Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteita edistetään kuntataloudessa vuonna 2022 niin pysyvillä tehtävien laajennuksilla, tulevaisuusinvestoinneilla kuin EU-elvytyspaketin investointiohjelmilla. Vaalikauden alusta lähtien valtion päätökset ovat lisänneet kuntien menoja kaikkiaan noin 1

Kuntaliitto kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2022 ja kuntatalouden näkymät Vaalikauden alusta lähtien valtion päätökset ovat lisänneet kuntien menoja

Esityksen mukaan ehdotetaan uudistettavaksi sairausvakuutuslain mukainen vanhempainpäivärahajärjestelmä kokonaan. Muutoksesta johtuen ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslakiin, työsopimuslakiin ja varhaiskasvatuslakiin. Lisäksi muutoksia ehdotetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Kuntaliitto kiittää sivistys- ja tiedejaostoa mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022. Kuntaliitto keskittyy lausunnossaan seuraaviin ennalta pyydettyihin teemakokonaisuuksiin (Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 29

Lakiesityksessä esitetään tartuntatautilain väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamista vuoden loppuun saakka. Rajoilla tapahtuvien todistusten tarkastusten, neuvonnan ja testauksen toteuttaminen jo nykyisillä matkustajamäärillä aiheuttanut suuria vaikeuksia usean eri alueen terveydenhoidosta

Yleiset kommentit asetusluonnoksesta ja perustelumuistiosta. Kuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa: Asetus on yleisesti kannatettava, ja on hienoa, että kunnille ja järjestöille annetaan mahdollisuus hakea valtionavustuksia luonnon monimuotoisuutta parantaviin ja turvaaviin

Kuntaliitto esittää lunastuslakiin esitetyn 38 a §:n mukaisen prosenttikorotuksen poistamista esityksestä. Kiinteistöarviointimenetelmien soveltamiseen liittyvien yksittäisten epävarmuustekijöiden korjaamiseksi Kuntaliitto esittää arviointimenettelyjen tehostamista. Korvauksensaajien oikeussuoja

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä ja pitää sitä perusteltuna. Covid-tartuntojen määrän ennustettavuus on ollut vaikeaa ja vaikka tilanne tällä hetkellä- mm. rokotekattavuuden kasvun vuoksi- vaikuttaa olevan hallinnassa, mahdolliset uudet virusvariantit voivat nopeasti vaikuttaa

HE 56/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä