Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

1. Yleistä ehdotuksesta ja sen tavoitteista. Oikeudenmukaisuuden ja kuntien tasapuolisen kohtelun lisääminen on sinällään kannatettava tavoite.  Sote-siirtolaskelmilla on pysyvä vaikutus kuntien valtionosuusrahoitukseen jatkossa. Tarkistuksen tarve ei johdu siitä, että kunnat olisivat tehneet

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa siirtolaskelmien tarkastamisesta 31.5. mennessä. Tältä sivulta löytyy luonnos Kuntaliiton lausunnosta. Kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa Kuntaliiton lausunnon sisältöön lähettämällä kommentteja lausuntoluonnoksesta sähköpostilla Olli Riikoselle, olli.riikonen

Kuntaliitto lausuu luonnoksesta seuraavan: Asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman laatimisesta. Ehdotuksen mukaan kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian laatiminen aloitettaisiin viipymättä kunkin strategiakauden päättyessä. Kuntaliitto toteaa

Kommentit kohtaan 1. Suomi sopimuksen jäsenmaana Museovirasto pyytää lausuntoa Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmasta vuosille 2023–2028. Toimenpideohjelman tavoitteena on kuvata ja linjata Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta koskevaan sopimuksen liittyvää työtä Suomessa

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja keskittyy tässä lausunnossa tarkastelemaan asetusluonnosta lähinnä vesihuollon hankkeiden tukemisen näkökulmasta, koska kunnan rooli vesihuollossa on olennaisesti merkittävämpi kuin patojen omistajana tai ylläpitäjänä. Kuntaliitto

Kommentointipyynnön diaarinumero: VN/5408/2023 Yleisesti Kuntaliitto pitää hyvänä suosituksen toteuttamista (myös välillisistä näkökulmista) TiHL:ssa (Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019)) määriteltyjen tietoturvallisuusvaatimusten toteuttamisen tukemiseksi sekä Julkri

Voimassa olevassa yhteishakuasetuksessa ei säädetä aloituspaikkojen määrästä. Ehdotuksella asetukseen lisättäisiin uusi 5 a §, jonka mukaan koulutuksen järjestäjä päättää aloituspaikkojen määrästä eikä voi muuttaa ilmoittamiensa aloituspaikkojen määrää enää hakuajan päättymisen jälkeen. Kuntaliitto

Suomen Kuntaliitto ry kiittää ympäristövaliokuntaa kutsusta tulla kuultavaksi Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle U 120/2022 vp ja lausuu kirjelmästä seuraavaa: Yleistä Kuntaliitto pitää yli 30 vuotta sitten voimaan tulleen yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamista tarpeellisena. Uudistuksessa

Ympäristövaliokunta pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä Korkotukilain uudistamiseksi. ARA-tuotannon jatkuvuus ja sosiaalisten vuokra-asuntojen riittävä tarjonta kasvuseuduilla heijastuu myös hyvinvointialueiden toimintaan. Pitkän korkotukilainan korkojen tukeminen on jäämässä uudistuksen myötä