Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille.

​Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tässä yleiskirjeessä selostetaan eduskuntavaaleissa kuntien vaaliviranomaisille kuuluvia tehtäviä. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 8.-14.4.2015. Vaalien

Eduskunta on 1. päivänä huhtikuuta 2014 hyväksynyt hallituksen esityksen hallintolain muuttamisesta HE 50/2013. Laki hallintolain muuttamisesta (368/2014) tulee voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksella selkeytetään hallintokantelumenettelyä koskevaa sääntelyä. ​Hallintolakiin lisätään uusi hallintokantelua

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998). Yleiskirjeessä selostetaan europarlamenttivaaleissa kuntien vaaliviranomaisille kuuluvia tehtäviä. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 14.–20.5.2014. Vaalien ulkomainonta suositellaan

​Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2013 yleiskirjeistä. ----------- Bifogat sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunförbunds cirkulär år 2013. Lisätietoja/Närmare upplysningar: Piia Huttunen, puh/tfn 09 771 2648, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi fornamn