Marko Nurmikolu 17.5.2021

Julkipano korvautui julkisella kuulutuksella

Hallintolain kuulutussääntelyssä (432/2019) julkiset kuulutukset siirrettiin virastotalojen fyysisiltä ilmoitustauluilta viranomaisten yleisille verkkosivuille. Julkipanomenettely oli vuosikymmenet vakiintunut tiedoksiantotapa monissa ympäristönkäyttöön liittyvissä asioissa.

Menettelyn keskeisenä tarkoituksena on ollut varmistaa, että muutoksenhakuaika alkaa kaikkien muutoksenhakijoiden osalta samalla hetkellä. Julkipanomenettelyssähän kyseinen hetki on ollut päätöksen antopäivää seuraava päivä.

Kuulutuslain kumoamisen myötä viranomaisilta poistui kuulutuslaissa säädetty velvollisuus fyysisten ilmoitustaulujen ylläpitämiseen siltä osin kuin kyse oli kuulutuslain tarkoittamasta ilmoitustaululla ilmoittamisesta.

Tiedoksiantoon tulleet muutokset

Tiedonantojen julkaisemista viranomaisen ilmoitustauluilla ei enää pidetty tehokkaana tiedonvälitystapana. Tämän vuoksi hallintolain julkisia kuulutuksia koskevissa yleissäännöksissä ja kuntalaissa on siirrytty sähköiseen kuuluttamismenettelyyn.

Suurimmassa osaa ympäristölainsäädäntöä julkipanomenettelystä on muutoksen yhteydessä luovuttu. Se on korvattu hallintolain 62 a §:n mukaisella menettelyllä, jossa päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella viranomaisen verkkosivuilla. Valitukseen oikeutettujen tahojen katsotaan saaneen tiedon lupapäätöksestä seitsemäntenä päivänä kuulutuksen ja päätöksen julkaisemisesta.

Kuva: Tiedoksianto ja tiedottaminen mm. ympäristösuojelulaissa: aikajana asiakirjojen valmistelusta viimeiseen muutoksenhakupäivään
 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin ja -asetukseen sisältyvät julkipanosäännökset on tarkoitus arvioida osana ympäristöministeriössä vireillä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta.

Ohjeet viranomaisille uuden menettelyn käyttöön löytyvät syksyllä 2020 päivittämästämme Kuntaliiton Muutoksenhakuoppaasta. Oppaan ruotsinkielinen versio ilmestyy vuoden 2021 aikana.

Ympäristöasioiden lainsäädäntö moniulotteista ja menettelyiltään vaikeaa

Vaikka olen ympäristölainsäädännöstä vastaava lakimies, myönnän auliisti, että ympäristöasioiden sääntely on vaativaa. Muutoksenhakuopas kuitenkin toimii tältäkin osalta oivana käsikirjana.

Olen kerännyt oppaaseen ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä muun muassa vesi-, ympäristönsuojelu-, maa-aines-, jäte-, luonnonsuojelu-, vesihuolto, maastoliikenne-, vesiliikenne-, merenkulun ympäristönsuojelu- ja ulkoilulakiin liittyviä muutoksenhaun, tiedottamiseen ja tiedoksiannon ohjeita. Listasin käyttöönne erilaisia menettelyjä edellä mainituista tehtävistä noin 90. – Eiköhän sillä pääse ainakin alkuun!

Kirjoittaja

Kirjoittaja on johtava lakimies Kuntaliitossa.

Twitterissä: @marko_nurmikolu