Katriina Alholan Vieraskynäblogi 17.1.2023

Innovatiiviset julkiset hankinnat vauhdittavat kestävyysmurrosta

Katriina Alhola

Innovaatiot kirittävät yhteiskunnan kestävyysmurrosta ja auttavat aikamme isojen haasteiden ratkomisessa. Hiilineutraalisuus, kiertotalous ja luontokadon torjuminen ovat tulleet lähelle ja akuuteiksi. Lisäksi kaupungistumisen kasvu, ikärakenteen muutos ja kasvava terveyspalveluiden kysyntä luovat tarpeita julkisten palveluiden uudistamiselle. Isoja vaikutuksia on saatava aikaan entistä nopeammin.

Ratkaisuja etsittäessä katse kääntyy kestäviin ja innovatiivisiin teknologioihin ja niiden hankintoihin. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen merkitys on tunnistettu myös YK:n Agenda2030 tavoitteissa, EUn politiikkatoimenpiteissä sekä Suomen hallitusohjelmassa.

Innovatiiviset hankinnat piloteista käytännöiksi

Kestävien julkisten hankintojen tutkijana toimiessani olen käynyt paljon dialogia hankintayksiköiden kanssa, ja tullut huomanneeksi, että hankintayksiköissä innovatiivisten hankintojen tavoite ei useinkaan ole selkeä, tai niiden toteutustapa johdonmukainen.

Innovatiivisten hankintojen uskotaan tuottavan hyötyjä, mutta niiden valmisteluun ja toimeenpanoon liittyy monenlaisia ratkottavia pulmia ja riskejä. Osittain ehkä sen vuoksi ne ovatkin toteutuneet Suomessa pitkälti kokeilujen ja pilottien kautta, mutta eivät järjestelmällisesti.

Tuore tutkimus innovaatioiden leviämisestä hankintojen kautta (COSPIN) nostaa esiin yhteistyön merkityksen ja toisaalta tapojen ja tottumusten muutoksen. Tämä pätee monessa hankintayksikössä.

Erityisesti rakentamisen, energiantuotannon, liikenteen sekä jäte- ja vesihuollon innovatiiviset ratkaisut hyödyntävät markkinoille uutta tai uudehkoa teknologiaa. Niiden hankinta edellyttää usein innovatiivisia hankintakäytäntöjä, mikä voi vaatia erilaista ajattelumallia tai vaativampaa hankintaosaamista kuin mihin hankkija on aiemmin tottunut.

Keväällä 2022 valmistunut tutkimus innovatiivisten hankintojen riskinhallinnasta (KIRI) nostaa esiin innovatiivisten hankintojen hyötyjen ja riskien välisen tasapainon sekä tarjoaa keinoja innovatiivisten hankintojen riskienhallintaan. 

Innovatiivisilla hankinnoilla voi olla keskeinen rooli systeemitason muutokseen johtavien ratkaisujen ja järjestelmien syntymisessä, teknologioiden kehittämisessä, leviämisessä ja edelläkävijämarkkinoiden syntymisessä. Tällöin hankintojen mahdollisuuksia on tarkasteltava strategisesti alueen tai kunnan kehittämisen näkökulmasta eikä ainoastaan yksittäisen kilpailutuksen osalta.

Esimerkkejä löytyy muun muassa paikallisen energiatuotannon järjestelmien käyttöönotossa, paikallisliikenteessä, liikenteen sähköistämisessä ja latausinfran rakentamisessa, sekä vesihuolto- ja jäteratkaisuissa.

Innovatiivisilla hankinnoilla on ollut myös merkitystä tuote- tai prosessi-innovaatioiden levittämisessä uusille markkinoille, esimerkkeinä CLT-teknologian käyttöönotto puurakentamisessa Suomessa sekä kierrätysmateriaalin käyttö työvaatteiden valmistuksessa. 

Innovatiivisia hankintoja edistetään monenlaisin keinoin

Hyötyjen laajamittainen oivaltaminen ja hankintojen strategisen roolin kirkastaminen kunnan kestävyystavoitteiden toteuttajana edistää innovatiivisten julkisten hankintojen käytäntöjä ja toimeenpanoa. Sitä tukee mitattavien tavoitteiden asettaminen hankintayksiköille.

Mahdollisuuksissa voidaan karkeasti erottaa yhtäältä hankintayksikön sitoutuminen ja osaaminen innovatiivisen hankinnan tekemisessä, sekä toisaalta innovatiivista hankintaa tukevat TKI-panokset ja pitkäjänteinen kehitystyö.

Aiemmissa tutkimushankkeissa olen tutustunut erilaisiin innovatiivisiin hankintoihin ja kaikissa niissä nousi esiin informaation ja vuorovaikutuksen merkitys. Markkinakartoitus ja markkinavuoropuhelu nousivat tärkeään rooliin hankinnan tavoitteiden ja tarpeen määrittelyssä sekä markkinoiden mahdollisuuksien ja riskien kartoittamisessa.  

Lainsäädäntö ja politiikka mahdollistavat innovatiiviset hankinnat. Nyt pitää siis vaikuttaa ennen kaikkea hankintaorganisaation kykyihin, oppimiseen ja organisatorisiin toimintatapoihin, jotta hankintayksikön edellytykset tehdä innovatiivisia hankintoja ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi paranisivat.

Innovatiivisten hankintojen tekemiseen on olemassa monenlaista tukea. Esimerkkejä ovat Työ- ja elinkeinoministeriön energiatuki ja Business Finlandin innovatiivisten hankintojen rahoitus. Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus (KEINO) tarjoaa tukea osaamisen kehittämiseen.

Katriina Alhola
Alhola työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksessa.

Asiasta lisää

Kirjoittajasta lyhyesti

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.