Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

​Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tässä yleiskirjeessä selostetaan eduskuntavaaleissa kuntien vaaliviranomaisille kuuluvia tehtäviä. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 8.-14.4.2015. Vaalien

Eduskunta on 1. päivänä huhtikuuta 2014 hyväksynyt hallituksen esityksen hallintolain muuttamisesta HE 50/2013. Laki hallintolain muuttamisesta (368/2014) tulee voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksella selkeytetään hallintokantelumenettelyä koskevaa sääntelyä. ​Hallintolakiin lisätään uusi hallintokantelua

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998). Yleiskirjeessä selostetaan europarlamenttivaaleissa kuntien vaaliviranomaisille kuuluvia tehtäviä. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 14.–20.5.2014. Vaalien ulkomainonta suositellaan