Arviointi tehtävä viimeistään 22.12.2024

Aika tarkistaa hulevesitulvariskit kunnissa

Kuntien tulee tarkistaa hulevesistä aiheutuvien tulvariskien alustava arviointi viimeistään 22.12.2024. Tarkistaminen on osa tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaista säännöllisesti toistuvaa tulvariskien hallinnan prosessia.

Arvioinnin perusteella kunta voi tarvittaessa ja kriteerien täyttyessä nimetä yhden tai useamman hulevesitulvien merkittävän tulvariskialueen. Tällaiselle alueelle tulee laatia tulvavaarakartta ja tulvariskikartta vuoden 2025 aikana sekä tehdä tulvariskien hallintasuunnitelma vuoden 2027 loppuun mennessä. Yksikään kunta ei ole nimennyt tulvariskien hallinnan ensimmäisellä (2011) eikä toisella (2018) suunnittelukaudella merkittävää hulevesien tulvariskialuetta.

Mikäli edellisellä suunnittelukaudella 2018 alustavassa arvioinnissa käytetyt tiedot eivät ole muuttuneet tai muutokset ovat vähäisiä, riittää tämän toteaminen päätöksen yhteydessä alustavan arvioinnin tarkistamiseksi. Päätös on oltava julkisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokauden ajan.

Tulvariskien alustavat arvioinnit tarkistetaan kuuden vuoden välein. Kuntaliitto ja Syke ovat järjestäneet tästä kunnille koulutusta. Tilaisuuksien esitysaineistot ovat saatavilla sivulta https://vesi.fi/hulevesitulvat

ELY-keskukset tukevat kuntia arviointityössä ja yhteyshenkilöiden tiedot ovat saatavilla em. verkkosivulta. Kunnan on hyvä olla yhteydessä ELY-keskukseen varhaisessa vaiheessa, jos suunnitelmissa on nimetä merkittävä tulvariskialue.

Syke ja Kuntaliitto laativat syksyllä 2023 myös päivitetyn muistion kuntien hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tueksi. Muistio on julkaistu verkkosivulla https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/hulevesien-hallinta

Tulvakartta kuntien apuna

Tulvakeskus on julkaissut hulevesitulvista yleispiirteisen tulvakartan maaliskuussa 2024. Se auttaa kuntia tunnistamaan rankoista sateista aiheutuvia tulvariskejä. Kartta kattaa kaikki Suomen taajamat ja asemakaavoitetut alueet. Karttapalvelu ja tiedot paikkatietorajapinnoista löytyvät em. verkkosivulta.

Tulvariskien alustavassa arvioinnissa tulee ottaa huomioon ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä. Hulevesitulvat lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta keskimääräiset sademäärät kasvavat noin 10 % vuosisadan loppuun mennessä. Kesällä kovimmat rankkasateet voivat voimistua uusimpien tutkimuksien mukaan jopa 30-70 % nykyiseen ilmastoon verrattuna.

Hulevesitulvakartta kuvaa taajamien mahdolliset hulevesitulvavaara-alueet kahdella eri sadetapahtumalla tulevaisuuden ilmastossa: tilastollisesti kerran sadassa vuodessa toistuvalla sadetapahtumalla (1/100a) 52 mm/h sekä vertailuksi tätäkin harvinaisemmalla sadetapahtumalla 80 mm/h.

Epävarmuuksien huomiointi on keskeistä tulvakarttaa hyödynnettäessä. Kartassa on merkittäviä virheitä esimerkiksi puuttuvien tierumpujen ja hulevesiputkien takia. Hulevesiviemäröinti on huomioitu vain käyttämällä rakennetulla alueella vakiohäviötä (mm/h). Rakennuskohtainen tarkastelu ei ole näin ollen mahdollista.

Mikäli kunnan hulevesitulvariskien arvioinnin yhteydessä on kysyttävää tulvakarttojen käyttöön liittyen, kannattaa olla yhteydessä sähköpostitse Syken asiantuntijoihin mikko.sane@syke.fi tai roy.snellman@syke.fi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!