Toimitusjohtaja Minna Karhunen:

Uudistumisen ja muutosten vuosi 2020

Vuosi 2020 oli Kuntaliitolle monella tapaa sekä poikkeuksellinen että historiallinen. Otimme monia suuria harppauksia niin koronapandemian tuomien muutosten siivittäminä, kuin myös organisaatiouudistuksen myötä.

Globaali koronapandemia vaikutti kokonaisvaltaisesti meistä jokaiseen ja on haastanut ennennäkemättömällä tavalla muuttamaan totuttuja ja tuttuja toimintatapoja lähes jokaisella elämän sektorilla.

Koronapandemia on myös väkevällä tavalla alleviivannut kuntien erittäin keskeistä roolia hyvinvointimme turvaajina ja yhteiskunnan toimivuuden ylläpitäjinä. Tämä on näkynyt myös Kuntaliitossa.

Koronavuosi muutti – ja ennen kaikkea kehitti – Kuntaliiton toimintaa sekä ohjasi myös edunvalvontamme painopisteitä. Teimme yhdessä kuntien kanssa määrätietoisesti töitä sen eteen, että kunnat saavat parhaan mahdollisen tuen tilanteesta selviämiseksi.

Onnistuimme yhdessä kuntien kanssa edunvalvontatyössä hyvin ja kunnat saivat valtiolta hyvän puskurin ennakoimaan koronan iskua kuntien talouteen. Koronakriisi on kuitenkin edelleen kesken, eikä tietoa loppulaskusta vielä ole. Samalla on muistettava, että kuntien talous ei pitkällä aikavälillä ole kohentunut.

Näin ollen kuntien saama tuki suhteessa kuntien todelliseen tilanteeseen myös haastaa

ja hämmentää. On tärkeä muistaa, että kuntatalouden haasteet eivät ole ohi ja tuessa tarvitaan pitkäjänteisyyttä.

Suurien muutosten edessä olimme myös elokuussa 2020, kun käynnistimme mittavan organisaatiouudistuksen. Koronapandemiasta huolimatta pidin tärkeänä sitä, että kykenemme uudistamaan Kuntaliittoa vastaamaan yhä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Muutoksella halusimme varmistaa, että Kuntaliiton toiminta olisi entistä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Samalla pidin tärkeänä kehittää osaamisen jakamiseen, toisilta oppimiseen ja yksikkörajat ylittävän yhteistyön tekemiseen liittyviä käytäntöjä.

Vaikka muutos on aina nähtävä mahdollisuutena, toi organisaatiouudistus mukanaan myös yt-neuvottelut, jotka olivat luonnollisesti sekä henkilöstölle että minulle raskas

prosessi. Tehdyt ratkaisut eivät olleet helppoja ja henkilöstön jaksamisesta pyrittiin pitämään huolta parhain mahdollisin tavoin. Henkilöstön tuki muutoksessa on ollut hyvin arvokasta.

Organisaatiouudistuksen lisäksi uudistimme ja kehitimme toimintamallejamme, jotta pystymme reagoimaan yhteiskunnallisesti merkittäviin ilmiöihin entistä tehokkaammin. Osana tätä käynnistimme Kuntaliiton toimintamallikokeilun ja kehitimme ratkaisutiimityöskentelyä.

Tunnistimme kuntakenttään läpileikkaavasti vaikuttavia teemoja, joihin liittyvien tavoit-teiden toteuttamiseksi ja haasteiden ratkaisemiseksi perustettiin erilaisia yksikkörajat ylittäviä ratkaisuryhmiä.

Vuonna 2020 keskityimme Kuntaliitossa entistäkin vahvemmin asiakkuustyöhön ja erilaisten verkostojemme vahvistamiseen.Jatkossa valmistelemme ja vahvistamme vaikuttamistyötämme yhä tiiviimmin eri kuntatyyppiverkostojen kanssa ja pidämme yhä paremmin huolta siitä, että koko kuntakentän näkemys tulee kuulluksi.

Kirkastimme vuonna 2020 myös kestävän kehityksen työtämme. Kestävä kehitys on yksi Kuntaliiton strategisista painopisteistä ja panostimme kokonaisuuteen hyvin voimakkaasti uudistamalla kestävän kehityksen työn organisointia. Kytkimme kestävä kehityksen yhä tiiviimmin osaksi ekologista, sosiaalista ja taloudellisesta kestävyyttä. Kestävän kehityksen toiminnot siirrettiinkin strategiayksikköön organisaatiouudistuksen yhteydessä.

Keskustelimme aiheesta myös joulukuussa tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Korostimme kuntien tekemää kestävän kehityksen työtä ja kuntien roolia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Vuosi 2020 osoitti, että kykenemme suuriinkin muutoksiin nopeasti. Haluan koko sydämestäni kiittää jokaista työntekijäämme, Kuntaliiton hallitusta ja valtuuskuntaa. Töitä yhteisten asioiden eteen on tehty paljon ja ihmiset ovat venyneet monissa tilanteissa. Kuntaliittolaiset ovat laittaneet itsensä likoon ja olleet valmiita muuttamaan toimintatapoja sekä omaksumaan uutta.

Haluan myös kiittää kuntia, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuodesta 2020.Kuntaliitto tulee olemaan myös jatkossa muutoskykyinen organisaatio. Kuntaliiton asiakastutkimuksen mukaan liiton asiakastyytyväisyys on ollut selvässä kasvussa ja Kuntaliiton toiminnan on arvioitu parantuneen viimeisen vuoden aikana.

Vuonna 2021 haluamme uudistua yhä edelleen. Yhä parempien yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja lisäarvoa kunnille tuottavien toimintatapojen tunnistaminen ja käyttöönotto on keskeinen prioriteetti kuluvalle vuodelle.

Tästä on hyvä yhdessä jatkaa kohti tulevaa.

Kirjoittajasta lyhyesti

Minna Karhunen on Kuntaliiton toimitusjohtaja.

mies potkulaudalla kuvituskuva

Kuntaliiton vuosikertomus 2020: Poikkeusvuosi toi näkyväksi kuntien ja Kuntaliiton merkityksen

lateral-image-left