Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Johdanto Oikeusministeriö pyytää lausuntoa julkisuuslain ajantasaistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Työryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi julkisuuslaki. Voimassa oleva viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999) kumottaisiin. Mietinnössä ehdotetaan

Johdanto Oikeusministeriö pyytää lausuntoa julkisuuslain ajantasaistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Työryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi julkisuuslaki. Voimassa oleva viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999) kumottaisiin. Mietinnössä ehdotetaan

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto varhaiskasvatuslain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Kuntaliitto keskittyy lausunnossaan varhaiskasvatuslain muuttamiseen. Pidämme tarkoituksenmukaisena kehittää ja joustavoittaa yksityisen varhaiskasvatuksen

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamisesta. Suomen Kuntaliitto ry esittää lausuntonaan lausuntopalvelussa https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal

Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä

Hallituksen nuorisopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet; Kori 1: Jokaiselle nuorelle polku eteenpäin Kori I:n tavoitteena on vahvistaa nuorten polkua eteenpäin elämässä, tarjoamalla heille riittävää tukea koulutuksen ja työelämän osalta sekä varmistamalla, että jokaisella nuorella on mahdollisuus

Johdanto Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyysturvalain muuttamisesta annettua lakia ja kumottavaksi työvoimapalveluiden järjestämisestä

1/2023: Vuoden 2022 yleiskirjeluettelo 2/2023: Musiikin esityskorvaukset Teosto ry:lle vuonna 2023 3/2023: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen 4/2023: Ilmoittajansuojelulaki ja kunnat 5/2023: Koulupäivän yhteydessä järjestettävä vapaa-ajan toiminta 6/2023: Kuntien varautuminen

Työ- ja elinkeinoministeriöille (TEM) vastuulle on tullut kaksi EU-lakiin ja -direktiiviin liittyvää toimeenpanotehtävää, jotka molemmat koskettavat kuntien myöntämiä lupia. Nämä ovat Single Digital Gateway (SDG) asetus sekä uusiutuvan energian direktiivi (RED II). Yhteistä näille on se, että