fi/vesilainuudistus

Tämä yleiskirje pyydetään toimittamaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lisätiedot:
Vesa Valpasvuo, puh. (09) 771 2558
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Timo Kietäväinen  

varatoimitusjohtaja

 

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Liite 
Muistio 16.12.2011, Uusi vesilaki voimaan vuoden alusta

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista