Sini Sallisen blogi 29.3.2023

Kuntien vapauden lisääminen on luottamuskysymys

Erilaistuva kuntakenttä kipuilee talouden sopeuttamispaineiden, työvoimapulan ja valtion tarkan normiohjauksen paineessa yrittäen samanaikaisesti turvata palvelut asukkaille. Kunnat toivovat valtiolta enemmän vapautta ja suurempaa luottamusta kuntien kykyyn järjestää kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluita. 

Kuntien normiohjausta kevennettävä 

Julkisen talouden sopeuttamispaine ja työvoimapula edellyttävät uusia ratkaisuja, jotka eivät johda kansalaisten palvelujen saatavuuden tai laadun heikkenemiseen. Kuntien itsehallintoa, taloudellista kestävyyttä ja toimintaympäristön haasteisiin vastaamista vahvistetaan keventämällä ja uudistamalla tehtäviä sekä niiden toteuttamistapoja koskevaa normiohjausta. 

Kuntien haasteita ei voi ratkaista tiukalla sääntelyllä, tehtävien normittamisella tai yhdellä, kaikkialla sovellettavalla mallilla. Palveluiden järjestämis- ja tuottamistapojen yksityiskohtainen sääntely ei takaa taloudellisia säästöjä. Yksityiskohtaiset henkilöstö- tai asiakasmitoitukset, kelpoisuusvaatimukset tai vastaavat kriteerit eivät lisää osaavaa työvoimaa kunnissa.

Kustannustehokkaimmat palveluiden tuottamistavat ja palveluprosessit ovat erilaisia eri puolella Suomea ja erilaisissa kunnissa. Kunnat löytävät itse vaikuttavat ja tehokkaat toimintatavat, kunhan kunnille mahdollisuus tähän annetaan. 

Kuntiin kohdistuvassa normiohjauksessa on löydettävä tasapaino kansalaisten perusoikeuksien, kunnallisen itsehallinnon, julkisen talouden sopeuttamisen ja kuntien erilaisuuden näkökulmista. Tarvitsemme keskustelua siitä, missä kuntien velvoitteissa valtion yksityiskohtainen normiohjaus on tarpeellista ja missä velvoitteissa tulisi olla enemmän paikallista harkintavaltaa. 

Lakikokeilut käyntiin

Normiohjauksen keventämistä ja uudistamista voidaan vauhdittaa lakikokeiluilla. Kuntien lakikokeilut tarkoittavat määräajaksi asetettuja lakeja, joissa kokeilukunnille annetaan poikkeamismahdollisuus voimassa olevasta lainsäädännössä.

Lakikokeilujen avulla kunnilla olisi mahdollisuus etsiä parhaita toimintatapoja lainsäädännön estämättä asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseksi. Lakikokeilut ovat keino testata uudenlaista sääntelyä ennen kuin päätetään pysyvistä lainsäädäntömuutoksista.

Näin saataisiin kokemuksia ja tietoa siitä, miten kuntia koskevaa lainsäädäntöä voidaan keventää ja uudistaa samalla turvaten asukkaiden peruspalvelut sekä niiden saatavuus ja laatu. Lakikokeiluja tarvitaan eri ministeriöiden hallinnon aloilta. 
Kuntien ja valtion välinen luottamus keskiöön

Kunnat toivovat enemmän vapautta ja luottamusta omien tehtäviensä toteuttamiseen ja vähemmän mikromanageerausta valtiolta. Valtion yksityiskohtaisen normiohjauksen vuoksi kuntajohto kokee, että valtio ei luota kuntiin. 

Kuntajohdon kokema epäluottamus valtioon on voimistunut 2010-luvulla kansalaisten perusoikeuksien ja kunnallisen itsehallinnon välisen jännitteen kasvun sekä peräjälkeen käynnistettyjen rakenteellisten uudistusten vuoksi.  

Kuntien ja valtion välisen luottamuksen perustavanlaatuista merkitystä julkisen sektorin toimintakyvylle ei ole Suomessa vielä tunnistettu riittävällä tavalla. 

Kuntien ja valtion välillä on käytävä keskusteluja ja löydettävä ratkaisuja luottamuksen parantamiseksi sekä valtion ohjausjärjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi. On kiinnitettävä huomiota kuntien ja valtion yhteisiin tavoitteisiin, vuorovaikutuksellisiin valmisteluprosesseihin, ilmapiiriin ja kumppanuuteen sekä kuntien demokraattiseen päätöksentekoon ja kuntien erilaisuuteen. 

Sini Sallinen
kehittämispäällikkö

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @SallinenSini

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!