Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Ansiopäivärahan määrän alentamista koskeva ehdotus Työllistämistä vahvistavien kannustimien paraneminen on myönteistä paitsi kansantaloudelle ja työllistyvälle itselleen niin myös kunnille, sillä kuntien elinvoima ja rahoitus on linkittynyt vahvasti työpaikkojen ja kunnallisverojen kehitykseen

Julkisen talouden alijäämä kasvanut Julkinen talous on velkaantunut merkittävästi finanssikriisistä lähtien niin Suomessa kuin lähes kaikissa EU-maissa. Velkaantumista on kasvattanut sekä tulojen ja menojen pysyvä epätasapaino että suhdannetekijät. Vuodesta 2022 lähtien menoja on lisännyt myös

1. Yleiset huomiot CER-direktiivin kansallisesta toteuttamistavasta, kuten esimerkiksi viranomaistoiminnan järjestämisestä ja valvontamallista Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausuntoon. Kansallinen toteuttamistapa on hajautettu usealle taholle. Valtioneuvosto vastaa strategiasta ja

Kuinka hyvin tuntilisäykset esitetyssä muodossa vastaavat luku- kirjoitus- ja laskutaidon tarpeeseen? Kuntaliitto kiinnittää huomiota, että tuntijakoon tehtävä kolmen vuosiviikkotunnin (3 vvt) lisäys ehdotetaan kohdennettavaksi kahteen perusopetuksen oppiaineeseen, äidinkieli ja kirjallisuus sekä

Autokannan sähköistyminen ja energiatehokkuuden kasvu edistävät päästötavoitteita mutta vähentävät verotuloja Sähköautojen yleistyminen ja polttomoottoriautojen energiatehokkuuden kasvu vähentävät liikenteestä kerättyjen verojen määrää. Tieliikenteen verotuksen taso on laskenut reippaasti vuodesta

Suomen avaintavoitteet EU:n strategiseen agendaan ja tulevan komission ohjelmaan vaikuttamiseksi www.kuntaliitto.fi/euvaalit linkistä löytyvät Kuntaliiton tavoitteet seuraavalle EU-vaalikaudelle ja selvitys EU:n vaikutuksista kuntiin. Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta esittää kirjallinen

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto tästä asiakokonaisuudesta. Kuntaliiton kokonaisnäkemys Nykymuotoinen aikuiskoulutustuki kohdentuu joiltakin osin henkilöille, joille sitä ei ole perusteltua maksaa. Nykymuotoisen järjestelmän ongelmiksi on muodostunut mm. jo valmiiksi hyvin

Johdanto Oikeusministeriö pyytää lausuntoa julkisuuslain ajantasaistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Työryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi julkisuuslaki. Voimassa oleva viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999) kumottaisiin. Mietinnössä ehdotetaan