Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua lakiluonnoksesta. Alla Kuntaliiton kommentit lausuntopalvelussa (lausuntopalvelu.fi) esitettyihin seuraaviin teemoihin. Yleisiä huomioita esityksestä Pelastustoimen näkökulmasta luonnosesitys muodostaa turvallisuutta edistävän kokonaisuuden

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisessä noudatettavasta henkilöstömitoituksesta. Lisäksi kuraattorin kelpoisuusehtoa koskevaa säännöstä täsmennettäisiin. Kuntaliitolle tulleessa lausuntopyynnössä pyydetään lausumaan

Kuntaliiton lausunto annettu lausuntopalvelussa annetun rakenteen mukaisena. Kommentit esityksen lakipykäliin ja säännöskohtaisiin perusteluihin Kuntaliitto ei pidä nyt esitettyä lakimuutosta tarpeellisena. Kuntaliiton näkemyksen mukaan nykyinen ilmoitusmenettely on toimiva ja yhteistyö

Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun raportoinnin sisältöä ja aikatauluja velvoittaa lainsäädäntökokonaisuus (HE 60/2019). Kuntalakiin (410/2015) on lisätty kuntien taloustiedon raportointia koskevat säännökset lailla 1368/2019. Muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2020. Kuntien ja kuntayhtymien

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta. Yleiset huomiot Esityksen mukaan sen tarkoituksena on täsmentää ja korjata opetustoimen säännöksiä, jotta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä vuoden 2021 3. lisätalousarvioksi. Koronavirustilanteesta aiheutuneiden vaikutusten lieventämiseksi osana lasten ja nuorten hyvinvoinnin pakettia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ehdotetaan yhteensä 64 miljoonaa euroa

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta liikenne- ja viestintävaliokunnalle. Kuntaliitto on pyrkinyt edistämään asiassa kansallista ratkaisua, joka vie eteenpäin puhtaiden ajoneuvojen käyttöönottoa ja on myös käytännössä toteutettavissa kunnissa. Hallituksen esitykseen on tehty

Huomiot valmistelun rahoituksen määräytymisperusteisiin a) Hyvinvointialueiden valmistelun rahoituksen määräytymisperusteet Kuntaliitto pitää avustuksen kokonaismäärää täysin riittämättömänä kattamaan kustannukset, jotka syntyvät väliaikaisten valmistelutoimielimien tehtävistä ja hyvinvointialueen